EL SANTO EVANGELIO SEGUN
SAN LUCAS
1
Lucas Jesucristoj sumaj willanasninta Teofiloman kelkarka
1-3 May c'acha Teofilóy: Cay sumaj willanaska nokanchej uqhupi Dios ruwaskanmantamin. Chay quiquin sumaj willanasta kallariymantapacha ricojcuna yachachejcunapiwan willawarkanchej. Chaymanjina ashqhasña kelkarkancu. Nokapis anchata munasharkani yachayta imaynachus tucuy cay caskantaka. Ajinapi sumajta masc'arkani kallariymantapacha yachanaypaj. Chayraycu ñaupajmanta cunancama ruwacuskasmanjina kelkarisuyta yuyarkani. Munashani tucuy cay imasmanta allinta yachanayquita yachacuskasniyquipis chekapuni caskanta. Chayraycu cay sumaj willanasta kelkamushayqui.
Bautizaj Juanpa nacecunanmanta
Judea jallp'ata Herodes camachishajtin carka yupaychana-wasipi uj ruwanayoj, Zacarías sutiyoj. Paypa llanc'ana tropan Abíaspa carka. Warmin Elisabetpis Aaronpa ayllunmanta carka. Paycuna khari warmi Diosta cusichejpuni cancu. Diospa tucuy camachiskasninta sumajta casoj cancu mana faltaspa. Elisabet mana wijsallicuyta atiskanraycu, mana wawayoj carkancu. Chaypachataj iscaynincu ashqha watasniyojña carkancu.
Zacariaspa tropan yupaychachinan p'unchaycuna chayamojtin pay llanc'asharka yupaychana-wasipi Diospa ñaupakenpi. Ruwanayojcuna yachacuskancumanjina ruwarkancu sorteopi ujta ajllaspa inciensota k'oshñichinanpaj. Chaypaj Zacaríasta ajllajtincoka yupaychana-wasi uqhuman yaycorka. 10 Inciensota k'oshñichishajtin tucuy tantaska runas yupaychana-wasi jawapi Diosmanta mañacusharkancu. 11 Chay quiquinpacha Diosmanta uj willaj angel Zacariasman riqhurerka. Sayarkataj maypichus inciensota k'oshñichincu chay altarpa pañannejpi. 12 Zacarías angelta ricuspa mancharicuywan qharcatiterka. 13 Angeltaj payta nerka:
—Zacarías, amaña manchachicuychu, Dioska kanpa mañacuskayquita uyarinña. Elisabet, warmiyquitaj, uj khari wawata onkoconka. Paytaka Juanta sutichanqui. 14 Nacecuskanka anchata cusichisonka. Ashqha runaspis paypa nacecuskanmanta cusiconkancu, 15 payta Dios sumajpaj khawaskanraycu. Mana ni jayc'aj ni vinota ni ima machanatapis ujyankachu. Nacecuskanmantapacha Santo Espirituwan junt'a canka. 16 Dios paywan cusca caskanraycu ashqha israel runasta Señor Diosnincuman cutirichenka. 17 Unay tiempopipis Diospa willajnin, Elías sutiyoj, atiywan Diospaj llanc'arka. Ajinallatataj cay wawaka runayaspa Diospaj llanc'anka. Tatasta wawasnincuwan allinyachenka. Payka Diosta mana casoj runasta chekanta yuyanancuta yachachenka casucoj wawasjina causanancupaj. Chayta ruwaspa Diospa runasninpa sonkosnincuta waquichenka pay jamunanpaj, —nerka angelka.
18 Zacarías angelta nerka:
—¿Imaynapitaj caytaka yachasajrí? Nokaka machuña cani, warmiypis ashqha watasniyojña, —nispa.
19 Angeltaj payman cuticherka:
—Noka angel Gabriel cani, Diospa ñaupakenpi sayaj. Paymin parlasojta cachamuwarka cay sumaj willanasta willasunaypaj. 20 Kanrí willasuskayta mana jap'icuskayquiraycu upayanqui. Kan manaña atinquichu parlariyta willasuskay junt'acunancama. Willasuskayka junt'acunan p'unchaypi junt'aconka, —nispa.
Zacarías upayapun
21 Zacarías yupaychana-wasi uqhupi cashanancama runas jawapi payta suyasharkancu. T'ucusharkancutaj uqhupi unayta khepacuskanraycu. 22 Llojsispari paycunaman parlayta mana aterkachu. Chaymanta runas yacharkancu yupaychana-wasipi payman moskoypijina Diosmanta uj ima riqhuriskanta. Payrí upapacha maquisnillanwan paycunaman parlasharka.
