2 Samuel
¿Pitaj rasunpaga Israelcunapa raynin? ¿Pinataj Davidpa ruquin ray canga?
¿Imataj caycan cay librucho? Cay librucho willacuycan 1 Samuel librupita aywaj willapallatami. Cay libruchöga Davidpämi mas parlan. Paypämi Israelcunaga niran waquin raycunapita mas alli ray cashanta.
Rimir caj particho willaycämanchi imanöpa David llapan Israelcunapa raynin cayman chayashantami. Paymi chunca ishcay trïbucunata jucllacharan. Contrancuna munaynincho chararaycashan particunatapis shuntaran (1–8). Mas alli caj willapa caycan capítulo 7. Chaychömi Tayta Dios niycan Davidpita mirajllana «imaycamapis» ray cananpaj (7.15–16).
Chaypitanaga cay librucho niycan David wañuptin pï ruquin cananpäpis cashantami (9–24). Samuel manana captin Israelchöga profëtacuna caran Natán y Gad. Profëtacunataga Tayta Diosmi cachamuran Tayta Dios munashannöna cawananpaj rayta willananpaj. Profëtami willaran Tayta Diosta wiyacunanpaj, Tayta Diospa laynincuna nishanta, yachachishancunata cumlinanpaj. Chaynöpami raycunapa y profëtacunapa willapanga chay timpullacho caran.
1
Saúl wañushanta David mayashan
Saúl wañushanpita* 1Sam. 31 Davidga Amalec runacunata binsiycur cuticuran Siclagman.* 1Sam. 30 Chaycho ishcay junaj goyaran. Warannin junäga Saulpa suldäruncunapita chayaran juc runa, fiyupa llaquicuywan röpanpis pasaypa rachir-ushasha, umanpis allpalla. David cajman chayaycorga rispitashpan gongurpacuran.
David tapuran: «¿Maypitataj chayaycämunqui?» nir.
Chaura niran: «Ichicllapami gueshpiycamushcä Israel suldärucuna pachacarashanpita.»
Chaura David niran: «¿Imataj casha? ¡Llapanta willamay ari!»
Niptin chay runa niran: «Israelcunami pillyapita gueshpir aywacusha. Paycunaga achcami wañusha. ¡Saulpis wamran Jonatanpis wañusha!»
Willajta Davidga tapuran: «¿Imanöpataj musyanqui Saulpis Jonatanpis wañushanta?» nir.
Chay runa niran: «Nogaga puriycashächo mana yarpashapita camacarä Gilboa jircaman. Chaychömi ricashcä Saultaga lansanman tuncacuycajta. Filistea runacunaga carrëtanwan y cawallun muntasha cajcuna jananchöna caycaran. Chay öra Saulga ticrarcur ricäramar gayamaran. Chaura noga aywashcä. Nircur ‹¿Pitaj canqui?› nimaran. Chaura noga willarä Amalec runa cashäta. Payga nimaran ‹Cayman shamuy. Juclla wañurachimay›. Payga wañuycarannami. Yangallanami cawaycaran. 10 Chaymi ñaupanman witiycur wañuycachishcä. Yamajna caycajta ricar manami yarpashcänachu cawanantaga. Nircorga gamman apamunäpämi corönanta, brasalëtata jorgucurishcä tayta.»* 1Sam. 31.1–6; 1Crón. 10.1–6
11 Chauraga Davidpis, yan'guincunapis fiyupa llaquicuypita röpancunatapis rachir-usharan. 12 Fiyupa wagaran Saúl wañushanpita, Jonatán wañushanpita, Israel suldärucuna pillyacho pirdishanpita. Chaymi goyarpoj ayunaran.
13 Chaypita Davidga willaj mösuta tapuran: «¿Gamga may runataj canqui?» nir.
Chaura chay runa niran: «Nogaga cä Amalec nasyunpitami. Lagacamushcämi» nir.
14 Davidga sinchipa niran: «Gamga ¿imanirtaj wañuchishcanqui Tayta Dios acrashan rayta?»
15 Nircur yan'guinta gayarcur niran: «¡Canan öra wañurachiy!»
Chaura Amalec runataga wañojpaj tucsiycuran.
16 Davidna niran: «Quiquiquimi juchayöga canqui wañunayquipaj. Quiquiquimi willacushcanqui Tayta Dios acrashan rayta wañuchishayquita.»
Saulpäwan Jonatanpaj David llaquicushan
17 Saúl wamran Jonatanwan wañushanpita Davidga fiyupa llaquicur cantaran. 18 Chay nishanta Judá runacunata yachachinanpaj niran. Llaquicur cantashanga isquirbiraycan Jaser libruchömi.* Jos. 10.13 Cantar niran:
19 «¡Ay Israel, jircayquicunachömi
alli caycajta ima-aycayquicunatapis illgächisha!
¡Fiyupami binsiycusha pillyay yachajcunataga!
20 Filistea warmicuna mana cushicunanpaj,
juchasapa warmicuna cushicuypita mana pinticachänanpaj
Gat siudächo ama rimacuchunchu.* Miq. 1.10
Ascalonpa cällincunachöpis ama willacuychu.
 
21 «¡Gilboa jirca, cananpitaga amana gamman imaypis tamyamuchunnachu!
¡Ni shullaypis yurichunchu!
Gamga canqui wañushacuna jitaränan pampami.
Chaychömi pillyay yachajcuna charashan
escüdunpis lluchcar-ushasha casha.
Chaychömi Saulpa chapacuna escüdunpis asëtin pishiptin mana chillapyashanachu.
22 Jonatanpa lëchanga yawartarämi jorgurej.
Saulpa espädanga aychatarämi rachirej.
Paycunaga ollgojcunatami wañurgärachej.
 
23 «Saultawan Jonatantaga runacuna amatarmi cuyaran.
Paycunaga manami raquicashachu cawarpis ni wañurpis.
¡Ancacunapitapis masmi cörrej!
¡Liyuncunapitapis mas sinchimi caj!
24 ¡Israel warmicuna fiyupa wagay Saulpäga!
Payga lïnupita, murädu tëlapita röpata jaticoj.
Gorinpawan burdasha cuyayllapajcunata jaticoj.
 
25 «¡Imanöshi pillyashan jircacho binsiycusha pillyay yachajcunataga!
¡Jonatanpis wañusha altu jircachömi!
26 ¡Jonatán, gampäga fiyupami llaquicuycä.
Gamwanga fiyupami yachänacuranchi!
¡Fiyupami cuyamarayqui!
Warmicunapa shongunpitaga mas alli shongumi cashcanqui.
27 ¡Imanöshi binsiycusha pillyay yachajcunataga!
¡Armancunapis ushacashami!»

*1:1 1Sam. 31

*1:1 1Sam. 30

*1:10 1Sam. 31.1–6; 1Crón. 10.1–6

*1:18 Jos. 10.13

*1:20 Miq. 1.10