3
Phutiy p'unchaycuna jamonka
Cayta reparay: Khepa tiempospi manchay phutiy sajra p'unchaycuna jamonka. Cankancu runas pay quiquillancuta munacojcuna, kolke munacojcuna, mentacojcuna, jatunchacojcuna, sajra parlajcuna, tatasnincuta mana casojcuna, mana graciasta kocojcuna, Diosta mana manchachicojcuna. Cankancu animaljina mana munacuyniyojcuna, mana allinyanacojcuna, ch'ataycojcuna, millay munaynincuta sajsachejcuna, phiña alkojina mana qhuyaspa makajcuna, allin cajta chejnejcuna. Callankancutaj amigosnincuta jaywaycojcuna, mana yuyaywan sinch'ichacojcuna, machu machucuna. Yankha cusiyta astawan munankancu Diospa munacuyninmantaka. Rijch'aconkancu Diosta yupaychajcunallaman. Causaynincupirí Diospa atiyninta khesachankancu. Chayjina runasmantaka carunchacuy. Chaycunamanta cancu yachachinasnincuwan wasisman sat'icojcunaka. Yaycuncu jucha k'epi pisi sonko warmista engañaj. Chay warmiska tucuy sajra munaycunawan apaycachaskas cancu. Paycunaka yachachichicuyllatapuni munancu, manataj ni jayc'ajpis cheka cajta rejsincuchu. Imaynachus unay Janeswan Jambreswan Moisespa contranpi churacorkancu, ajinallatataj chay llulla yachachejcunapis cheka cajpa contranpi churacuncu. Paycunaka millay yuyayniyojcuna cancu. Cheka ñanmantapis pantaskas khesachaskas ima cancu. Astawanrí mana ñaupajman renkancuchu. Paycunaj mana yuyayniyoj caynincutaka tucuymin sut'ita yachankancu. Ajinallataj carka chay unay churanacojcunawanpis.
Imaynachus Pabloj causaynin caskan
10 Kanrí causayniyta sumajta khawaspa yachachiskayta khaticoj canqui. Tucuy imapi ujchacuwarkanqui, puriyniypi, imachus yuyaskaypi, Diospi jap'icuyniypi, sajra imasta unayta muchuyniypi, munacuyniypi, llaquiycunata Diospi confiacuyniypi. 11 Quiquillantataj ujchacuwarkanqui Cristoraycu khatiycachachicuskaypi, ñac'ariyniycunapipis. Ajinamin carka jakay Antioquía, Iconio, Listra llajtaspi. 12 Chekatapuni Cristo Jesuswan ujchaska paymanjina causayta munajcunaka tucuynincu ñac'ariyta muchonkancu. 13 Astawanpis sajra runacunaka pantachejcunapis sajramanta astawan sajraman chayankancu, pantachispa pantachichicuspa.
Diospa niskasnin callpachasonka
14 Kanrí yachacuskayquipi sumajta jap'icuskayquipipis sayay pimanta yachacuskayquita yachaspa. 15 Wawamantapachataj yacharkanqui Diospa palabranta. Chayka atiyniyojmin yachachisunanpaj wiñay causayniyoj canayquipaj Cristo Jesuspi jap'icuyniyquinejta. 16 Diospa palabranpi tucuy kelkaskaska paymantamin. Chayraycu allinta sirven runata yachachinapaj, juchanta reparachinapaj, cheka cajman cutirichinapaj chekan causaypi wiñachinapajpis. 17 Chayka cashan Diospa runan sumaj waquichiska cananpaj tucuy c'acha ruwanaspaj.