MAK
Yesu Kɨlisi xolac wê Mak kɨvuu ge
1
Jon Lipacên nêl Yesu kɨtong
(Matyu 3:1-12; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28)
Kɨyang tiga, xolac nivɨha wê nêl Yesu Kɨlisi wê Anutu nu ge kɨtong.
Xolac tiga, plopet Aisaia nêl kɨtong mugên ilage, om Anutu vya wê Aisaia kɨvuu ge yêp bêga nêbê,
“Ngô lê. A ob vông xomxo ti i kô a kɨyang mɨ loc mug ông nêm môp, ên i viac môp wê ông obêc mɨla vac ge. Om xomxo tige obêc tyuc vya vac vɨgwe mahɨgun pɨleva bêga nêbê, ‘Xam viac Apumtau môp wê ob lam vac ge dɨ vông i môp i yêp bôbac.’ ”
Kɨyang nêl bêge, mêgem Jon Lipacên la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva dɨ la nêl xolac vô xomxo ên nêbê he i pɨlepac he dɨ lipac mia êdêc Anutu i kɨtya he nên nipaên vêl. Om xomxo Jelusalem hɨxôn xomxo vac vɨgwe levac Judia vɨhati la vô Jon dɨ nêl he nên nipaên kɨtong vô i, om he la le vac mia Jodan dɨ Jon lipac he.
Jon vɨnyum ngakwi wê he duu bwoc kamel nivɨluhu ge dɨ vêx let wê bwoc ninɨvi ge, dɨ yaên wê mi ya ge, hɨveac hɨxôn vɨnoluc. Mêd Jon nêl xolac vô
xomxo bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc val tɨmuên, lêc xêkɨzêc wê i vông ge luu xêkɨzêc wê a vông ge vêl, dɨ a o nigvɨha tɨyi wê a ob pɨwelac yihi vêl ên su wê i vông ge lêm. A ga, a lipac xam ya mia pɨleva, lêc xomxo tige obêc lipac xam ya Myakɨlôhô Ngɨbua.”
Jon lipac Yesu
(Matyu 3:13-17; Luk 3:21-22)
Vô buc tigee Yesu sea ben Nasalet wê yêp vac vɨgwe levac Galili ge dɨ la vô Jon Lipacên dɨ Jon lipac i vac mia Jodan. 10 Lipac i pyap dɨ Yesu lec mɨ lôm kehe, lêc lutibed Yesu yê wê lag puunê tax dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua tu tucluu manôn dɨ lam yêp lec i kɨsii. 11 Mêd vya ti lam hɨxôn gê lag puunê ên nêbê, “Ông a nug wê a xêgyaa vin lec ông dɨ a xê ông nivɨha ge.”
Seten yaxên Yesu
(Matyu 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Mêd lutibed Myakɨlôhô Ngɨbua vông Yesu la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva wê xomxo ti dô vacên ma ge, 13 dɨ Yesu la dô tɨyi xocbê buc kehe yuu dɨ Seten yaxên i. Vɨgwe tige, bwoc mavɨhô dô hɨxôn, lêc angela lam viac Yesu.
Yesu nêl xolac taxlee gê Galili
(Matyu 4:12-17; Luk 4:14-15)
14 Tɨbii tung Jon Lipacên la dô vac xumac kalabuhu, pyap dêc Yesu la vac vɨgwe levac Galili dɨ la nêl Anutu xolac vô xomxo ên nêbê, 15 “Gwêbaga buc wê Anutu nêl ge ob vô nôn lec, dɨ vɨgwe kɨsiinê nu vô kwabo lec. Om xam pɨlepac xam dɨ vông i vin xolac.”
Yesu tyuc xomxo yuudɨyuu la vô i
(Matyu 4:18-22; Luk 5:1-11)
16 Yesu mɨla vô mia luaên Galili nɨnya lêc yê wê Saimon yuu li Andlu nêx leac vac mia luaên tige nêb ob hi pis, ên yuu ge, yuu mi vông yuac mone lec pis hiên. 17 Om Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu lam tɨmu vô a vɨxag, ên a ob vông muu dɨdii xomxo mɨ lam vô a i tɨyi xocbê muu dɨdii pis vac leac ge.” 18 Om lutibed yuu sea leac dô xel dɨ la hɨxôn Yesu.
19 Mêd yon sea vɨgwe ge dɨ la teva tya, lêc mɨla yê Sebedi nu yuu, Jems yuu Jon wê yuu dô lec dipac dɨ duu yuu leac wê tip sea ge xôn. 20 Mêd Yesu keac yuu lam om yuu sea ma Sebedi hɨxôn nue yuac he dô lec dipac dɨ yuu la hɨxôn Yesu.
Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti
(Luk 4:31-37)
21 He la dô vac vɨgwe Kapaneam, dêc buc wê sabat ge od Yesu la vac he xumac lɨlo dɨ la nêl xolac vô xomxo. 22 Mêd xomxo tigee yetac ên kɨyang wê Yesu nêl vô he ge, ên Yesu o tɨxuu he tɨyi xocbê xomxo wê xovô Moses xolac ge lêm. Nge, Yesu nêl kɨyang hɨxôn xêkɨzêc.
