3
Khepaman runa sajrayanka
Yachanallayquitaj khepaman mana allincuna jamunanta. Runacunaka paycunallapaj canan munaj cankacu, kolke munacojcuna, pay pay tucojcuna, alabacojcuna, Dios contra parlajcuna, tata mamancu mana casojcuna, mana graciasta kojcuna, religionta mana respetajcuna, mana munacuyniyojcuna, mana qhuyapayacojcuna, simi apaycachajcuna, munapayacuynincuta mana atipay atejcuna, sinchi sajra sonkoyojcuna, tucuy sumaj cajcuna contra, runamasin vendiycojcuna, loco jina ruwajcuna, allin caskancuta creecuspa alabacojcuna, Diosta masc'aypacha cusicuynillancuta masc'ajcuna. Sinchi religioso rijch'acuyniyojcuna cankacu, ruwaskancuwantaj ricuchiconkacu verdadero religionpaj atiyninta mana rejsiskancuta.
Ni ima ruwanayqui canchu chay jina runacunawanka. Chay jina cajcunaka wasicunaman yaycuspa, mana tentacionta aguantay atej warmicunata engañaspa purejcuna cancu. Chay jina warmicunaka tucuy ima mana allin munaskancupaj apaskan cancu. Tucuy religioncunamanta yachakachcancupuni, manataj jayc'ajpas entendincuchu Diospaj verdad niskanta. Imaynatachus Janes, Jambres laykacuna Moisés contra carkancu, jinallatataj chay jina runacunapas Diospaj verdad niskan contra cancu, millay yuyayniyojcuna, creeynincumanta urmaj runacuna. Chaywanpas mana sinchita ruwayta atenkacuchu; tucuy runacunawan reparachiconkacu mana allin yachachej sonsocuna caskancuta, imaynatachus Janeswan Jambreswanpas pasarkan jinata.
Pablo Timoteota cunan
10 Kanka allinta purinqui yachachiskaycunapi, imayna causaskaypi, ruway munaskaypi, creeyniypi, pacienciacuyniypi, munacuyniypi, callpachacuyniywan aguantanayquipaj 11 ñac'ariycunata sufriycunatawan. Yachallanquitaj tucuy ima pasawaskanta, ñac'ariskayta sufriskaytapas Antioquía, Iconio, Listra llajtacunapi. Tucuy chay ñac'ariycunamantaka Señor librawan. 12 Cayka cierto: tucuy Cristollapaj causay munajcuna ñac'ariycunata sufrenkacu. 13 Sajra runacuna engañacojcunapas astawan astawan mana allinman purenkacu, engañaspa engañaska caskancuraycu.
14 Kanka tucuy yachakaskayquicunamanta seguro canqui, chaypi firme puriy. Ña yachanquiña picunachus yachachiskasunquita. 15 Yuyariy wawamantapacha Diospaj Escriturancunata rejsiskayquita. Chay Escrituraka kanta yachachin, salvacionmantaj apasunqui Cristo Jesuspi creeskayquiraycu. 16 Tucuy Santa Escrituraka Diospaj parlaskan, allinta yachachinapaj, juchata reparachinapaj, verdadcajman cutirichinapaj, recto causaypi purichinapaj, 17 ajinamanta Diosta casucoj runaka listo cananpaj, sumaj allin waquichiska, tucuy ima allincunata ruwananpaj.