2
Yachaysapacuna Jesusta taripaspa yupaychancu
Jesuska Judea jallp'a Belén llajtapi nacecorka, Herodes camachishajtin, chay p'unchaycunapi. Chaypacha yachaysapacuna inti llojsimuy caru llajtamanta jamuspa Jerusalén llajtaman chayamorkancu. Tapucorkancutaj:
—¿Maypitaj cashan israel runasta camachinanpaj nacecoj Wawarí? Ch'ascanta inti llojsimuy ladopi ricuycu. Chayta khatispataj payta yupaychanaycupaj jamuycu, —nispa.
Chayta uyariytawantaj camachej Herodeska mancharicorka. Jerusalén llajtapi caj tucuy runaspis paywan mancharicullarkancutaj. Chaymantataj Herodes tantachimorka yupaychana-wasimanta curajcunata, israel yachachejcunatawan. Paycunata taporka:
—¿Maypitaj Diospa ajllaskan Cristo nacecunan tiyan?
Paycunataj cuticherkancu:
—Judea jallp'a Belén llajtapi naceconka. Ajinata Dios unay willajninta kelkacherka:
Kancuna, Judá jallp'a Belén llajtapi tiyacojcunata niyquichej:
Judá jallp'api caj curajcunamanta aswan jatunpaj khawaskas canquichej.
Kancunamanta uj curaj camachej naceconka.
Paytaj, ajllaska israelcunayta michenka.
Chanta Herodes pacayllamanta yachaysapacunata wajyacherka. Ajinallatataj taporka yachananpaj mayc'ajchus chay ch'asca riqhurimuskanta. Paycunatataj Belén llajtaman cacharka nispa:
—Riychej. Allintataj yachamuychej chay wawitamanta. Payta tarispataj willawaj cutimuychej. Nokapis rispa payta yupaychamusaj, —nispa. [Chaytari mana cheka sonkowanchu nisharka.]* Ninayan.
Yachaysapacunaka camachejpa niskanmanjina riporkancu. Inti llojsimuy, chay ladopi ricuskancu ch'ascaka ñaupakencuta risharka. Jesús casharka, chaycama pusamuspa patannejpi sayacorka. 10 Yachaysapacunataj chay ch'ascata ricuspa maytapuni cusicorkancu. 11 Paycuna wasiman yaycuspataj Wawitata ricorkancu maman Mariatawan. Konkoricuspataj Jesusta yupaycharkancu. Apaskancuta quicharispa khapaj capuynincuta payman korkancu. Korita, inciensota, k'apayniyoj mirra jampitawan payta yupaychaspa jaywarkancu. 12 Chaymantataj moskoynincupi Dios paycunata willarka Herodespaman ama cutinancuta. Chayraycu paycunaka jallp'ancuman waj ñanta cutiporkancu.
Egiptoman aykecuncu
13 Yachaysapa runas ripuskancuwantaj Dios uj willaj angelta cachamorka. Joseman moskoyninpi riqhurimuspataj nerka:
—Jataricuy. Wawitata, Wawaj mamantawan pusaricuspa Egipto jallp'aman aykecuy. Jakaypi tiyacamuy noka willasunaycama. Herodeska masc'aj rishan Wawitata wañuchinanpaj, —nispa.
14 Chay quiquinpachataj José tutapi rijch'arispa jatarerka. Wawitata mamantawan pusariycucuspa Egipto jallp'aman riporka. 15 Jakaypitaj Herodes wañunancama tiyacamorkancu. Tucuy cayka ruwacorka Diospa niskan junt'acunanpaj. Chaytaka unay willajninnejta nerka: “Egiptomanta llojsimpunanta Wawayta wajyarkani”.
Herodes wawasta wañuchin
16 Herodeska chay yachaysapacuna anchata asipayaycuskancuta reparaspa mayta phiñacorka. Runasnintataj camacherka tucuy khari wawasta iscay watayojcama wañuchimunancuta. Paycunataj wawacunata wañucherkancu Belén llajtapi tucuy chaynejpipis. Jesuspa ch'ascan riqhurimuskan p'unchaycunata yachaysapacunamanta yachaspa chayta ruwarka. 17 Ajinapi Diospa niskan junt'aska carka. Pay unay willajnin Jeremiasnejta nerka:
18 Phutiy wakay uyaricun Ramá llajtapi.
Raquel wawasninmanta khaparispa wakashan jatun llaquiywan “ay, ay” nispa.
Manaña sonkochacunmanñachu wawasnin wañuskas caskancuraycu.
19 Herodes wañupojtinrí Dios uj willaj angelta cachamorka. Joseman moskoyninpi riqhurispa Egipto jallp'api 20 nerkataj:
—Jataricuy. Wawitata mamantawan pusaricuspa ripuy Israel jallp'aman. Wawitata wañuchiyta munajcunaka ñapis wañupuncuña, —nispa.
21 Chay quiquinpacha José jataricuspa Wawitata mamantawan pusaricorka Israel jallp'aman. 22 Arquelao tatan Herodespa cuentanpi Judea jallp'ata camachisharka. Chayta uyarispa Joseka manchachicorka chayman tiyacoj riyta. Moskoyninpi Dios payman willaskanraycutaj Galilea jallp'aman riporka. 23 Nazaret llajtaman chayaspa chaypi tiyacorka. Ajina ruwacorka Diospa niskan junt'acunanpaj. Unay willajcunanejta nerka Jesús Nazaret llajtayoj sutichaska cananta.

*2:8 Ninayan.