5
Mana alita rurachikta winsinanchimanta riman
Jesús chapashkanchi Yaya Diospa Kachanan Kishpichik kananta kirishpanchi Yaya Diospa wawankunami kanchi. Paypa wawankuna kashpanchi payta yuyashpa kawsanchi. Chasna kashpan tukuy wawankunatapas yuyashpa kawsanchi. Payta yuyashpanchimi chaymantapas kamachishkanta paktachishpanchimi yachanchi tukuy wawankunatapas yuyahushkanchita. Yaya Diosta yuyashpanchika kamachishkanta kasunchi. Chay kamachishkanka manami kanchu shuk shimi shunkunchita kichkiyachik, ashwan kasuypami kan. Yaya Diospa wawankuna kashpanchimi chay mana alikunata rurachikta manana kasushpanchimi winsinchi. Tukuy shunkunchimanta pacha Jesukristupi sinchikushpa payllata kasushpanchimi chay mana alikunata rurachikta winsinchi. Jesús Yaya Diospa shuklla Wawan payshina Yaya Diosllatata kananta kirishpanchimi chay mana alikunata rurachikta winsik runakunami kanchi.
Jesús Yaya Diospa Wawan kananta riksichikkunamanta riman
Chay Yaya Diospa shuklla Wawan payshina Yaya Diosllatata Jesukristu kay allpama shamurka. Kayma shamushpan yakupi bawtisarirka. Chaymanta ñukanchiranti kruspi wañushpan yawarnin shuturirka. Pay shamushpan mana shamurkachu yakupi bawtisarinanllapa, ashwan kruspi wañushpan yawarnin shuturinanpapas shamurka. Yaya Diospa Espíritun shutipa kashkata riksichik kashpanmi ñukanchita riksichin Jesukristu Yaya Diospa Wawan kananta. 7-8 Manami Yaya Diospa Espiritunllachu ñukanchita Jesús Yaya Diospa Wawan kananta riksichin. Yakupi bawtisarishkanmanta, chaymanta wañushpan yawarnin shuturishkanmantapas Yaya Diospa Wawan kananta yachanchi. Chay kimsantimantami chasnalla Yaya Diospa shuklla Wawan payshina Yaya Diosllatata kananta yachanchi.
Ñukanchi runa masinchikunapa rimashkankunata kirinchi. Chasna kashpanmi Yaya Dios ñukanchita riksichishkanta ashwan kirinanchi tiyan, pay runakunamanta ashwan shutipata rimak kashkanrayku. Paymi ñukanchita riksichin Jesús paypa Wawan kananta. Chayrayku akuychi paypa riksichishkanta kirishunchi. 10 Maykan runami Yaya Diospa Wawanpi sinchikun, paymi shunkunpi yachan Yaya Dios Jesusmanta wawaynimi nishpa rimashkanka shutipa kananta. Maykan runami chay Yaya Diospa rimashkanta mana kirinchu, payka Yaya Dios llullanmi nishpa rimahukshinami kan, Wawan Jesusmanta rimashkanta mana kirishkanrayku. 11 Yaya Dios Wawan Jesukristuta kachashpan ñukanchita suma wiñaypa paywa kawsayta kurka. Jesukristupi kirishpanchi ñukanchita wiñaypa kawsayta kushpan riksichirka Jesukristu paypa Wawan kananta. 12 Maykan runapimi Yaya Diospa Wawanka kawsan, paymi wiñaypata Yayan Dioswa kawsanka. Maykan runapimi Yaya Diospa Wawanka mana kawsanchu, payka manami Yayan Dioswa kawsahunchu, chaymantapas manami siluma Yayan Dioswa kawsak rinkachu.
Shuk kunanakuna Yaya Diospa wawankunarayku
13 Yaya Diospa Wawanpi sinchikuk runakuna kashpaykichi kankunarayku kayta killkahuni wiñaypa Yaya Dioswa kawsanaykichita yachanaykichipa. 14 Yaya Diosta munashkantashina tapushpanchika payka tukuy tapushkanchitami uyanka. Chayta yachashpanchi kushikushpa paypi sinchikunchi. 15 Tukuy payta tapushkanchita uyananta yachashpanchi chasnallatatami yachanchi chay tapushkanchita ña paktachishkanta.
16 Shuk kankunamanta kirik masikichi uchata rurahushkanta rikushpaykichi chay uchata rurashkanrayku mana wiñaypa wañuyta parisina kashpan payrayku Yaya Diosta mañaychi. Chasna mañashpaykichi chay uchata rurashkanka llakichiypa kashpan Yaya Dios payta kishpichinka wiñaypa wañuyta parisina kashkanmanta. Shuk uchakuna tiyan mana llakichiypachu, chaykunata rurashpanchimi wiñaypa wañuyta parisinanchi tiyan. Chasna uchakunata rurakkunaraykuka mana mañaychichu. 17 Tukuy mana ali ruranakunami kan ucha. Chasna kashpanpas manami karan uchata rurashkanchikunamantachu wiñaypa wañuyta parisishunchi.
18 Yachanchi Yaya Diospa wawankuna kashpanchi manana uchata rurashpa katihushkanchita. Yaya Diospa Wawan ñukanchita kuyrahushpanmi supayka ñukanchita manana atipanchu nima imata ruranata. 19 Yachanchi Yaya Diospa wawankuna kananchita, chaymanta yachanchi tukuy Yaya Diosta mana kasuk runakuna supaykunapa apunpa kamachishkankuna kanankunata.
20 Chaymantapas yachanchi Yaya Diospa Wawan kay allpama shamushkanta. Paymi ñukanchita riksichirka shuklla shutipa Yaya Diosta. Jesukristuta riksishkanchirayku shuklla shutipa Yaya Dioswa shuk yuyayllawa kawsanchi. Yaya Diospa Wawan Jesukristuka shutipa Yaya Diosmi kan, ñukanchi runakunata wiñaypa kawsayta kuk. 21 Wawkinikuna paninikuna, ama kasuychichu yanka dioskunata. Chayllata killkashkani.Wawkikichi turikichi Juan