23 Xomxo ti wê vɨmwo nipaên dô vac nɨlô ge dô hɨxôn he vac xumac lɨlo tige, om keac vya levac ên nêbê, 24 “Yesu Nasalet, ông lam ên ông nêb ông ob vông bêna vô xe? Ông nêb ông ob kɨtya xe vêl, me? A xovô ông ên a nêbê ông ge xomxo ngɨbua wê Anutu vông ông lam ge.” 25 Lêc Yesu nêl kɨyang xêkɨzêc la vô i ên nêbê, “Keacên i ma, dɨ lam loc vêl ên xomxo tige.” 26 Mêgem vɨmwo nipaên tige vô kɨtiv kɨtiv xomxo tige dɨ tyuc vya levac dɨ sea i dɨ la. 27 Mêd xomxo wê dô mɨ yê gee yetac mabu dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige va nêl kɨyang bêna? Tige kɨyang paha ti. Ên i nêl kɨyang hɨxôn xêkɨzêc vô vɨmwo nipaên tɨyi xocbê xomxo levac ge, om vɨmwo nipaên ngô i vya dɨ vông i tɨyi wê nêl ge.” 28 Dɨ lutibed xomxo nêl Yesu lê vô levac vac vɨgwe Galili vɨhati.
Yesu vông Saimon Pita yen vêxta vô nivɨha lec
(Matyu 8:14-15; Luk 4:38-39)
29 He sea xumac lɨlo dɨ lop mɨ la vɨxun, dɨ Jems yuu Jon, yuu la hɨxôn dɨ he xôn la vac Saimon yuu Andlu ben. 30 Lêc Saimon yen vêxta vông yidac ngwax tum mɨ dɨyêp lec pêt, om he nêl kɨtong vô Yesu. 31 Om Yesu la le kwabo vô i dɨ hôm lec i vɨgê dɨ vông i le kɨsii, dɨ yidac tige tip la dɨ i vô nivɨha lec, mêd la myêl yaên mɨ vet he ya.
Yesu vông xomxo yidac tɨbeac vô nivɨha lec
(Matyu 8:16-17; Luk 4:40-41)
32 Hɨyôv hoo la dɨ vɨgwe ob buc mêd xomxo tɨbeac kô xomxo yidac hɨxôn xomxo wê vɨmwo nipaên dô vac he gee mɨ la vô Yesu. 33 Om xomxo vɨhati wê dô vac vɨgwe tige la kɨtucma mɨ le kwabo vô xumac tige vuayen. 34 Mêd Yesu vông xomxo wê tulec yidac toto gee tɨbeac vô nivɨha lec dɨ tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo tɨbeac. Lêc vɨmwo nipaên xovô Yesu om Yesu vɨbu he nêb he i o lêc nêl i kɨtong vô xomxo lêm.
Yesu vông yuac mɨ vɨlee vac vɨgwe Galili
(Luk 4:42-44)
35 Vô pɨtoc yang Yesu kɨdi lec dɨ sea vɨgwe tige dɨ la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva wê xomxo dô vacên ma ge, dɨ la kɨtaa. 36 Lêc Saimon he lie myag i la, 37 dêc mɨla yêvô om nêl vô i ên nêbê, “Xomxo tɨbeac dɨmyag ông.” 38 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Maê. Il ob la vac vɨgwe yaya wê yêp kwabo ge ên a nêl xolac vô he hɨxôn. Ên yuac ga wê a lam ên a nêb a ob vông ge.” 39 Mêgem Yesu la vɨgwe Galili vɨhati dɨ la nêl xolac vac Yuda xumac lɨlo toto ge dɨ tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo.
Yesu vông xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge ti vô nivɨha lec
(Matyu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge ti la yev vɨxa kɨtu vô Yesu dɨ kɨtaa i ên nêbê, “Ông obêc nêb a vô nigvɨha lec ge od ông tɨyi wê ông ob vông a nignɨvi i vô nivɨha lec.” 41 Mêdêc Yesu xo vɨgwe pɨsiv ên i om vyax vɨgê lec dɨ nêl vô ên nêbê, “A nêb ông vô nimvɨha lec.” 42 Yesu nêl dɨ yidac tige tip la lutibed dɨ i ninɨvi vô nivɨha lec. 43 Mêd Yesu nêl kɨyang xêkɨzêc vô i ên nêbê, “Ông kɨdi lec mɨ loc, 44 dɨ ông o lêc nêl nimnɨvi wê vô nivɨha lec ge kɨtong vô xomxo ti lêm. Dɨ ông loc hɨlung nimnɨvi mô vô xomxo wê mi si daa vô Anutu ge dɨ vông daa i tɨyi môp wê Moses xolac nêl ge, ên xomxo vɨhati i yê dɨ xovô bê ông nimnɨvi vô nivɨha lec om ông vông daa.” 45 Yesu nêl bêge lê, lêc xomxo tige la nêl kɨyang kɨtong vac vɨgwe vɨyang vɨyang, mêgem Yesu o tɨyi wê ob la hɨlung i seac vac vɨgwe levac tɨyi xocbê ilage lêm, om la dô vac vɨgwe mahɨgun pɨleva, lêc xomxo vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge kɨtuc la vô i.