2
Chayraycu yuyarkani mana ujtawan kancunaman phutiywan jamuyta. Nokapaj phutiy canman kancunata phutichiyka. Sitajchus noka phutichiyquichej chayka ¿pitaj cusichiwankarí? Kancuna, phutichiskasnillaytaj cusichiwanquichej. Chekapuni chayraycu ñaupajta kelkamorkayquichej. Chayamuspa kancunanejta phutichiska cayta mana munanichu. Astawanpis cusiyta kancunanejta suyanay. Tucuy kancunamanta chekata yuyani cusiska cajtiy tucuy kancunapis cusiskas caskayquichejta. May phutiska, sonkoypi llaquiska, mayta wakaspataj kelkamorkayquichej. Mana kancunata phutichiytachu munarkani. Astawanka kancunapaj munacuyniy may jatun caskanta yachanayquichejpaj kelkamorkayquichej.
Juchallicojta perdonachuncu juchanta sakeskanraycu
Sichus kancunamanta mayken phutichej carka chayka, mana nokallatachu phutichiwarka. Manachayrí niyman tucuy kancunatapis phutichillasorkachejtaj. Chayraycu mana munanichu payta astawan llaquichiytaka. Chay juchachacojta ashqhataña c'amiycunquichej chayllaña paypaj cachun. Ajinamanta amaña payta llaquichiychejchu. Astawanrí payta perdonaychej sonkochaychejtaj. Chayta ruwaychej astawan llaquicuspa ama chincapunanpaj. Chayraycu niyquichej, munacuskayquichejta payman ricuchinayquichejta. Chayraycutaj kelkamorkayquichej tucuy imapi casucoj caskayquichejta yachanaypaj. 10 Cunanri maykenta imamantapis perdonaskayquichejta, nokapis perdonani. Sitajchus perdonanaypaj imapis canman chayka, kancunaraycu Cristoj ñaupakenpi perdonaniña. 11 Ajinata ruwananchej tiyan supay Satanás mana ni imapi atipanawanchejpaj. Yachanchejmin paypa tucuy yuyaynenka pantachejlla caskanta.
Pabloj willaraskan sumaj k'apayjina Cristonejta
12 Cristomanta willaranaypaj Troas llajtaman rispari ashqha runasta tarerkani Señormanta uyariyta munajcunata. 13 Astawanrí sonkoypi may llaquiska carkani hermanonchej Titowan mana tincuskaymanta. Chayraycu Troas llajtayojcunamanta cacharpayacamuspa Macedonia jallp'aman jamporkani. 14 ¡Astawanpis Diosman gracias! Atipaj Cristowan ujchaska cajtiycu, jarc'ajta atipajcunatapuni ruwawaycu. Paypa yachaynintataj sumaj k'apaytajina tucuynejpi nokaycunejta runasman reparachin. 15 Cristoj k'apaynin caycu Diospaj. Chayraycu willaraskaycoka incienso k'apayjina llojsishan juchamanta cacharichicushajcunaman, jucharaycu chincapushajcunamanpis. 16 Jap'ejcunaman willan juchamanta cachariskas wiñay causaypaj caskancuta. Khesachajcunamanpis wiñay wañuyman juchachaskas caskancuta willan. ¿Pitaj chay atiyniyoj willanasta willarananpajjinarí? 17 Chay ashqha pantachej willarajcuna Diospa niskanwan kolkechacunallancupaj willarancu. Nokaycoka mana chaycunajinachu caycu. Astawanrí cheka sonkowan Diosmanta cachaska caspa willaraycu. Diospa ñaupakenpi Cristowan ujchaska willarashaycupuni.