25
Sedequías isgun wata isgun quilla chunca junajninna ray caycaptin ray Nabucodonosorga llapan suldäruncunawan Jerusalenman aywaran.* Jer. 21.1–10; 34.1–5; Eze. 24.2 Jerusalenpa chimpanman pachacuran. Intëru curral wajtanpa allpata goturan siudä ruriman yaycunanpaj. Siudätaga curalarpaycaran Sedequías chunca juc (11) wata ray canancama. Chay watacho chuscu quillaman isgun junaj gallarcojchöga siudächo fiyupana yargay caran. Runacuna micunanpaj manana imapis carannachu. Babilonia suldärucuna marcata chaparaj pergata uchcuyta gallaycuran. Chayta musyarmi Jerusalencho tiyaj suldärucunaga chacaypa gueshpir aywacuran. Junajpa gueshpinanpa ruquinmi chacaypa chayno gueshpiran Babilonia suldärucuna marcata intërupa chaparaycaptin. Gueshpirmi raypa wertanpa päsar yarguran ishcan-läpa perga caycashan puncupa. Chaypitana Jordán pampapa aywaj nänipa aywacuran. Caldea suldärucunaga Sedequiaspa guepanta gatir aywar Jericó pampacho tariparan. Chaura Sedequiaspa suldäruncunaga japallantana cachaycur machip-machir gueshpir aywacuran. Ray Sedequiastanami prësu chariycur Babilonia nasyunpa raynin Nabucodonosorman aparan. Ray Nabucodonosorga Ribla siudächömi caycaran. Chaura rayga Sedequiasta imano rurananpäpis niran. Chaymi quiquin Sedequías ricaycaptin wamrancunata cuchuypa wañuchichiran. Quiquin Sedequiaspatana ñawincunata jorgachiran. Nircur cadinawan watarcachir Babiloniaman prësu apachiran.* Eze. 12.13
Templuta juchuchishan
(2Crón. 36.17–21; Jer. 39.8–10; 52.12–23)
Babiloniapa raynin Nabucodonosor chunca isgun wata (19) pichga quillaman aywajcho ganchis junajninna ray caycaptin Jerusalenman chayaran Nabuzaradán. Payga caran mas mandaj suldärunmi, palasyucho caj suldärucunapapis mandajninmi. Chayaycur rupaycachiran Templuta,* 1Rey. 9.8 palasyuta, siudächo caycaj wasicunata, mas rispitädu runacunapa wasincunata. 10 Caldea suldäru yan'gaycajcunaga Jerusalenpa curralnincunata ushajpaj juchurgärachiran. 11 Nircur Nabuzaradanga Babiloniaman prësu aparan Jerusalencho quëdajcunata, Babiloniapa rayninman guellicojcunatapis, waquin cumun runacunatapis. 12 Jinanchöga cachaycuran pobrinnincunallatana chacracunata aruycänanpaj, übascunata uryaycänanpaj.* Deut. 4.27–28; 28.36
13 Caldea suldärucunaga Templucho runsipita caycajcunata ushajpaj paquir-usharan: pilancucunata,* 1Rey. 7.15–22; 2Crón. 3.15–17 imatapis jamachinanpaj caycajcunata, yacu churacuna jatuncaray paylatapis.* 1Rey. 7.23–26; 2Crón. 4.2–5 Nircur llapan runsita Babiloniaman apacuran. 14 Chayno apacuran uchpa jorgucunata, pälacunata, achquipa llipta jorgunan tacsha alicäticunata, wishllacunata, Templucho runsipita ima-aycapis cajtaga llapanta.* 1Rey. 7.45; 2Crón. 4.16 15 Mandaj comandantiga apacuran goripitawan guellaypita imapis cajcunata: Insinsu saumachicunata, tasuncunata.
