4
Amaña munacuychejchu cay pachapi caj imasta
¿Imaraycutaj churanacushanquichej phiñacushanquichejtaj kancunapura? ¿Manachu chay churanacus cashancu sajra munayniyquichej sonkoyquichejpi makanacushaskancumanta? Ancha sajra munayniyoj caspa mana sajsacuyta atinquichejchu. Chayraycu runata munanquichej wañuchiyta. Wajcunajta munapayaskayquichejta mana tariyta atiskayquichejraycu phiñacuspa churanacushanquichej. Munashaskayquichejtaj mana capusunquichejchu Diosmanta mana mañacuskayquichejraycu. Mañacuspapis mana jap'inquichejchu munayniyquichejta sajsachinayquichejpaj sajra munaywan mañacuskayquichejraycu. ¡Khenchachacojcunajina cashanquichej Diosta tucuy sonkowan mana munacuskayquichejraycu! ¿Manachu yachanquichej cay pacha sajra cajta munacuskayquichejka ricuchin Dioswan churanacojcuna caskayquichejta? Pichá ajllanman cay pachapi sajra cajta munacuyta chayka, Diospa enemigon churacun. Wajjinamantarí Dios Tatanchej palabranpi nin Espiritunta sonkonchejman jatun munacuywan churaskanta. Chay Espirituntaj nokanchejpi tiyacushan. Pay sapallanmin munan may jatun munacuywan tucuy sonkonchejta jap'iyta. Chanta ¿kancuna yuyanquichejchu Diospa niskanka khasilla caskanta? ¡Manapuni! Diosrí llamp'u sonkoyojta aswan sumajta yanapan. Ajinallatataj palabranpi nin: “Dios jatunchacojpa contranpi churacun. Llamp'u sonkoyojtarí sumajta yanapan”, nispa. Chayraycu llamp'u sonkowan Diostaka casuychejpuni. Supay Satanaspa contranpitaj sinch'ita sayacuychej. Paytaj kancunamanta aykeconka. Tucuy sonkowan kayllaycuychej Diosninchejman paytaj kancunaman kayllaycusonkachej. Kancuna, juchallicojcunari sajra cajtaka amaña ruwaychejchu. Diostawan cay pachapi cajtawan munacuyta yuyajcuna, sonkoyquichejta llimphuchacuychej Diosman kayllaycunayquichejpaj. Juchallicuskayquichejmanta phuticuychej wakaychejtaj. Yankha cusiymanta sinch'ita asicushajcunaka, asicuyniyquichej wakayman tucuchun. Cusiyniyquichejtaj llaquiyman tucuchun [juchamanta t'akacuskayquichejta ricuchinayquichejpaj.]* Ninayan. 10 Llamp'uchacuychej, ari, sonkosniyquichejpi Señor Diospa ñaupakenpi. Chanta pay curajpaj churasonkachej.
Ama juchachaychu hermanoyquita
11 Cristopi hermanosníy, kancunaka amaña purajmanta rimapayanacuychejchu. Rimapayaspa hermanonta juchachajka Cristoj camachiskanta khesachan. Uj juchachajjinataj camachiskaj contranpi churacushan. 12 Dios sapallanmin camachiskasninta churarka. Payllataj runaj ruwaskanmanjina nin allin caskanta chayrí mana allin caskantapis. Atiyniyojtaj cashan runasta juchamanta cacharichinanpaj chayrí wiñay wañuymanpis wijch'uchinanpaj. Kanrí ¿pitaj canqui runa-masiyquita juchachanayquipaj?
Yuyaychanas ruwanasniyquichejmanta
13 Uyariwaychej, cayjinata nejcuna: “Cunan p'unchay chayrí k'aya risunchej chay llajtaman. Chaypitaj cacusunchej uj watata. Rantisunchej vendesunchejpis ashqha kolketa jap'isunchejtaj”, nispa. 14 Kancunarí mana yachanquichejchu imachus k'aya cananta nitaj mashqha p'unchaycunatawanchus causanayquichejtapis. Causayniyquichejka uj phuyujinallamin. Ascamallapaj cay pachaman riqhurimun, chantaka chincaripun. 15 Kancunarí cayjinata ninayquichej: “Señor Dios munajtenka causasunchej. Caytapis jakaytapis ruwasunchej”, nispa. 16 Caskanmanjinarí kancunaka jatunchacuspa may caskayquichejta yuyanquichej. Tucuy chay imaymana jatunchacuyka manapuni allinchu. 17 Chayraycu allin cajta ruwayta yachajka yachaskanta mana ruwaspa, juchallicun.

*4:9 Ninayan.