2
Jesuska Kaná llaktapi kasarana fiestapi karka
Chaymanta ishkay punchawasha tiyarka shuk kasarana fiesta Kaná llaktapi Galilea allpapi. Jesuspa maman chay fiestapi kahurka. Jesuspas ñukanchi runankunawa pakta chaypi kahurka chay fiesta amun kayashkanrayku. Chay fiestapi upyahushkanchi vinuka tukurirka. Tukurishkata rikushpan mamanka Jesusta rimak shamurka:
Mana tiyannachu vinuka.
Chaypi Jesuska aynirka:
Mamayni, ama chasna rimawaychu imatami rurasha. Ñuka kikinmi yachani imatami ruranayni tiyan. Manarami Yayaynika rimawashkarachu imatami rurasha.
Chaypi mamanka rimak rirka chay fiesta amuta yanapak runakunata:
Wawaynika kankunata kamachishpanka kasuychi.
Chay fiesta amupaka tiyarka sokta tinahakuna rumimanta rurarishka chaypi yakuta churanankunapa. Chasna tinahakunapi kahuk yakuwami mayllaripayanchi, Yaya Diospa rikushkanpi ali tukunanchipa nishpa yuyarishpanchi. Chay fiesta amupa karan tinahanka pichka chunka, kanchis chunka parti butilla yakuwa untaripayan. Chay tinahakunaka chushakunami karkakuna. Chaypi Jesuska yanapak runakunata rimarka:
Untachiychi yakuta kay tinahakunapi nishpa.
Paykunaka chay tinahakunapa shiminkunakama yakuta untachirkakuna. Chaymanta Jesuska rimarka:
Kunanka chay tinahakunamanta wishishpaykichi uchillallata apaychi fiesta amupa kamachishkan runa kamananpa.
Paykunaka aparkakuna chay runama. Chay runaka yakumanta vinu tukushkata kamarka. Mana yacharkachu maymantami chay vinuka. Chay wishik runakunallami yacharkakuna chay vinuka yakumanta tukushkanta. Chay fiesta amupa kamachishkan runaka vinuta kamashpan chay warmiyahuk runata kayarka. 10 Shamushpan payta nirka:
Puntirumi tukuy kayashkanchi runakunata upyachinchi ali vinuta. Ña achkata upyashkankunawashami upyachinchina mana yapa ali vinuta. Kanka ¿imaraykutaya wakaychashkanki kay ali vinutaka kunankama?
11 Chay yakumanta vinuta Jesuska rurashpan chaypi runakuna nima ima uras rikushkankunata Yaya Diospa yachayninwa puntiru rurashkanta rikuchirka. Chayta rurarka Galilea allpapi kahuk Kaná llaktapi. Chay rurashkanwa Jesuska atun yachak kananta riksichirka. Chayta rikushpanchi ñukanchi paypa runankunaka kirirkanchi Yaya Diospa kachashkan kananta. 12 Chaywasha Jesuska mamanwa wawkinkunawa ñukanchi paypa runankunawa pakta Kapernaum llaktama rirkanchi. Chay llaktapi masna punchakunallata karkanchi.
Jesuska Yaya Diospa wasinmanta runakunata wichurka
(Mt 21.12-13; Mk 11.15-18; Lk 19.45-46)
13 Karan wata ñukanchi israel runakuna tantaripayanchi Yaya Dios Egipto allpamanta yaya rukunchi wañukunata ñawpa llukshichishkanmanta payta agradesinanchipa. Ña paktarihushpan tantarinanchi Paskua punchakuna Jesuspas chay punchakunarayku Jerusalén llaktama rirka. 14 Chaypi paktashpan Yaya Diospa wasin kincha ukupi tarik rirka achka runakuna wakrakunata, obehakunata, wiwa mukukukunatapas rantichihushkakunata. Shukkunaka chaypi karkakuna chikan kullkikunata ñukanchi israel runakunapa kullkinchikunawa kampyanankunapa. 15 Chasna rurahushkankunata rikushpan Jesuska waskakunata apishpan kawpurka asutinrayku. Chaywa chaypi kullkita kampyahukkunata tukuy rantichihukkunatapas obehankunawa pakta, wakrankunawa pakta llukshichirka. Kullkita kampyahukkunapataka mesankunata tankashpan tukuy kullkinkunata shikwachirka. 16 Wiwa mukukuta rantichihukkunataka rimarka:
Kaymanta kay wiwaykichikunata llukshichiychi. Ama Yayaynipa wasinta rantichina wasita ruraychichu.
17 Chayta rikushpanchi ñukanchi paypa runankunaka yuyarirkanchi Salmos killkapi killkarishkata paktachihushkanta. Chaypimi kasna nin:
Wasikita yapa alichanata munashpayni wañunayni tiyan nishpa.
18 Chaypi ñukanchi israel runakunapa apunchikuna Jesusta tapurkakuna:
¿Kasna rurashpayki pimi kani nishpataya kan kikinmanta yuyarinki? Yaya Diospa kamachishkan runa kashpaykika Yaya Diospa yachayninwa nima ima uras rikushkanchita rurashpayki ñukanchita rikuchiy.
19 Jesuska aynirka:
Kay Yaya Diospa wasinta urmachishpa waklichiychi. Chaywasha ñukaka kimsa punchapi atarichisha kay wasita.
20 Chayta uyashpankuna rimarkakuna:
¿Imashnataya rimanki kimsa punchapi atarichisha nishpa? Chusku chunka sokta watata tarawashkakuna kay Yaya Diospa wasinta ruranankunapa. Kunankama manara paktachinahunrachu nishpa.
21 Chay Yayan Diospa wasinmanta rimahushkanka payta wañuchishpankuna kimsa punchamanta kawsarinanmantami rimarka. 22 Chayrayku Yaya Dios payta wañushkanmanta kawsachishkanwasha ñukanchi runankunaka chasna rimashkanta yuyarirkanchi. Yaya Diospa killkachishkanta yachakushpanchi chaymantapas Jesuspa rimashkanta yuyarishpanchi shutipa kanankunata yacharkanchi Jesús chaykunata paktachishkanrayku.
Jesuska tukuy runakunapa shunkunkunata riksin
23 Jesús Paskua punchakunarayku Jerusalén llaktapi kahushpanra achka runa masinchikuna atun yachaywa nima ima uras rikushkanchita rurahushkanta rikushpankuna Yaya Diospa kachashkan kananta kirirkakuna. 24 Chasna kashpanpas Jesuska mana ashwanta paykunata rimarkachu pay kikinmanta pimi kan nishpa. Tukuy ñukanchi runakunapa shunkunchikunata riksik kashpan chay runakuna mana shunkunkunamanta pacha paypi sinchikuhushkankunata yacharka. 25 Payka mana munarkachu nima maykan runa payta rimak shamunanpa. Pay kikinllami runakunapa shunkunkunata riksirka.