16 Ishcay pilancu ichirajta, jatuncaray yacu churacuna paylata, imatapis Templucho jamachinanpaj ray Salomón runsipita rurachishancunata apacushanga aypallami caran. Pësaytapis manami atiparanchu. 17 Pilancucunaga cada-ünun caran pusaj metru altu. Puntancho rinrin cuyayllapaj caycaran runsipita. Ishcay metrupita masmi caran. Jananpana intëru cantunpa tumarej caycaran runsipita mälla-niraj awasha. Mällapita warcuränanpäna runsipita früta-nirajcunata rurarcur churapasha caran. Ishcan pilancu caran chay-nirajlla.
Judá runacunata prësu apashan
18 Comandantiga prësu chariran mandaj cüra Seraiasta, guepanman caj cüra Sofoniasta, Templu puncuta täpajcunatapis quimsajta. 19 Chariran röpa-röpa suldärucunapa mandajninta, raypa sirbejnin runacunata pichgajta, surtiyädu charej mandaj suldäruta, mas rispitädu runacunatapis sojta chuncata. 20 Nabuzaradanga chay runacunata prësu aparan Babiloniapa raynin Hamat parti Riblacho caycajman. 21 Chaychöna Babiloniapa raynenga chayachishan runacunata wañuchichiran.
Chaynömi Judá runacunataga nasyunpita ushajpaj prësu aparan.
Quëdajcuna Egiptuman gueshpishan
(Jer. 40.7–10; 41.1–3, 16–18)
22 Babiloniapa raynin Nabucodonosorga Judächo quëdaj runacunapa mandajnin cananpaj churaran Gedaliasta. Gedaliasga caran Ahicampa wamran, Safanpa willcan. 23 Chayta musyaycärir Judächo caycaj mandaj suldärucunawan waquin mandaj runacuna aywaran Mizpaman Gedaliaswan parlaj. Aywajcuna caran: Netaniaspa wamran Ismael, Careapa wamran Johanán, Netofa runa Tanhumetpa wamran Searías, Maaca runapa wamran Jaazanías. Achcaj runacuna yan'garan marcanpita-cama aywaj runacunataga. 24 Gedaliasga mandaj suldärucunatawan llapan runacunatami jurar niran: «Caldea suldärucunata ama manchacuychu. Babiloniapa raynin nishanta llapanta ruray. Chauraga allillanami tiyacunquipaj.»
25 Chaypita ganchis quillataga Ismael cutiran. Payga caran Netaniaspa wamran, Elisamapa willcan. Ismaelga Judá famillyapita mirar aywajpa lijïtimu caj famillyanmi caran. Ismael chayaran chuncaj runacunawan. Paycunami wañuycärachiran Gedaliasta, Judá runacunata, Caldea runacunata Mizpacho caycajcunataga llapanta. 26 Wañuycachiptin llapan runacuna Caldea runacunata manchacushpan Egiptuman gueshpir aywacuran.* Jer. 43.5–7 Gueshpir aywacuran jatunpis, tacshapis, mandaj suldärucunapis.
Babiloniacho carsilpita Joaquinta jorgushan
(Jer. 52.31–34)
27 Judäpa raynin Joaquinta Babiloniaman prësu apashan quimsa chunca ganchisnin (37) watatana ushaycaptin chunca ishcay (12) quilla ishcay chunca ganchisnin (27) junajnincho Babiloniacho ray cayta gallaycuran Evil-merodac jutiyojna. Payga Joaquinta cuyaparan. Chaymi carsilpita jorgachiran. 28 Joaquintaga alli ricashpan Babiloniacho paywan caycaj raycunata mandananpaj churaran. 29 Chaura Joaquinga carsilcho jatirashan röpanta rucacuran. Cawashancamaga raywan iwalna micuran. 30 Joaquintaga cawashancama Babiloniapa rayninmi listucho uywaran.

*25:1 Jer. 21.1–10; 34.1–5; Eze. 24.2

*25:7 Eze. 12.13

*25:9 1Rey. 9.8

*25:12 Deut. 4.27–28; 28.36

*25:13 1Rey. 7.15–22; 2Crón. 3.15–17

*25:13 1Rey. 7.23–26; 2Crón. 4.2–5

*25:14 1Rey. 7.45; 2Crón. 4.16

*25:26 Jer. 43.5–7