2
Ri Lok'alaj Espíritu cäkaj pa qui wi' ri kachalal cojonelab
Aretak xurik ri nimak'ij ri cäbix Pentecostés* Ri winak aj Israel c'o jun qui nimak'ij, Pentecostés u bi'. Are ri k'ij ri que'to'taj che ru molixic ri cebada (jun grano ri je' quelic jas ri trigo). Cäban u banic wa' aretak oc'owinak 50 k'ij ri nimak'ij Pascua. che, conojel ri cojonelab junam qui wäch qui mulim quib pa jun ja. Xak te'talic xquita jun nimalaj jininem ri xpe chicaj, je' jas jun nimalaj quiäkik' ri xjinin pa ronojel ri ja jawije' ri e t'uyul wi ri cojonelab. Te ri' c'o ri xquilo, je' ta ne jas jujun u xak k'ak' ri xkaj pa qui jolom chquijujunal. Je ri' ri Lok'alaj Espíritu xuchap canima' conojel, xquichaplej ch'awem pa jule' tak ch'abal chic ri xeuya ri Lok'alaj Espíritu chque.
Pa tak ri k'ij ri' e jekel pa ri tinimit Jerusalén achijab aj Israel ri queniman che ri Dios, ri e petinak pa conojel tak ri tinimit cho ruwächulew. Aretak xquita wa' jas ri xquic'ulmaj ri cojonelab, xquimulij quib q'uia winak. Man xquirik taj jas cäca'no rumal chi chquijujunal ri winak xquito chi ri cojonelab quech'aw pa ri jalajoj tak qui ch'abal ri e are'. Xquixej c'u quib, sibalaj xquicajmaj ri tajin cäbanic. Xquitzijobela quib, xquibij: ¡Chiwilampe'! ¿A mat aj Galilea conojel wa' we winak ri' ri tajin quech'awic? ¿Jas lo u banic wa' chi quech'aw pa ri ka ch'abal uj ri ketamam lok tzpa ri ka ch'utinal? —quecha ri'. Q'uia u wäch ri tinimit ri uj petinak wi. Chkaxol uj, ri uj c'o waral, e c'o winak ri aj Partia, aj Media, aj Elam, aj Mesopotamia, aj Judea, aj Capadocia, aj Ponto, aj Asia. 10 Xukuje' e c'o kuc' ri aj Frigia, aj Panfilia, aj Egipto. E c'o c'u niq'uiaj chic ri ajchila' pa África, ri e petinak jela' chrij ri tinimit Cirene. E c'o xukuje' winak aj Roma chkaxol. Jujun chque ri e are' e kas aj Israel, ri kas winak aj Israel ri qui nan qui tat. Jujun chic c'ut xa e oquinak cuc' ri aj Israel winak, junam ri qui chomanic chrij ri Dios. 11 Xukuje' e c'o winak aj Creta, xukuje' aj Arabia, —quecha'. Konojel c'ut quekato chi cäquitzijoj tzpa ri ka ch'abal uj chkajujunal ri nimak tak cajmabal ri u banom ri Dios, —xecha'.
12 Sibalaj qui cajmam quib conojel ri winak, man xquirik tä c'u jas cäca'no. Xquitzijobela quib, xquitala chbil tak quib, xquibij: ¿Jas lo u banic wa'? —xecha'.
13 E c'o jujun ri xa xquitze'j qui wäch ri cojonelab, xquibij c'ut: ¡Wa' we winak ri' xa e k'abarelab! —xecha ri'.
Ri apóstol Pedro cutzijoj ru Lok' Pixab ri Dios chque ri winak
14 Te c'u ri' ri tat Pedro, junam cuc' ri julajuj apóstoles chic, xwalijic, xtaq'ui chquiwäch ri winak che qui ch'abexic. Co xch'awic, xubij c'u chque conojel ri e c'olic: Tata'ib, alak aj Judea, xukuje' onojel alak ri jekel alak waral pa Jerusalén, tatabej na alak ri quinbij, chetamaj alak wa', —cächa chque. 15 Konojel ri uj ri ka mulim kib waral, man uj k'abarelab taj jas ri cächomaj alak. C'ä te ne u belej hora rech ri ak'abil chanim ri'. 16 Xane ri tajin quil alak cämic ri' are wa' ru bim lok ri ka mam Joel ri k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios. Are c'u wa' ri xubij:
17 Ri Dios cubij: Pa ri q'uisbal tak k'ij
quintak na bi ri Lok'alaj Espíritu wech in
pa qui wi' conojel winak, —cächa'.
Ri i c'ojol xukuje' ri i mia'l
cäquik'alajisaj na ri tzij
ri quinya chque.
