8
Carnitawan chïbuta suyñushan
Ray Belsasar quimsa watana mandaycaptinmi, ñaupata suyñushäno noga Danielga yapay suyñurä. Suyñuynëcho nogaga caycarä Elam probinsyacho caycaj capitalnin Susa siudächo, Ulai mayu cantuncho. Chaypita ricchacurishächo caruman ricarä jatun carni mayu cantuncho caycämojta. Ishcan wagranpis jatuncaray caycämuran. Jucaj wagranga guepataraj wiñamusha carpis jucajpita mas jatunta wiñasha caycaran. Chay carni juracur wagranta munachipaycaran inti yaganan caj-läman, norte caj-läman sur caj-lämanpis. Chay carnitaga manami ni ima animalpis ichiparanchu. Tupashpanga llapantami wañurachisha. Manami ni ima animalpis gueshpishachu. Chay carniga llapantapis munashantami rurasha. Chayno ruraycällarmi fiyupa callpayoj ricacuran.
Chay ricashäpaj noga yarpachacuycashächömi ricärirä juc chïbutana inti yaganan caj-läpita, cörriyllapa pampamanpis mana lluchcayllapa aywaycämojta. Chay chïbupa urcuncho juc jatun wagran caycaran. Chay mayu cantuncho caycajta ricashä ishcay wagrayoj carniman fiyupa rabyasha llapan callpanwan cörriran. Carni cajman chayaycorga llapan callpanwan tupaycuran. Chaura carnipa ishcan wagranta paquipariran. Carnipaga manana callpan carannachu pillyananpaj. Chaymi chïbuga pampaman tunirachiran. Pampacho jitaraycajtana lluchcar-usharan. Chayno magaycajta washänanpaj manami pipis caranchu.
Chay chïbuga mas callpayoj munayniyoj ricacuycaran. Chayno fiyupa munayniyoj caycaptin jatuncaray wagran paquicäcuran. Chaypa ruquinna chuscu wagracuna wiñamuran. Chay wagrancuna cay pachachöga chuscun läduman togriraycaran. Chayno wagrancuna caycaptin juc wagranpitaga tacsha wagra wiñacaramuran. Chay wagrana sumaj jatunta wiñaran sur caj-läman, inti yagamunan caj-läman, Cuyayllapaj nasyun caj-lämanpis togrisha. 10 Chay wagraga wiñaycällarmi syëlucho caycaj estrëllacunatapis töparanna.* Apoc. 12.4 Nircur waquin estrëllacunataga garpamuran. Yagamojtana lluchcar-usharan. 11 Estrëllacunapa mandajnin Tayta Diostapis apäriyta munaran. Diosta adurana wasitapis ganrachiran. Waran-waran Diospaj rupachicunantapis illgächiran. 12 Chayno illgächirmi marca-masëcuna mana wiyacoj cashanpita paycunataga chay wagra maquichacurcuran. Chayno rurarmi Tayta Diospa laynincunataga manacajman churaran; munashanta ruraran. Llapan rurashanpis munashanno llojshiparan.
13 Chaypitaga wiyarä juc anjil jucaj anjilta cayno tapuycajta: «¿Imaycamaraj chaynölla caycanga waran-waran Diospaj sacrifisyuta rupachinan cajchöga? ¿Imaycamaraj Diospa wasintaga manacajman churaycanga? ¿Imaycamaraj Diosman yäracojcunatapis manacajman churaycanga?» 14 Chayno tapuptin jucaj anjilmi niran: «Chaynölla caycanga ishcay waranga quimsa pachacnin (2,300) tardi y tuta sacrifisyuta rupachinancamami. Chaypitarämi Templutaga limyuyächenga.»
15 Chaycuna imapaj cashantapis musyayta munar noga Daniel ricapaycaptëmi ñaupächo illajpita runano yurircuran. 16 Chaura Ulai mayupita runa gayacuycajta wiyarä. Cayno niycämuran: «Gabriel chay runata tantiyachiy ricashan imapaj cashantapis.»* Luc. 1.19, 26
17 Chaura payga ñaupäman witimuran. Noganami manchariywan ñaupanman gongurpacur umpurä urcöpis pampaman töpanancama. Chaymi pay nimaran: «Runa, suyñur ricashayquicunaga canga ushanan junajcunachömi.»
18 Chayno niycämaptillanmi nogaga chiyacäcur pampaman tunirä. Chaura pay yataycamar yapay jatarcachimaran. 19 Nircur nimaran: «Sumaj willapäshayqui Dios rabyacurcur castiganan junajcunapaj. Ricashayquega caycan ushanan junajcunapämi. 20 Chay ishcay wagrayoj carnita ricashayquega caycan Persiapawan Mediapa raynincuna imanöpis cananpämi. 21 Chïbunami tincuycan Grecia nasyunman. Chay urcuncho caycaj wagranga caycan Greciapa rimir caj raynin cananpämi. 22 Rimir caj wagran paquicäcuptin chuscu wagrancuna wiñamöga caycan chay nasyunta chuscoj raycuna mandananpämi. Ichanga chay guepa caj raycunaga manami rimir caj ray munayniyoj cashannönachu canga. 23 Chay raycuna mandashan ushacaptin, jucha rurashancunapis mana awantaypäna captin, juc fiyu raymi mandaj cayman chayangapaj. Chayga cangapaj sabïdumi. 24 Fiyupa munayniyojmi cangapaj, ichanga manami quiquinpa munayninwanchu. Mana riguiypaj illajpitami imatapis illgächenga. Ima rurashancunapis paypaga llapanmi alli llojshipanga. Munayniyoj runacunatapis illgächengami. Dios acrashan runacunatapis aypallatami wañuchenga. 25 Sabïdu cashpanmi llullapar pï-maytapis engañanga. Chayno ruraycorga fiyupami munayniyoj-tuconga. Aypalla runatami payman yäracur goyaycajcunata illajpita wañuchenga. Llapan raycunapita mas Munayniyojwanpis pillyaytami munangapaj. Chaymi ichanga wañuyta tarengapaj.
26 «Ayca junajpis imano cananpäpis suyñur ricashayquega rasunpami canga. Ichanga gam ama pitapis willapaychu. Cananpita unayllataga chay ricashayquicuna llapanpis rasunpami canga.»
27 Chaura, noga Danielga mayarä callpäpis mana cajtanöna. Chaynöpami gueshyarä achca junaj. Gueshyaycashäpita jatarcorga nasyuncho mandaj mandamashancunata ruraycarä. Chay suyñuynëcho ricashäpämi ichanga fiyupa llaquicur yarpachacuycarä tantiyayta mana camäpacur.

*8:10 Apoc. 12.4

*8:16 Luc. 1.19, 26