2
Pablum Tituta animachirqan, allita yach'achikunambaq
Piru qamqa Tititu, allip duktrinanchiqtalla yach'achikuy; amar suq layataqa. Chay byijitu kriyiq masinchiqkunata kunay, allita sujitakashpa kawsananllapa, suqkuna paykunata rrispitananllapa, allin jwisyuyuq kananllapa, tukuy shunqo Siñurninchiqpi yuyakunanllapa, Dyusta, runa masingunata kuyananllapa, padisishpapis Siñurninchiqta mana shaykuq kasunanllapa. Chayshinallar warmi byijitakunatapis kunay, ancha allin warmikuna kananllapa, ama suqkunapa washanda rimananllapa, ama mach'ananllapa, allip kaqtalla yach'achikunanllapa. Chayshina shumaqta kawsashpaqam, warmi minurkunatapis yach'achinqallapa, qosanda, wambrangunata kuyanambaqllapa, tukuy imapi sujitakashpa allin jwisyuyuq kanambaqllapa, kikin runambaqlla kanambaq, wasinda allita rikanambaq, allin warmikuna kashpa, qosanda kasunambaq, ama pipis Dyus nishqanda kuntrananllapa.
Chayshinalla chulukunatapis kunashpa animachiy, allin jwisyuyuq kanambaqllapa. Qambisri, Tititu, tukuy imata allita rurashpa kawsay, rikashuqkuna, qamshina shumaqta kawsananllapa. Allita sujitakashpar, allin shunqoykiwan, yumbayta shumaqta yach'achiy. Chayshina allip kashqandalla yach'achikuptikim, mana pipis atinqachu anyashuyta. Ashwanmi kuntranchiq kaqkunaqa, penqakushpa, rinllapa uyaraq.
Randishqa kriyadukunatar kunashpa animachiy, tukuy imapi patrunningunata kasushpa, ama nimata rrispundishpachu, ashwan shumaqta kushichishpa sirbinanllapa. 10 Amar patrunninllapata nimanda suwashpachu, ashwan ancha allin kumplidur kashpa, tukuy imapi allita trabajanqallapa. Chayshina shumaqta kawsaptinllapaqam, suqkuna rinllapa alabaq Washadurninchiq Dyusta.
11 Tayta Dyusmi ancha allin kashpa, munan yumbay runakunata, warmikunata washayta. Chaymi Jisukristutaqa kach'amurqan washawananchiq. 12 Payqam ancha allin kashpa, yach'achiwanchiq, kwirpunchiq munashqandalla amana rurananchiq chay mana kriyiqkunashina. Ashwanmi munan, chay mana baliq munashqanchiqta dijashpa, allin jwisyuyuqna kashpa, payta kuyashpa, allitalla rurashpa, kawsananchiqllapa kay mundupi. 13 Dyuspi ancha yuyakushpar, kushikushpa, shuyashun: Pudirniyuq Washadurninchiq Dyus Jisukristum llipyashpa rin shamuriq ufrisiwashqanchiqshina, nishpa. 14 Paymi intrigakarqan wanchinambaqllapa, wañuyninwan yumbay uchanchiqmanda washawananchiq, ancha limpyu shunqoyuq wambrangunana kananchiq, ancha animadu kananchiq, allitalla rurashpa kawsananchiq.
15 Chayri yumbay nishushqaykunata kriyiq masinchiqkunata yach'achishpa, shumaqta animachiy. Piru wakinguna mana kasushuptinqar, ama nimata manchashpachu, Dyuspa pudirninwan jwirtita willay, shumaqta rrispitashushpa kasushunanllapa.