3
Casaraskacunamanta
Ajinallatataj kancuna warmis, kosayquichejta casuychej. Chayta ruwaychej Diospa niskanta mana casuyta munaj kosayquichejpis payman pusaskas canancupaj. Ajinapi mana niskasllawan warmincoj causayninta ricuspa ichapis Diosman cutirenkancu. Ajinapitaj manchachicuywan Diosta yupaychaskayquichejta c'achata causaskayquichejtawan khawaspa Diospi jap'icuncuman. Ama yuyaychejchu jawa ricucojllata c'achachacuytaka. C'achachacuyniyquichejka ama cachunchu ni chujcha c'uyuska ni koriwan nitaj sumaj p'achaswanpis. Manachayrí sonkoyquichejta c'achachacuychej. Llamp'u sonkoyoj c'acha warmistaj caychej. Chay mana tucucoj c'achachacuylla Diostaka mayta cusichin. Unay warmispis ajinata c'acha causaywan c'achachacorkancu. Paycunaka Diosman t'akaskas causaywan payllapi confiacorkancu. Kosancutapis casoj cancu. Ajinallatataj Sarapis kosan Abrahamta casorka. Paytaka, tatáy,* Literal: señorníy. nej. Kancunapis ni imata manchachicuspa c'acha cajtapuni ruwaychej. Ajinata ruwaspaka Saraj wawasninjina canquichej.
Ajinallatataj kancuna kosas, Diospa yuyayninmanjina warmiyquichejwan causacuychej. Ajinapi Diosmanta mañacuypi mana jarc'askaschu canquichej. Kancuna paycunamanta aswan callpayoj caspapis sumajpaj paycunata khawaychej. Paycunapis kancunajinallataj Diospa c'acha yanapayninnejta wiñay causayman yaycojcuna cancu.
Mosoj causaypi yuyaychanas
Cunanka, tucuy kancuna uj yuyayniyojlla caychej. Llaquiypi cusiypipis cuscachacuychej. Hermanosjina munanacuychej. Callpachanacuychej. Llamp'u sonkoyojtaj caychej. Ama sajramanta sajrallatatajka ruwaychejchu. Nitaj sajra parlaymanta sajrallatatajka cutichiychejchu. Manachayrí sajrata ruwasojtiyquichej paycunapaj sumaj cajta Diosmanta mañapuychej. Dioska wajyasorkachej ajinata ruwanayquichejpaj. Ajinallatataj payka sumaj cajta kancunaman kosonkachej. 10 Palabranpi nin:
Sumaj causayta munajka allin p'unchaycunata ricuytapis, ama sajra cajta parlachunchu.
Amataj llulla cajtapis parlachunchu.
11 Sajra cajmanta carunchacuchun, sumaj cajtataj ruwachun.
Runaswan allinpi causayta masc'achun.
Runasta allinyachispapunitaj causacuchun.
12 Señor Dioska chekan ruwaj runata khawan yanapananpaj.
Chekan ruwajpa mañacuskantapis uyarinpuni.
Astawanrí sajra cajta ruwajcunaj contrancupi Dioska churacun.
13 Ajinata c'acha cajta ruwajtiyquichejka ¿pitaj imanasonkachej? 14 Astawanpis cheka cajta ruwaskayquichejraycu muchuwajchej chaypis, cusiskas canquichej. Manchachinaswan parlasojtiyquichej ama manchachicuychejchu nitaj llaquicuychejchu. 15 Astawanpis sonkoyquichejpi cheka Señorninchejtajina Cristota yupaychaychej. Kancunaka yachanquichej Dios niskanta junt'ananta. Chayraycu tapusojcunaman willanayquichejpaj waquichiskaspuni caychej. Cutichiskayquichejrí misq'i palabraswan llamp'u sonkowan Diosta manchachicuywantaj cachun. 16 Llimphu sonko-yuyaywantaj causacuychej. Ajinapi Cristowan ujchaska c'acha causayniyquichejmanta sajrata parlajcunaka p'enkaconkancu chay parlaskancumanta. 17 Llaquiycunachus kancunapaj canman Diospa munayninmanjina chayka, cusiywan muchuychej. C'acha ruwaskaraycu muchuyka aswan allinpuni sajra ruwaskaraycu muchuymanta niskaka.
Cristoj ñac'ariyninmanta
18 Cristopis uj cutita juchanchejraycu muchorka. Payka chekan cashaspapis wañorka mana chekan cajcuna ama wañunancupaj. Diosman pusanawanchejpajtaj wañorka. Payka runa cuerponpi wañuchiska carka, espiritunpitaj causarichiska carka. 19 Espiritunpipis wisk'aska espiritusman willaramorka. 20 Unay tiempopi paycunaka Diosta casuyta mana munaskancuchu. Diosrí payman cutiricunancuta suyallarka Noé barcojina arcata waquichishanancama. Chay arcamanrí pisi runaslla yaycorkancu. Yacunejtataj chay pusaj runaska Diospa c'ajaj phiñacuyninmanta cachariskas carkancu. 21 Chay yacoka bautismoyquichejman rijch'acun. Cunanri Jesucristoj causarimuyninnejta bautismopi juchamanta cacharichisunquichej. Bautismoka mana jawa ch'ichillatachu pichan. Manachayrí chaynejta Diospi jap'icuskata llimphu sonko-yuyayniyquichejta ricuchin.
22 Jesucristoka angelesta, camachejcunata, atiyniyojcunatapis atiparka. Chaymanta causarimuspa janaj pachaman yaycorka Dioswan cusca camachinanpaj.

*3:6 Literal: señorníy.