Ri alabom ri e c'o chixol
c'o ri cäquil na ri quinc'ut chquiwäch,
ri tata'ib c'ut ri c'o chi ri qui junab
c'o ri cäquil na pa ri cachic', —cächa'.
18 Xukuje' pa tak ri k'ij ri' quintak na bi
ri Espíritu wech in pa qui wi'
ri patänil tak we, chi achijab chi ixokib,
cäquik'alajisaj c'u na ri tzij
ri quinya chque, —cächa'.
19 Quinban tak na cajmabal cho ri caj
xukuje' cho ruwächulew.
Ri quinbano e are' etal wa' chiwe.
Xak apawije' quilitaj wi na ri quic',
ri k'ak', xukuje' nimak tak sib
je' jas ri sutz', —cächa'.
20 Ri k'ij cäk'ekumar na,
ri ic' cäquiäkar na je' jas ri quic',
cäc'ulmataj c'u wa' c'ä mäjok curika na
ri nimalaj u k'ij ri Kajaw Dios.
Ri k'ij ri' kas tzij sibalaj nim u banic.
21 Conojel c'u ri cäquita' na tok'ob
che ri Kajaw Dios, cäquirik na
ru tobanic ri Are', —cächa',
—xcha ri apóstol Pedro chque ri winak.
22 Xutakej tzij ri tat Pedro, xubij: Tata'ib, alak aj Israel, tatabej na alak ri quinbij, —cächa chque. Ri alak, etam alak chi ri Jesús aj Nazaret are wa' ri achi ri xyi' u k'ij rumal ri Dios chuc'utic chi are ri Are' takowinak lok. K'alaj wa' chuwäch alak cumal tak conojel ri cajmabal ri xubano, ri nimak tak c'utbal, xukuje' ri etal ri xeuban ri Dios chxol alak rumal ri Are', —cächa'. 23 Pune ta ne je ri', aretak xjach ri Jesús pa k'ab alak, xchap alak, xya alak pa qui k'ab itzel tak achijab chucämisaxic, xquirip c'u cho ri cruz. Je' xban alak wa' che rumal chi je wa' ru chomam lok ri Dios chrij ojer, —cächa ri tat Pedro chque. 24 Pune c'u je wa' ri xbantajic, xpe ri Dios, xresaj pu k'ab ri cämical, xuc'astajisaj chi na ri Jesús chquixol ri cäminakib, rumal chi man c'o tä jas cäcowin ri cämical chubanic che. 25 Kas ojer c'ut ch'awinak lok ri ka mam David chrij ri Kajaw Jesús, xubij:
Ri in amak'el quinwil ri Kajaw c'o wuc'.
C'o pa nu wiquiäk'ab rech man c'o tä
jas ri cäcowin jun chubanic chwe
chi quinxej wib, —cächa'.
26 Rumal ri' sibalaj cäquicot ri wanima',
amak'el quintzijoj tzij
re quicotemal,
cu'l c'u nu c'ux chrij ri Dios
chi man c'o tä jun kas c'äxc'ol
quinriko, cuxlan c'u ri wanima'.
27 Man quinya tä la can chquixol
ri cäminakib,
man cäya tä la chi cäk'ay
ri nu cuerpo in,
in ri' ri lok'alaj patänil e la.
28 C'utum la ri be chnuwäch ri cäc'aman
bi pa ri kas c'aslemal,
c'o c'u na nimalaj nu quicotemal
aretak ri in c'o chi uc' la, —cächa',
—xcha ri tat Pedro.
29 Kachalal, ri alak aj Israel, tampe alak ri quinbij: K'alaj ri' chi ri ka mam David xcäm ri' ri are', xmuktajic. Ri jul ri xmuk wi xak are c'o waral kuc' uj cämic, —cächa'. 30 Ketam c'ut chi ri ka mam David are jun k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios, ri are c'ut xucoj ri tzij ri xubij ri Dios che ruc' juramento, chi jun chque ri rachalaxic ri quil na u wäch pa tak ri k'ij ri quepe na, are ri Cristo Ri tzij “Cristo” o “Mesías” quel cubij “cha'tal rumal ri Dios”. ri cäyi' na takanic pu k'ab. Coc che Nim Takanel je' jas ri ka mam David. 31 Ri ka mam David je' ta ne chi ojer tajin cäril lok ri cuc'ulmaj ri Cristo, xch'aw chrij ru c'astajibal. Xubij c'ut chi man cäcanaj tä can chquixol ri cäminakib, man cäk'ay tä na ru cuerpo, —cächa'. 32 Are c'u wa' we Jesús ri' ri xc'astajisax rumal ri Dios, ri uj konojel kas xkilo chi xc'astaj wa' chquixol ri cäminakib. 33 Xwalijisax rumal ri Dios, xnimarisax u k'ij aretak xut'uyuba pa ru wiquiäk'ab. Aretak c'ut u c'amom chic pu k'ab ru Tat ri Lok'alaj Espíritu ri xuchi'j canok, xutak lok pa ka wi', are c'u wa' ronojel ri tajin quil alak, ri tajin cäta alak, —cächa'. 34 Pune c'u man xpaki ri ka mam David chicaj, jas ri xuban ri Kajaw Jesús, tzare c'ut xbinic:
Xubij ri Kajaw ri ka Dios che ri Wajaw:
“Chatt'uyul pa ri nu wiquiäk'ab,
35 c'ä quinya na chawe chi catch'acanic,
cattakan pa qui wi' conojel
ri cäca'n qui c'ulel chawe,” —cächa ri Dios,
—xcha ri ka mam David.
