Joel
¿Imanirtaj disigrasya chayamanchi? ¿Tayta Diosninchi fiyu captinchu?
¿Pitaj caran? Joel ninan caycan «TAYTA DIOSNINCHI rasunpa Dios» ninanmi. Joel caran Petuelpa wamranmi.
¿Maychötaj willacuran? Joel mas willacuran Judá nasyunpa capitalnin Jerusalén siudächömi.
¿Imaytaj caran? Waquin yarpan Jeremías y Sofonías cawashan-wichan Joel cawashantami.
¿Imataj caycan cay librucho? Cay libruchöga llapantapis chucluscuna ushacurcunanpaj cashantami willacuycan. Ichanga Joel niycan llapanpis Tayta Diospa maquillancho caycashantami.
Chaynöpis Israelcunata Joel willaycan «Tayta Dios jusganan junaj» chayamunanpaj cashanta. Israelcuna mana arpinticuptin chay junäga canga castïgu junajmi. Chaymi Israelcunata ruwaycan castïgucho ñacayta mana munarga arpinticunanpaj. Joel niycan janallan mana rucacänanpaj, man'chäga shongunpis rucacänanpämi (2.13).
Chaynöpis willacuycan Tayta Diosta wiyacojcunaman bindisyunta churananpaj cashanta y llapan runacunaman Espíritu Santuta cachamunanpaj cashantapis.
1
Petuelpa wamran Joeltami Tayta Dios ribilaran. Chay ribilashancunaga caynömi caycan:
Chüpacacuna micuyta ushacurcunanpaj cashan
¡Mayur auquincuna sumaj wiyay-llapa!
Cay nasyuncho tiyaycajcunaga llapaniqui yarpachacuy.
¿Gamcuna imayllaga caynöta ricarayquichuraj?
¿Taytayquicuna, awiluyquicuna cashan wichanpis canan caycashannöga caranchuraj?
Cayno cashantaga wamrayquicunata willapanqui.
Wamrayquicunana wamrancunata willapanga.
Paycunana willapanga mas guepata yurejcunata.
Tucuy casta chüpacacunami juntaycusha llapanta micur ushacurcunanpaj.
Jatusaj chüpacacuna catushantaga acapa chucluscunami ushacurcusha.
Acapa chucluscunapita gueshpejllantapis malunyacunami micucurcusha.
Chaypita puchojllantapis shiuricunami ushacurcusha.* Deut. 28.38; Joel 2.2–11; Amós 4.9; 7.1
 
Machasha puñuycajcuna ricchay.
Bïnu upojcuna wagayna.
Bïnuga manami cangapänachu.
Chüpacacunaga munayniyoj aypalla suldärucunanömi nasyunnëman juntacaycamusha.
Chaycunapaga quiruncunapis agärancunapis liyuncunapanömi.* Apoc. 9.8
Übascunatapis ushajpämi ushacurcusha.
Ïgus yöräcunatapis pasaypami ushasha.
Pasaypa tullullantami ruraycusha.
Rämancunatapis yur'gashatami cachaycusha.
 
Runacunaga wagarcaycan majachacänanpaj caycaj mösu wañucäcuptin jipash wagaycashannömi.
Cüracunapis wagarcaycan Templuman ofrendacuna manana chayaptinmi.
Chaqui micuy ni bïnupis manana captinmi Tayta Diospaj ofrendacunapis mana cannachu.
10 Chacracunapis gallpallanami caycan.
Llapan chacrami llaquisha caycan.
Rïgupis shuntananpaj manami cashanachu.
Übas yöra chaquiptin bïnupis manami cannachu.
Olivo yöracuna chaquiptin asëtipis manami cannachu.
 
11 Gamcuna, chacracho arojcuna, übasta cusichajcuna,
llaquicushpayqui wagay-llapa.
Cananga llapan murushayquicunapis yangallapämi casha.
Manami wayushachu rïgupis ni sebädapis.
12 Übascunapis chaquicäcushami.
Ïguscunapis manami wayushachu.
Granadacunapis, palmacunapis, mansänacunapis,
jircacho caj yöracunapis ushajpämi chaquisha.
Chaynöpami runacunapis mana cushicunnachu.* Ose. 4.3; Amós 4.6–9
 
13 Tayta Diospaj ofrendata churanayquipaj
chaqui micuypis ni bïnupis manami cannachu.
Chaymi Tayta Diosta sirbir altarcho aroj cüracuna,
llaquicushpayqui wagay, lütu car jaticunan röpacunata jaticuy.
14 Llapan runacunata gayachir willay ayunananpaj.
Tayta Diospa Templunman shuntay mayurcunata,
chay nasyuncho cajtaga llapan runacunatapis
llapayqui Tayta Diosta mañacunayquipaj.
 
15 ¡Ay imanöraj canga chay junaj!
Tayta Dios jusganan junäga chayaycämunnami.
Chay junäga canga fiyupa manchariypämi munayniyoj Tayta Dios castigaptin.* Isa. 13.6; Eze. 30.2–3; Sof. 1.14–18
 
16 Ricapaycaptinchïmi micuyninchïtapis ushacurcusha.
Diosninchïpa Templuncho cushicuypis manami cannachu.
17 Llapan murushanchïpis illgashami.
Rïgupis ushajpämi illgasha.
Cananga micuy churacunanchïpis wanwaraycanmi.
18 Imanöshi wäcacunapis gaparpaycan.
Wäcacuna guewata ashirpis manami tarinchu.
Uyshacunapis yargaywanmi wañurcaycan.
 
19  Tayta Dios, gammanmi gayacamö.
Ninami rupar ushacurcusha chunyajcho caj jachacunata,
jircacho caj guerucunatapis.
20 Ragracunapa yacu aywajcuna chaquicäcuptin, guewata nina rupacurcuptin
asta chucaru animalcunapis gammanmi gayacaycämun.* Amós 7.4–5

*1:4 Deut. 28.38; Joel 2.2–11; Amós 4.9; 7.1

*1:6 Apoc. 9.8

*1:12 Ose. 4.3; Amós 4.6–9

*1:15 Isa. 13.6; Eze. 30.2–3; Sof. 1.14–18

*1:20 Amós 7.4–5