^
1 Corintios
Pablumi saludakun
Pablumi Dyusta payji nin
Pablumi yaĉhachikun uk yarpuyla kananllapapaq
Jesusmi intrachimanchik Dyusmi pudirniyjun yaĉhayniyjun nir
Jesucristumi kruspi wanuran uchanchikllaparayku
Santu Ispiritumi Dyuspaq intrachimanchik
Pablumi masta yaĉhachikun uk yarpuyla kananllapapaq
Pablumi yaĉhachikun apustulkunata kasunanllapapaq
Kriyiq masinchik uchakurlla kawsatinqa ama pullaqa kashunllapachu
Kriyiqpuraqa ama dinunsyanakushunllapachu
Imatapis Dyuslapaq rurashunllapa
Pablumi yaĉhachikun masayjun mana masayjun kaqkunapaq
Pablumi yaĉhachikun manaraq masayjun kaqkunapaq
Amami uchakuchishunchu ukninchiktaqa
Pablumi yaĉhachikun Jesucristupa chiqap apustulnin kani nir
Yanqa dyus nishanllapakunata ama adurashunllapachu
Imatapis Dyusninchikta aligriyachinapaq rurashunllapa
Imanu kashunllapa Dyusta aduraypiqa
Pablumi yaĉhachikun Santa Mikunapaq
Kaynumi Santa Mikunata mikushunllapa
Allita yarpur Santa Mikunata mikushunllapa
Santu Ispiritu yanapamashanchiknulla Dyusta sirbishunllapa
Kriyishanchikraykumi uk kwirpulana kanchikllapa
Llakipakushanchikmi kusala mas allinqa
Intrakayashanllapa rimaypi rimar yaĉhachikushunllapa
Tantanakurqami imatapis karanlata rurar adurayllapa Dyustaqa
Pablumi yaĉhachikun Jesucristo wanur kawsamushanpaq
Pablumi yaĉhachikun wanushakunami kawsamunqa nir
Wanur kawsamuqkunaqami kaynu kwirpuyjun kanqallapa
Pablumi willan kriyiq masinkunapaq ufrindata tantananllapapaq
Pablumi riyta yarpun Corinto pwibluman
Pablumi tukukananta saludakun