2
Ri Cristo man nim tä xril rib, nimarisam c'u u k'ij rumal ri Dios
Je c'u ri' iwetamam ba' jas ri cuban ri Cristo cuwalijisaj ri iwanima', cucu'bisaj i c'ux, rumal chi ix lok' chuwäch. Iwetam xukuje' chi ri Lok'alaj Espíritu rech ri Cristo c'o pi wi'. We kas iwetamam chi kas cäpax u c'ux ri Cristo chiwe, cutok'obisaj i wäch, chibana ba' chi sibalaj quinquicotic. Chiwaj ba' iwib. Chixchacun junam rech man c'o tä ch'oj chixol, rech quina' pa ri iwanima' chi xa ix jun, xa jun ri i chomanic. Xa je ri' quiya quicotemal chwe. Mitzucuj xak xuwi ri iwe ix, minimarisaj ba' iwib. Nim c'u cheiwila wi ri niq'uiaj chic. Chibana ix chi man nim taj quiwil wi iwib. C'o jun chiwe mutzucuj xak xuwi ri utz che ri are', xane are chutzucuj u banic utzil chque ri niq'uiaj chic.
Chc'ol ta iwuc' ri chomanic ri xc'oji ruc' ri Kajaw Jesucristo. Ri Are' man xuchomaj tä u banic che rib chi junam ruc' ri Dios, pune je' kas tzij chi ri Are' junam ruc'. Xane xuya can ri kas u banic, xil u wäch junam jas jun winak ajwaral, xoc che patänil que ri winak ajuwächulew. Aretak kas winak chi ri Are', ri Jesús man nim tä xril rib. Xniman che ri Dios ru Tat pa ronojel, xurik c'u ri q'uixbal cämical cho ri cruz je' ta ne chi are jun banal etzelal. Rumal wa' ri Dios xuya che ri Jesús chi nim na u k'ij chquiwäch conojel, xukuje' xuya che chi nim quil wi na ru bi' ri Are' chuwäch ri qui bi' conojel. 10 Je' xubano rech aretak cäquito chi cäbix ru bi' ri Jesús, conojel quexuqui'c, conojel ri e c'o chila' chicaj, conojel ri e c'o cho ruwächulew, xukuje' conojel ri e c'o chuxe' rulew. 11 Je ri' rech conojel cäquich'obo, cäquibij chi ri Jesucristo are ri Kajaw, je ri' c'ut cänimarisax na u k'ij ri Dios ka Tat.
Ri quecojon che ri Cristo cäquiya sakil cho we uwächulew
12 Je ri', lok'alaj tak kachalal, jas ri i banom amak'el aretak in c'o iwuc', chixniman chwe pa ronojel, pune naj in c'o wi chiwe cämic. Chibana ba' ri cuk'alajisaj chi kas tzij i rikom ru tobanic ri Dios. Je' chibana wa', nim chiwila wi ri Dios, chixej iwib chuwäch. ¡Minimarisaj ba' iwib! 13 Je ri', rumal chi are ri Dios ri tajin cuya ri lok'alaj u rayibal pa ri iwanima'. Tajin cubano chi quiwaj quiban utzil, quixuto' c'u na rech quixcowin chubanic jas ri u chomam lok.
14 Chibana ronojel ruc' utzil, man ruc' tä ch'oj, man ruc' tä oyowal. 15 Je ri' rech ri winak man xa tä ne jubik' mac cäquirik chiwij. We je ri' quibano, k'alaj chquiwäch chi kas tzij ix ralc'ual ri Dios ri quiban utzil chquixol ri winak ri cäca'n etzelal, ri man queniman tä che ri Dios. We quiban ronojel ruc' utzil, quiya na sakil chque ri winak jas ri ch'imil ri quejuluw chak'ab pa ri k'ekum. 16 Je wa ri' quic'ut na chquiwäch ri winak ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri cuya qui c'aslemal. We je' quibano, quincowinic quinquicot na in iwumal pa ri k'ij ri cäpe na ri Kajaw Jesucristo. Je ri' quinwetamaj na chi man xak tä lok' xinchacun iwuc', man xak tä c'u lok' xinya ri tijonic re ri evangelio chiwe. 17 Pune quincämisaxic, cäturuwisax ne ri nu quiq'uel cho ri Dios, quinquicot na. Quinquicot iwuc' ix iwonojel we ri nu c'aslemal cäcoj na chubanic tz'akat che ri patäninic ri tajin quiban ix cho ri Dios je' ta ne chi are jun sipanic ri quiya che rumal chi quixcojonic. 18 Cwaj c'ut chi xukuje' quixquicot ix wuc' in we ri Dios cuya chwe chi je ri' nu cämisaxic cäbanic.
Waral cäkil wi jas ri qui banic ri Timoteo rachi'l ri Epafrodito
19 We are ru rayinic ri Kajaw Jesús, cwaj quintak bi ri Timoteo iwuc' cämic ri'. Quinquicot c'u na aretak ri are' cutzijoj chwe ronojel ri i banom jela'. 20 Cwaj quintak bi ri Timoteo rumal chi man c'o tä chi jun ri junam u chomanic wuc' in, ri kas coc il chiwe. 21 Conojel ri niq'uiaj chic xak xuwi cäquitzucuj ri quech ri e are', man cäquichomaj tä ri' ru rayinic ri Kajaw Jesucristo. 22 Iwetam c'ut ri utzalaj chac ri u banom ri Timoteo. Ri are' chacuninak wuc' in chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio. Kas cächacun ri are' wuc' jas ri cuban ri u c'ojol jun tata' cätob che ru tat. 23 Rumal wa' cwaj quintak bi ri are' iwuc' aretak quinwetamaj jas ri cäbantaj na wuc' in waral pa ri che'. 24 Nu jiquibam c'u nu c'ux chrij ri Kajaw Jesús chi cuya chwe chi kas quine' in, quinopan iwuc' jela'. Craj xa quieb oxib k'ij chic quinban in waral.
25 Quinchomaj in chi xukuje' rajwaxic quintak bi ri kachalal Epafrodito iwuc'. Are ri are' cächacun wuc' jas jun wachi'l pa ri ch'oj, ri xitak lok rech cätob wuc' chupam ri nu rajwaxic. 26 Ri are' c'ut sibalaj cäbison chiwe, craj cäril i wäch ix iwonojel. Coc il chiwe rumal chi xito chi xyawajic. 27 Tzij ri' chi sibalaj xyawajic, xak jubik' xraj man xcämic. Ri Dios c'ut xel u c'ux che, xutok'obisaj u wäch. Xel u c'ux ri Dios chwe in xukuje', rech man rajwaxic taj quinrik niq'uiaj bis chic ruc' ri c'äx ri nu rikom in waral. 28 Rumal wa' cwaj quintak bi ri Epafrodito iwuc', rech quixquicot na che rilic u wäch jumul chic. Quinuto' wa' che ri nu bis in xukuje' aretak ri in wetam chi quixquicot chic. 29 Chic'amowaj ri are' ruc' nimalaj quicotemal pa ru bi' ri Kajaw Jesús. Nim chiwila wi ri are', xukuje' conojel ri kachalal ri cuban junam jas ri cuban ri are'. 30 Je ri', rumal chi xa jubik' xraj man xcäm ri Epafrodito. Xurik c'äx chupatänixic ri Cristo. Xuya ranima' churikic c'äx chuya'ic ri tobanic chwe ri man xixcowin tä ix chubanic.