2
Israelpa wamrancuna
(Gén. 35.22–26)
Israelpa wamrancuna caran: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser.
Judäpita mirajcuna
Judäpa wamrancuna caran: Er, Onán, Sela. Chay quimsan wamrancunapa maman caran Cananea warmi. Chay warmipa papäninpa jutin caran Shúa. Judäpa mayur caj wamran Erga amatar fiyu caran. Chaymi Tayta Dios camacächiran wañunanpaj. Llumchuynin Tamarcho Judäpa wamran caran millish: Fareswan Zera. Chaura Judäpa wamran llapanga caran pichga.
Farespa wamrancuna caran: Hezronwan Hamul.
Zerapa wamrancuna caran: Zimri, Etán, Hemán, Calcol, Darda. Llapanga caran pichga.
Carmipa wamran caran Acar. Paymi fiyupa mana alli llaquicuyman churaran Israelcunata. Ushajpaj illgächinanpaj Tayta Dios nishanta quiquinpaj charicurcuran.* Jos. 7.1
Etanpa wamran caran Azarías.
Hezronpa wamran Rampita mirajcuna
Hezronpa wamrancuna caran: Jerameel, Ram, Quelubai.
10 Ramga caran Aminadabpa papänin. Aminadab caran Naasonpa papänin. Paynami caran Judá castapa mandajnin.
11 Naasón caran Salmapa papänin.
Salma caran Boozpa papänin.
12 Booz caran Obedpa papänin.
Obed caran Isaïpa papänin.
13 Isaïpa guechpa wamran caran:
Eliab, shullcanna Abinadab, Simea, 14 Natanael, Radai, 15 Ozem. Ñuñushna caran David.* Rut 4.18–22 Llapanga ollgu wamrancuna caran ganchis.
16 Paycunapa pañin caran Sarviawan Abigail. Sarviapa wawan caran quimsa: Abisai, Joab, Asael. 17 Abigailpa wamran caran Amasa japallan. Paypa papänin caran Jeter. Pay caran Ismael famillya.
Hezronpa wamran Calebpita mirajcuna
18 Hezronpa wamran Calebpa warmin caran Azuba. Paycho wamran caran Jeriot. Chaypita caj wamrancuna caran: Jezer, Sobab, Ardón. 19 Azuba wañuptin Calebga yaparan Efrata jutiyoj warmiwan. Chay warmincho caran wamran Hur. 20 Hurpa wamran caran Uri. Uripa wamranna caran Bezaleel.
21 Hezrón sojta chunca (60) watayoj caycashancho majachacaran Maquirpa wamranwan. Maquirga caran Galaadpa papänin. Chay warmincho Hezronpa wamran caran Segub. 22 Segubna caran Jairpa papänin. Paypa ishcay chunca quimsa (23) siudänincuna caran Galaad particho. 23 Ichanga Jair famillya tiyaycashan siudäcunata guechuran Gesurwan Aram. Kenat famillya tiyaycashantapis intëru jircantinta wasincunatawan guechuran. Llapantaga guechuran sojta chunca siudäcunata. Chay siudäcunacho tiyajcunaga caran Galaadpa papänin Maquirpita mirajcunallami.
24 Caleb-Efratacho Hezrón wañushanpita warmin Abías gueshyacuran Asurta. Asurna caran Tecoapa papänin.
Hezronpa wamran Jerameelpita mirajcuna
25 Hezronpa guechpa wamran Jerameelpa wamran caran: Ram, Buna, Orén, Ozem, Ahías. 26 Jerameelpa jucaj warminpa jutin caran Atara. Paycho wamran caran Onam.
27 Jerameelpa guechpan Rampa wamran caran: Maaz, Jamín, Equer.
28 Onampa wamrancuna caran: Samaiwan Jada.
Samaipa wamrancuna caran: Nadabwan Abisur.
29 Abisurpa warmin caran Abihail. Paynami maman caran Ahbanpawan Molidpa.
30 Nadabpa wamrancuna caran: Seledwan Apaim. Seledga wamranpis manaraj captin wañucuran.
31 Apaim caran Isipa papänin. Isi caran Sesanpa papänin. Sesán caran Ahlaipa papänin.
32 Samaipa wauguin Jadapa wamrancuna caran: Jeter, Jonatán. Jeterga wañuran manaraj wamran captin.
33 Jonatanpa wamrancuna caran: Peletwan Zaza.
Chaycunami caran Jerameelpita mirajcuna.
34 Sesanpaga ollgu wamrancuna mana caranchu. Warmilla wamrancuna caran. Ichanga Sesanpa uywaynin caran Egipto runa Jarha. 35 Chay uywaynin runawanmi juc wamranta majacharan. Chaura chaypanami wamran caran ollgu. Jutin caran Atai.
36 Atai caran Natanpa papänin.
Natán caran Zabadpa papänin.
37 Zabad caran Eflalpa papänin.
Eflal caran Obedpa papänin.
38 Obed caran Jehüpa papänin.
Jehú caran Azariaspa papänin.
39 Azarías caran Helespa papänin.
Heles caran Elasapa papänin.
40 Elasa caran Sismaipa papänin.
Sismai caran Salumpa papänin.
41 Salum caran Jecamiaspa papänin.
Jecamiasna caran Elisamapa papänin.
Hezronpa wamran Calebpita mirajcuna
42 Jerameelpa wauguin Calebpa guechpan caran Mesá. Paymi caran Zifpa papänin. Mesäpa shullcanna caran Maresa. Paynami caran Hebronpa papänin.
43 Hebronpa wamrancuna caran: Coré, Tapúa, Requem, Sema. 44 Sema caran Rahampa papänin. Raham caran Jorcoampa papänin. Requemna caran Samaipa papänin. 45 Samai caran Maonpa papänin. Maón caran Bet-surpa papänin.
46 Calebpa chïnan caran Efa. Paymi maman caran: Haranpa, Mosapa, Gazezpa. Haranmi caran Gazezpa papänin.
47 Jahdaipa wamrancuna caran: Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa, Saaf.
48 Calebpa jucaj chïnanpa jutin caran Maaca. Paymi maman caran: Seberpa Tirhanapa. 49 Maacami maman caran Saafpawan Sevapa. Saafpa wamran caran Madmana. Sevapa wamrancuna caran: Macbena, Gibea. Calebpaga Acsa japallan caran warmi wamran.
50 Chaycunami caran Calebpita mirajcuna.
Calebpa wamran Hurpita mirajcuna
Calebpa warmin Efratacho yurej guechpa wamran Hur. Hurpa wamrancuna caran: Quiriat-jearimta jatarachej Sobal, 51 Belenta jatarachej Salma, Bet-gaderta jatarachej Haref.
52 Sobalpa wamrancuna caran: Reaía. Pay castami caran pullan Manahet runacunaga. 53 Quiriat-jearim runacuna caran: Itri castacuna, Fut castacuna, Sumat castacuna, Misraí castacuna. Chaypita mirajcunallami caycan Zora castacunawan Estaol castacuna.
54 Salmapa wamrancuna caran: Belén, Netofa castacuna, Atrot-bet-joab, pullan caj Manahet castacuna, Zoraí castacuna. 55 Jabescho tiyaj yachajcuna caran Tirat castacuna, Simeat castacuna, Sucat castacuna. Paycunami caran Queni runacuna. Paycunaga caran Bet-recabpa papänin Hamatpita mirajmi.

*2:7 Jos. 7.1

*2:15 Rut 4.18–22