36 Kas rajwaxic chi conojel ri winak aj Israel chquetamaj chi we Jesús ri' ri xcämisaj alak cho ri cruz, are wa' xcha'ic, xban Cristo che rumal ri Dios, xoc c'u che Rajaw ronojel, —xcha ri tat Pedro chque.
37 Aretak ri winak xquita wa' we tzij ri', sibalaj c'äx xquina' pa canima', xquita' c'u che ri tat Pedro xukuje' chque ri niq'uiaj apóstoles chic, xquibij: Kachalal, ¿jas rajwaxic cäka'no? —xecha chque.
38 Ri tat Pedro xubij chque: Chq'uexa ri anima' alak, xukuje' ri chomanic alak. Rajwaxic chi cäban kasna' alak chjujunal alak pa ru bi' ri Jesucristo, xa je ri' cäsach mac alak rumal ri Dios, ri Are' c'ut cusipaj ri Lok'alaj Espíritu chech alak. 39 Are chech alak ri Dios xuchi'j wi wa', chque ri alc'ual alak, xukuje' chque ri winak ri naj e c'o wi, chque c'u conojel ri quesiq'uix na rumal ri Dios ri Kajaw rech quec'oji na ruc', —xcha chque.
40 Ri tat Pedro q'uia xubij chque. Cuc' tak wa' we tzij ri' xeuch'abej, xeupixbaj, xubij chque: Chto' ib alak, ya' alak can ri itzel tak winak re we k'ij junab ri', ri man jicom tä ri qui c'aslemal, —xcha ri tat Pedro chque.
41 Conojel c'u ri xquic'am pa canima' ru Lok' Pixab ri Dios ri xutzijoj ri tat Pedro, xban c'u qui kasna'. Craj e oxib mil ri' ri xeboc cuc' ri cojonelab pa ri k'ij ri'. 42 Conojel c'u ri xecojonic, xquitakej u banic jas ri xquic'ut ri apóstoles chquiwäch, xquimulij quib ruc' quicotemal, junam xca'n orar, junam c'ut xquitij ri qui wa.
Waral cäkil wi jas ri qui c'aslemal ri nabe tak cojonelab
43 Sibalaj xquixej quib conojel ri winak, rumal chi q'uia u wäch cajmabal xukuje' tak etal xeban cumal ri apóstoles. 44 Conojel ri e cojoninak che ri Cristo xa jun qui chomanic, xquijachala ri jastak que chbil tak quib. 45 Xquiq'uiyij ri culew, xukuje' ri jastak que. Are c'u ri rajil xquijachala chquiwäch ri c'o qui rajwaxic. 46 Ronojel k'ij xquimulij quib pa ri nimalaj rachoch Dios, xukuje' xquimulij quib cho tak cachoch ri cojonelab, xquijach ri wa chquiwäch conojel. Junam c'ut xewi'c, xequicotic, man c'o tä jun cuna' pa ranima' chi nim u banic. 47 Xquiya c'u u k'ij ri Dios, nim xe'il wi cumal conojel ri winak. Ri Dios xubano chi ronojel k'ij e c'o niq'uiaj winak chic ri cäquirik ru tobanic ri Are'. Xeuya c'u ri winak ri' cuc' ri kachalal cojonelab.

*2:1 Ri winak aj Israel c'o jun qui nimak'ij, Pentecostés u bi'. Are ri k'ij ri que'to'taj che ru molixic ri cebada (jun grano ri je' quelic jas ri trigo). Cäban u banic wa' aretak oc'owinak 50 k'ij ri nimak'ij Pascua.

2:30 Ri tzij “Cristo” o “Mesías” quel cubij “cha'tal rumal ri Dios”.