LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A
TITO
1
Noka, Pablo, Diospa camachin cani, Jesucristoj cachan. Cachan cani Diospa ajllacuskasnin paypi jap'icunancupaj, chekan cajta Cristomanjina causaymanta rejsinancupajpis. Ajinapi paycuna wiñay causayta suyankancu. Chayta ni jayc'aj llullacoj Dioska konanta nerka, cay pachata manaraj ruwashaspa. Cunanrí ajllaskan p'unchaypi ricuchiwarkanchej wiñay causaymanta willanasta paypa niskanpi. Chay sumaj willanasta Cacharichejninchej Dioska nokaman confiawarka camachiwaskanmanjina. Kelkamushayqui, Tito, Diospi jap'icuyninchejmanjina wawáy. Tatanchej Diospa, Cacharichejninchej Cristo Jesuspatapis c'acha yanapaynin kanwan cachun allillanta causanayquipaj.
Titoj ruwanasnin Creta jallp'api
Cretamanta ripushaspa puchoj ruwanasninchejta tucunayquipaj, sapa llajtapi iglesiapaj pastorcunata* Chayrí ancianocunata. churanayquipajwan sakerkayqui. Nokaj nisuskaymanjina paycunata churay. Pastorpajka churay mana juchachana cajllata, uj warmiyojlla cajta, Diospi jap'icoj wawasniyoj cajllata. Astawanpis wawasnenka ama runata rimachejka cachuncuchu, ni manacaj puriymanta nitaj mana casucoj caymantapis. Pastorka mana juchachanamin canan tiyan Diospa runasninta khawapunanpaj churaska caskanraycu. Canan tiyan llamp'u sonkoyoj, mana phiñacoj, manataj machaskajinaka phiñacoj, nitaj runaswan makanacoj, nitaj kolketa munapayajpis. Astawanrí canan watucojcunata forasterocunatapis wasinman wajyaj, allin cajta munacoj. C'acha yuyayniyoj, chekan cajta ruwaj, llimphu sonkoyoj, munaynintapis allinta camachej canan tiyan. Cheka willanasta sinch'ita jap'icoj canan tiyan. Ajinapi yachachiska caskanmanta allin yachachinaswan hermanosta callpachayta atenka. Churanacojcunamanpis pantaskancuta reparachiyta atenka.
Llulla yachachejcuna Cretapi
10 Chayta niyquichej ashqha mana casucojcuna, engañacojcunapis caskancuraycu. Israelcunamanta ajina runaska astawan tiyan. 11 Paycunaka ch'inyachiska canancu tiyan. Wasisnintintaña cheka ñanmanta pantachishancu. Mana yachachinancuta yachachishancu kolketa munapayayrayculla. 12 Uj llajta-masincu sut'inchajnincupaj khawaska carka. Payka nerka: “Creta runaska llullaspuni, phiña alkojina, khella wijsasapaspuni cancu”, nispa. 13 Chekatapuni ajina cancu. Chayraycu paycunaman juchasnincuta sinch'ita reparachiy cheka willanasta allinta jap'icunancupaj. 14 Ajinata ruway israelcunaj llulla cuentosnincuta runacunaj camachiskasnincutapis khesachanancupaj. Chayjina yachachejcunaka cheka cajta khesachajcuna cancu. 15 Llimphu sonkoyoj runaspajka tucuy ima llimphullatajmin. Millay sonkoyojpaj mana Diospi jap'icojpajka ni ima llimphu canchu. Astawanrí paycunaj yuyaskancupis sonkoyuyaynincupis millaymin. 16 Diosta rejsiskancuta nincu. Ruwaskasnincutaj ricuchin mana ajina caskanta. Millay, mana casucojcuna cancu. Ima sumaj ruwanapajpis manacaj cancu.

*1:5 Chayrí ancianocunata.