23 Yupaychana-wasipi ruwanasninta tucuspa wasinman cutiporka. 24 Chaymantapacha warmin Elisabet wijsallicorka. Phishka quillastataj payka pacacuspa wasillanpi cacorka. Nisharkataj: 25 “Ajinamanta Señor Diosniy qhuyawaspa khechupuwarka p'enkayniyta mana wawa wijsallicuyta atiskaymanta. Cunanka manaña runas khesachawankancuchu”, nispa.
Jesuspa nacecuyninmanta willan
26 Zacariasman riqhuriskanmanta sojta quillanman Dioska angel Gabrielta Galilea caj Nazaret llajtaman cachamullarkataj. 27 Chay angelta cachamorka María sutiyoj sipasman. Pay parlapayaskaña carka Josewan casaracunanpaj. Josetaj camachej Davidpa ayllunmanta carka. 28 María casharka, chayman jamuspa angelka payta napaycorka:
—¡Dios allin p'unchayta kosunqui! Payka kanwan cashan. Kanmantapis mayta cusicun, —nispa.
29 Mariaka cayta uyarispa manchariywan uqhunpi “¡ras!” nichicorka. Mayta t'ucuspataj yuyasharka sonkonpi: “Cayjina napaycuwaskanka ¿imatataj niyta munanrí?”
30 Angel payta nerka:
—Amaña manchachicuychu, Dios kanta munacuywan ajllacususkanraycu. 31 ¡Khaway! Wijsallicuspa uj khari Wawata onkocunqui. Paytataj Jesusta sutichanqui. 32 Payka sumaj c'acha, curaj runataj canka, c'ata Diospa Wawan caskanraycu. Tucuy atiyniyoj* Literal: Señor Dios. Dioska payta unay tatan Davidtajina camachinanpaj churanka. 33 Wiñaypajtaj Israel llajtata camachenka. Camachiynintaj ni jayc'ajpis tucuconkachu, —nerka angel.
34 Mariataj angelta nerka:
—Mana kharitaka rejsinichu. Chayraycu ¿imaynataj cayka cankarí?
35 Angeltaj payman cuticherka:
—Santo Espíritu kanman uraycamusonka. C'ata Diospa atiynintaj kanta c'anchaycamusonka. Chayraycu wawayqueka mana juchayoj, c'acha rejsiska canka, Diospa cheka Wawan. 36 ¡Khaway! Aylluyqui Elisabetpis uj khari wawata wijsallicorkaña ashqha watasniyojña cashaspapis. Cunantaj sojta quillaña wijsallicuskan cashan chay mana wawa rejsej niska warmeka. 37 Chekatapuni Diospa tucuy niskasnenka junt'aconka, —nispa.
38 Chanta María nerka:
—Diospa camachin cani. Nokaman niwaskayquimanjina ruwaska cachun, —nispa.
Angeltaj paymanta riporka.
María watucamun Elisabetta
39 Ajinata María uskhayta waquichicuspa chekanta riporka orko orko Judea jallp'api uj llajtaman. 40 Chay llajtaman chayaspataj Zacariaspa wasinman yaycorka. Elisabettataj napaycorka. 41 Maríaj napaycuskanta Elisabet uyarejtin wijsanpi wawanka phinquirerka. Elisabetri Santo Espirituwan junt'aska carka. 42 Cusiywan khaparispataj Mariata nerka:
—Tucuy warmismanta kan astawan curajpaj khawaska canqui Dios kanta ajllacususkanraycu. Wawayquipis may curajpaj khawaska canka. 43 Maytapuni cusicuni Señorniypa maman watucuwaskanmanta. Nokaka ni watucunawanpajjinapischu cani. 44 ¡Khaway! Napaycuwaskayquita uyarisojtiy wijsaypi wawa cusiymanta phinquirerka. 45 May cusiska kanka Señor Dios willasuskanta jap'icuskayquiraycu. Chekamanta nisuskanka junt'aconka, —nispa.
María Diosta yupaychaspa taquin
46 Mariataj nerka:
—Mayta jatunchani Diosta tucuy sonkoywan.
47 Mayta cusicushani juchamanta Cacharichiwajniy Diospi.
48 Payka camachillan cashajtiypis wajcha caskayta qhuyacuyninwan khawawaspa, nokata ajllacuwarka.
Chekamanta cunanmantapacha tucuy runas may cusiska caskayta niwankancu.
49 Tucuy atiyniyoj cheka Diosmin may jatun imasta nokapaj ruwarka.
Payka may c'acha, manapuni juchayojmin.
50 Unay tatasninchejmantapacha cunancama, Dioska wiñaypaj qhuyacunpuni payta yupaychajcunataka.
51 Dios atiyninwan jatuchej ruwanasta ruwarka.
Payka tucuy jatunchacojcunata atipaspa aykeracherka.
