4
Kushikushpa Jesukristuta katishunchi
Chayrayku munashkayni wawkinikuna paninikuna, Jesukristuta alita katiychi payta kasushpa kawsanaykichipa. Kankunata yuyashpayni yapa rikunayani. Kankuna Yaya Diospa shiminta yachachishkaynimanta alita kirishkaykichirayku yapa kushichiwankichi.
Pani Evodia, pani Síntike, kankunata rimani: Jesukristuta kirishkaykichirayku yuyanakushpa shuk yuyayllawa kawsaychi. Yachachik masini, kanta tapuni chay panikunata yanapanaykipa shuk yuyayllawa kawsanankunapa. Chay panikunaka parisinakunata mana manchashpa yapa yanapashkakuna wawki Klementewa shuk wawkikunawa pakta Yaya Diospa suma ali shiminta Jesukristu runakunata kishpichinanmanta yachachihushkanchipi. Yaya Dios tukuy paykunata alita riksin. Shutinkunaka killkarishka kanahun wiñaypa paywa kawsak runakunapa shutinkuna killkarishkapi.
Jesukristuta kirishpa kawsahushpaykichi tukuy uras kushikuychi. Kutikashka rimani: Kushikushpalla kawsaychi. Tukuy runakuna riksinankunapa llakichik yuyak runakuna kashkaykichita, yuyanakushpa kawsaychi. Jesukristuka ñami shamunka.
Mana nima imarayku yapa yuyarishpa kawsaychichu. Ashwan Yaya Diosta tukuypi tapuychi kankunata yanapananpa. Ali yuyaywa agradesishpa tapuychi. Chasnashpaykichimi Yaya Dioska kankunata kushillayachinka yuyarinanchimanta pasa, nima imata manchashpa kawsanaykichipa. Paymi kankunata yanapanka shunkuykichipi, yuyaykichipipas kushikushpa Jesukristuwa pakta kawsanaykichipa.
Ali ruranakunallata yuyariychi
Chaymanta wawkikuna panikuna, tukuy shutipa rimanakunata, tukuy maykanmi Yaya Diospa rikushkanpi, runakunapa rikushkanpipas ali rimanakuna, ali ruranakunapas kan, chaykunata yuyarishpa kawsaychi. Tukuy ali yuyaykunallata, ali ruranakunallata, tukuy munaypakunata, tukuy ali kushichik rimanakunata yuyarishpa kawsaychi. Tukuy runakunapa ali rurahushkankuna, maykanmantami shukkunaka rimanahun yapa alimi nishpa, tukuy chaykunata yuyarishpa kawsaychi.
Tukuy yachachishkaynita alita kasushpa kawsaychi. Kankuna ali rimashkaynita uyashkankichi, alita rurashkaynitapas rikushkankichi. Chayrayku kankunapas ñukashina alita rimashpa rurashpa kawsaychi. Chasna kawsashpaykichimi ñukanchita kushilla kawsayta kuk Yaya Dioska kankunawa pakta kawsanka.
Pablo Filiposmanta kirikkunata agradesin yanapashkankunarayku
10 Amunchi Jesukristuta kushikushpa agradesini, kankuna yuyawashpaykichi kuti kullkita kachawashkaykichirayku. Yapa yanapawanata munashpaykichipas unayta mana atiparkankichichu kullkita kachawanata. 11 Mana rimanayanichu, kullkini pishiwahushpan kachapaychi nishpa. Ñukaka ñami yacharishkani tiyawashkanllawa kunkaylla kawsanata. 12 Achka tiyawashpan mana tiyawashpanpas yacharishkanimi kushilla kawsanata. Saksakta mikushpayni mana mikushpaynipas achka imayu kashpayni mana imayu kashpaynipas ñami yacharishkani kushilla kawsanata. 13 Parisishkaynipi Jesukristu sinchikuchiwashpan tukuy paypa munashkanta atipani ruranata. 14 Chasna kashpanpas alita rurashkankichi munahushkaynipi yanapawashkaykichirayku.
15 Kankuna Filipos llaktapi kawsakkunaka alita yachankichi nima shuk llaktapi kawsak kirikkuna yachachishkaynirayku agradesiwashpa kullkiwa yanapawashkankunata. Masedonia allpaykichipi llaktakunamanta llukshishpayni shuk llaktakunapi chay suma ali shimita Jesukristu runakunata kishpichinanmanta yachachinaynipa, puntirumanta pacha kankunallami alita yachachishkaynirayku agradesiwashpa kullkita kachapashkankichi. 16 Tesalónika llaktapira kahushpayni ña achka kuti ofrendaykichita ñukarayku kachashkankichi shuk ima pishiwahushkata rantinaynipa. 17 Tukuy chaykunarayku agradesishpayni kankunata mana tapunichu kutikashka ñukarayku ofrendaykichita kachapanaykichipa. Ashwan munanimi ofrendaykichita kuwashkaykichirayku Yaya Dios kankunata alita rurak runakuna kankichi nishpa kushichinanpa. 18 Ñami apishkani kachawashkaykichi kullkita wawkinchi Epafroditomanta. Chayraykumi kunanka mana nima ima pishiwahunchu, ña achka tiyawan. Chasna kachapashkaykichiwa Yaya Diosta yapa kushichishkankichi. 19 Chasna kashpan Yaya Dios maykantami kasushpa kawsani kankunatapas tukuy ima pishihushkanta kunka. Tukuy ali tiyashkakunapa amun kashpan Yaya Dios Jesukristuwa kankunata tukuy munashkaykichita kunka. 20 Chasna yapa ali kashpan akuychi tukuy uras wiñayparayku Yayanchi Diosta atunyachishpa kushichishunchi. Chasna kachun.
Pablo kirikkunata saludan
21 Tukuy chaypi Jesukristuta kirik masinchikunata saludapaychi. Tukuy ñukawa kahuk wawkikunapas kankunata saludanahun. 22 Chaymanta tukuy kaypi kahuk Jesukristuta kirik masinchikunapas kankunata saludanahun. Kankunata yapa yuyashpankuna tukuymanta ashwan saludanahun romano tukuymanta atun apupa runankunamanta Jesukristuta kirikkuna.
23 Amunchi Jesukristu kankunata llakichishpan munashkanta karan shuk kankunapi paktachichun. Chayllata killkashkanchi.Wawkikichikuna turikichikuna Pablo, Timoteo