3
Goripita rurachishanta adurashan
Ray Nabucodonosormi runa-nirajta goripita rurachiran runacuna adurananpaj. Chaypaga altuynin caran quimsa chunca (30) metru, anchuyninna quimsa metru. Nircur chayta ichichinanpaj niran Babilonia probinsyacho caycaj Dura pampaman. Chayman ichiycachir gayachiran llapan prefectucunata, suprefectucunata, gobernadorcunata, mandajcunata, tesurërucunata, juezcunata, rispitädu mayur runacunata, llapan probinsyacunapita autoridäcunata, waquin mandajcunatapis ushajpaj. Rayga chayno gayachiran rurachishanta rispitar inaurananpaj. Chaura chay nasyunpa jatun autoridänincunaga shuntacaran Nabucodonosor rurachishan ichiraycajta inaurananpaj. Fista gallaycunanpaj willacoj runa gayacuran: «Intëru marcacunapita, nasyuncunapita, may parti rimayta rimaj runacunapis sumaj wiyamay: Wagrata, quïnata, guitärrata, arpata, chirmiyata, tacsha arpa-niraj salteriota, waquin tucanacunatapis tucajta wiyar gamcunaga llapaniqui gongurpacunqui ray Nabucodonosor goripita rurachishanta aduranayquipaj. Pipis mana gongurpacoj cajta, mana aduraj cajtaga jinan örami fiyupa wayllasha jurnuman gaycurenga.»
Gayacushannöllami tucuy-niraj tucanacunata tucamojta wiyar intërupita shamur shuntacasha caycaj runacunaga gongurpacuran. Goripita ray rurachishanta llapan aduraran.
Waquin yachaj Caldea runacunaga malisyaran Judá runacuna mana adurashanta. Chaymi ray Nabucodonosorta willaran Judá runacunapa contran. Cayno niran: «Gam rayga imaycamapis caway. Jutiquipis ama imaycamapis gongacächunchu. 10 Gammi nishcanqui tucuy-niraj tucanacunata tucamojta wiyashan öra goripita rurachishayquita llapan runacuna gongurpaycur adurananpaj. 11 Mana aduraj cajcunata, mana gongurpacoj cajcunataga wayllasha jurnuman gaycunanpämi nishcanqui. 12 Mana adurajcunaga carcaycan Judá runacuna Sadrac, Mesac Abed-negomi. Paycunataga gam churashcanqui Babilonia probinsyacho mandaj autoridä cananpaj. Chay runacunaga gamta manami rispitashunquichu. Chaymi mana aduranchu dioscunata, ni goripita rurachishayquitapis.»
13 Chayno niptin Nabucodonosorga fiyupa rabyacurcuran. Nircur niran payman Sadracta, Mesacta, Abed-negota apapänanpaj. Ñaupanman chayachiptin 14 rayga tapuran: «¿Rasunchu gamcuna mana aduranquichu nogapa diosnëcunata, ni goripita rurachishätapis? 15 Cananga llapan casta tucanacunata tucamojta wiyashpayqui cumuycur-cumuycur aduray-llapa. Gamcuna mana aduraptiquega canan örami fiyupa wayllasha rataycaj jurnuman gaycushunqui. Wayllasha jurnupitaga ¿ima diosraj salbashunquiman?»
16 Chayno niptin quimsan mösucuna niran: «Nogacunaga imapänataj imatapis nishayqui. 17 Nina rataycaj wayllasha jurnuman gaycamaptinpis nogacuna adurashä Diosnëga salbamanmanmi. Gam fiyupa mana allita ruramayta munaycashayquipitapis salbamanmanmi. 18 Nogacunata mana salbamänan captinpis diosniquicunataga manami adurashächu. Goripita rurachishayquipa ñaupanmanpis manami gongurpacushächu.»
Quimsan mösucunata wayllasha jurnupita Tayta Dios salbashan
19 Chayno nishanta wiyaycur Nabucodonosorga quimsan mösucunapaj fiyupa rabyacurcuran. Cäranpis rabyayllawan pucayacäcuranraj. Chaymi jurnu wayllachejcunata niran imaypis wayllachinyashanpita ganchis cutipa mastaraj wayllachinanpaj. 20 Nircur suldäruncunacho waquinpita mas callpayoj cajta niran Sadracta, Mesacta, Abed-negota sumaj wancuypa manyananpaj; nircur wayllasha rataycaj jurnuman jitapaycunanpaj. 21 Chay quimsan mösucunataga camisan, turwantin, jacurashan, waquin röpancuna jatishallata wancurcur rataycaj wayllasha jurnuman jitapaycuran. 22 Chay öra jurnuga fiyupa wayllasha caycaran fiyupa wayllachinanpaj ray nisha captinmi. Chaymi quimsan mösucunata jurnuman jitarpoj suldärucunataga jurnupa wapchaynin wañurachiran. 23 Chay mösucunami ichanga jurnu rataycaj rurinman wancusha chayaran.
24 Chayta ricar Nabucodonosorga jamaraycashanpita mancharisha apurä jataricurcuran. Nircur tantiyachejnincunata niran: «¿Manachu jurnumanga quimsaj wancusha runacunata jitachishcanchi?»
Chayno niptin paycunapis «Au tayta» niran.
25 «¡Nogaga ricaycä nina chaupincho chuscoj runacuna cachaylla puriycämojtami. Ninapis manami rupanchu. Jucmi ichanga anjil-niraj caycämun!»
26 Chayno nishpan Nabucodonosorga jurnupa puncunman-niraj witiycur gayacuran: «¡Janaj pachacho caycaj Diospa sirbejnincuna Sadrac, Mesac Abed-nego canan öra llojshicamuy!»
Chayno gayacuptin Sadrac, Mesac Abed-negoga wayllasha jurnu rataycajpita llojshimuran. 27 Llojshircamuptinna chaycho caycaj autoridäcunaga ñaupanman aywaran. Chay mösucunataga nina mana ni imallantapis rupashachu caran. Ricaptin manami juc ajchallantapis gashpashachu caran. Röpancunatapis manami imallantapis rupashachu caran. Manami rupasha-rupashapis asyaranchu.
28 Chaura Nabucodonosorga niran: «¡Sadracpa, Mesacpa, Abed-negopa Diosnenga alabasha cachun! Paymi anjilninta cachamuran sirbejnincunata salbananpaj. Paycunaga Diosnillanta adurayta munashpanmi mana rurashachu noga nishätaga. Diosninta cachaycur gongurpaycur juc diosta adurananpitaga wañuytami munaran. 29 Chaymi cananga noga në: Pï runapis cay mösucunapa Diosninpaj mana allita rimaj cäga ichic-ichicllaman rurashami canga. Wasincunapis ragällanmi quëdanga. Pipis cacuchun, may marcapis may rimayta rimajpis cacuchun. Manami maychöpis canchu paycunapa Diosninno salbäga.»
30 Chaypitaga Sadracta, Mesacta, Abed-negota Babilonia probinsyacho ray Nabucodonosor churaran mas mandaj cananpäna.