2
Diosta Jonás mañacushan
Chaymi Jonasga pescädupa pachancho caycashpan Tayta Diosta mañacuran. Mañacur cayno niran:
«Fiyupa llaquisha caycashpämi gamman mañacamurä, Tayta Dios.
Gamnami yanapämarayqui.* 2Sam. 22.7; Sal. 18.6; 120.1
Wañushanöna caycashpämi gamman mañacamurä.
Gamnami wiyamarayqui.* Sal. 130.2; Lam. 3.56
Lamarmanga mas jundunninmanmi garpumashcanqui.
Intëröpa yacullatami ricaycashcä.
Yacuga ruyrucarcur-ruyrucarcur janäpa päsasha.* Sal. 42.7; 88.3–7
Chayrämi yarpärishcä läduyquipita jitarishana caycashäta;* Sal. 31.22
rispitädu Templuyquitapis manana ricanäpaj cashanta.
Yacuwan tallucashami puriycashcä.
Aypalla yacumi intëru janäpa ñiticarcamaran.
Yacu rurincho caycaj jachacunapis pitucarcamaran.
Pacha rurincamami chayashcä.* Sal. 69.2
Chaychöga caycashcä imaypis mana llojshimojpäno chapacashana.
Gammi ichanga Tayta Diosnë, jatun uchcupita jorgamashpayqui
salbamashcanqui cawaycajllata.* Sal. 30.3
Wañunäpaj caycashächönami
gampaj yarpärirä Tayta Dios.
Chayno mañacamushätami gamga wiyarayqui.
Chaynömi rispitädu Templuyquichöpis wiyamurayqui.
Mana bälej ïdulucunata adurajcunaga
gamta gongaycushurayquimi.
Nogami ichanga charashäcunata gampaj churashpä alli shimëpa alabashayqui.
Aunishätaga llapantami cumlishaj.* Sal. 22.25
¡Tayta Diosllami salbacöga!»
10 Chayno nir ruwacuptin Tayta Diosga camacächiran Jonasta allpaman pescädu gumitaramunanpaj.

*2:2 2Sam. 22.7; Sal. 18.6; 120.1

*2:2 Sal. 130.2; Lam. 3.56

*2:3 Sal. 42.7; 88.3–7

*2:4 Sal. 31.22

*2:6 Sal. 69.2

*2:6 Sal. 30.3

*2:9 Sal. 22.25