52 Sajra camachejcunata sumaj tiyanasnincumanta uraycucherka, pisipaj khawaskacunatataj okharerka.
53 Yarkhaska runasta allin imaswan sajsacherka.
Khapaj runastarí mana imayojta ch'usajllata cachaporka.
54-55 Dios ñaupa tatasninchejman niskasninta junt'aspa camachin Israelta yanapaj jamunña.
Ajinamanta yuyaricorka qhuyacuyta Abrahamman tucuy paypa mirayninmanpis wiñaypaj, —nerka María.
56 Payka quinsa quillata Elisabetwan cacuspa wasinman cutiporka.
Bautizaj Juanpa nacecuynin
57 Elisabetpa onkocunan quilla junt'acorka. Khari wawatataj onkocorka. 58 Llajta-masisnin ayllusninpiwan uyarerkancu Dios payta cayjinata sumajta qhuyaskanta. Chayraycu paywan cusicorkancu. 59 Wawaj nacecuskanmanta pusaj p'unchayninpi chay runas payta circuncidaj jamorkancu. [Chay señalta cuerponpi churarkancu runas yachanancupaj israelcuna Diospa runasnin caskancuta.] Ninayan. Tatan Zacariaspa sutinwantaj sutichayta munasharkancu. 60 Mamanrí nerka:
—Ama. Juanmin sutenka canan tiyan, —nispa.
61 Paycunataj payman cuticherkancu:
—Ni pipis chay sutiyojka aylluyquipeka canchu, —nispa.
62 Maquisnincuwantaj tatanta tapurerkancu: “¿Ima sutiwantaj sutichayta munanqui?”
63 Kelkanata mañacuspa Zacarías kelkarka: “Juanmin sutenka”. Tucuy paycunataj t'ucorkancu. 64 Chay quiquinpachataj Zacarías ujtawan parlarispa Diosta yupaycharka. 65 Tucuy llajta-masisnincutaj t'ucorkancu. Judea orkosnintinpi chay ruwacuskanmanta tucuy runas parlanacusharkancu. 66 Sonkoncupi yuyaspataj uyariskancumanta ninacusharkancu:
—Cay wawaka ¿imayna runapunitaj wiñaspa cankarí? —nispa. Imaraycuchus repararkancu Dios paywan cashaskanta yanapananpaj.
Zacarías sut'inchan
67 Tatan Zacarías Santo Espirituwan junt'a carka. Sut'incharkataj Diospa munayninmanta ruwaskasninmantapis cayjinata:
68 —Yupaychaska cachun Israelpa Señor Diosnin. Imaraycuchus runasninta qhuyacuspa jamun juchasnincumanta cacharichinanpaj.
69 Atiyniyoj Cacharichiwajninchejta kowarkanchej camachin Davidpa ayllunmanta.
70 Caytaka ajinatapuni Dios unayña payman t'akaska willajcunanejta nerka:
71 “Enemigosniyquichejmanta cacharichiskayquichej tucuy chejnisojcunayquichejpa atiynincumanta”, nispa.
72 Ajinapi Dios unay tatasninchejta qhuyarka, paypa sumaj Literal: santo traton. tratonta paycunaman junt'arkataj.
73 Dios unay tatanchej Abrahamman juraspa chekatapuni nerka:
74 “Enemigosniyquichejmanta cacharichiskayquichej paycunata mana manchachicuspa nokata yupaychanawayquichejpaj.
75 Ajinata cusichiwaspa chekanta ruwanquichej ñaupakeypi tucuy causayniyquichejpi”, nispa.
76 Kanrí, wawáy, c'ata Diospa willajnin niska canqui.
Diospa ajllaskan§ Literal: Señor Dios. jamunanpaj ñaupakenta rinqui runaspa sonkosnincuta waquichipuspa.
77 Diospa runasninta yachachinqui juchasnincuta khechuspa Dios paycunata cacharichinanta.
78 Diosninchej munacuyniyoj qhuyacuyniyojtaj.
Pay jamonka yanapanawanchejpaj.
Imaynata inti pakarimun, ajinallatataj Cacharichiwajninchejka janaj pachamanta jamonka juchamanta cacharichinawanchejpaj.
79 Janaj pachamanta lliphipimonka lakhapi tiyacojcunaman wañunayashajcunamanpis. Nokanchejta Diosman allinyachispa pusawasunchej allinta causacunanchejpaj, —nerka Zacarías.
80 Wawa Juantaj wiñasharka. Sumaj yuyaywantaj Diosta casunanpaj callpachacusharka. Payka ch'in lomaspi tiyacorkataj Dios israel runasman willaramojta cachanancama.

*1:32 Literal: Señor Dios.

1:59 Ninayan.

1:72 Literal: santo traton.

§1:76 Literal: Señor Dios.