28
Jesús causarimpun
Samacuna p'unchay k'ayantin Domingo p'unchay sut'iyamusharka. Ajinata Magdala llajtayoj Mariawan chay uj caj Mariapiwan sepulturaman khawaj jamorkancu. Jallp'ataj mayta qharcatiterka. Chayka carka Señor Diosmanta cachamuska uj angel janaj pachamanta uraycamuskanraycu. P'ampanaman kayllaycuspa chay jatun rumita wajnejman muyurparicherka. Chay rumi patapitaj tiyaycucorka. Rijch'acuynenka lliuj-lliujjina c'ancharisharka. P'achasnintaj rit'ijina yuraj carka. P'ampanata wakaychajcunataj manchaymanta qharcatitisharkancu wañuskajinataj tucorkancu. Diosmanta angeltaj chay warmista nerka:
—Amaña manchachicuychejchu. Yachani kancunaka chacataska carka, chay Jesusta masc'ashaskayquichejta. Payka manaña caypichu imaraycuchus niskanmanjina causarimporka. Jamuychej Jesuspa wañuska cuerpon churaska carka, chayta khawanayquichejpaj. Yachacojcunanman uskhayta riychej. Willamuychej Jesuska wañuskanmanta causarimpuskantaña. Cunantaj kancunaj ñaupakeyquichejta Galilea jallp'aman rishanña. Jakaypitaj payta ricunquichej. Chayta kancunaman nerkayquichej nimunayquichejpaj, —angel nerka.
Warmistaj p'ampanamanta uskhay uskhayllata riporkancu. Paycunataj manchay manchaylla jatun cusiywantaj riporkancu. Correrkancutaj yachacojcunanman willaj. Ajinallapi Jesuska paycunaman riqhurerka. Napaycorkataj:
—Buenos días, mamacuna, —nispa.
Paycunataj Jesusman kayllaycuspa chaquisninta mayta jap'iycorkancu. Ajinaspataj payta yupaycharkancu. 10 Chanta Jesuska paycunata nerka:
—Amaña manchachicuychejchu. Riychej hermanosniyman willampuwaychej Galileaman rinancuta. Jakaypi tincuwankancu, —nispa.
Soldadospa willaskancu
11 Chay warmis rishajtincutaj waquin wakaychajcunaka llajtaman jamorkancu. Jamuspataj paycunaka tucuy ima ruwacuskanta yupaychana-wasimanta curajcunaman willarkancu. 12 Chaycunallataj curajcunapiwan tantaycucuspa wakaychajcunaman kolketa konancupaj yuyaychanacorkancu. Ajinataj ashqha kolketa orkhocuspa wakaychajcunaman lluq'iycorkancu. 13 Nerkancutaj:
—Niychej curajcunaman: Nokaycu puñuskas cashaskaycuycamaka Jesuspa yachacojcunan tuta jamuskancu. Cuerpontataj suwacapuskancu. 14 Jatun camachej cayta yachanman chayka, nokaycu paywan parlasajcu kancunapaj allin cananpaj. Kancunaka mana llaquicunayquichejchu canka, —nispa curajcuna nerkancu.
15 Ajinataj wakaychajcuna kolketa jap'icorkancu. Yachaycuchiskancumanjinataj nerkancu. Chay parlayta israelcunaka cunancama parlancu.
Jesús camachin cachasninta yachachimunancupaj
16 Chunca ujniyoj yachacojcunanka Galilea jallp'aman rerkancu. Jesús rinancuta camacherka, chay orkoman rerkancu. 17 Jesusta ricuytawan yupaycharkancu. Waquinrí iscayrayasharkancu. 18 Jesustaj paycunaman kayllaycuspa nerka:
—Janaj pachapipis cay pachapipis camachinaypaj Dios Tatay tucuy atiyta kowan. 19 Chayraycu kancunaka riychej tucuy runasman. Paycunata yachachimuychej yachacojcunay canancupaj. Diospata caskancuta ricuchispa bautizaychej Dios Tataj sutinpi, nokaj, Dios Wawaj sutiypi, Santo Espíritoj sutinpiwan. 20 Jap'icojcunatataj sumajta yachachimuychej tucuy camachiskayta ruwanancuta. Reparaychej nokaka sapa p'unchay kancunawanpuni casaj cay pacha tucucuycama. Ajina cachun.