Jesusman Yupachicug-Mayinman Juan Quimacagta Cartacungan
Naupataga shumag tantianaypag uchuclata niyushay Juan imanir cay quimacag carta isquirbingantas.
Cay cartata Juanga isquirbira cuyanacuynin Gayopagmi. Juanga Gayota willapayan runacuna ali rurag canganpita alita rimapäcunganpitam. Jinamanmi tantiayächin juc ali rurag runawan nätan juc lutan rurag runawan.
Chaura Juanga cay carta isquirbiyta galayura cay nirmi:
1
Gayo ali cawayanganpita Juan cushicungan
Jesusman yupachicugcunachru noga mandagmi isquirbiyämü cay cartata, alisca cuyashä Gayopag. Gamtaga Gayo lapan shongöpam cuyag Jesusman yupachicug-mayï captiqui.
Chaymi nogaga gampag manacuyä Diosta, ima-ayga rurangaychrüsi pay yanapäshunaypag, nätan Diospag ali cayangaynuy ima-ayga gueshya cuerpuyta mana charishunaypagsi. Nogaga aliscam cushicusha cä Diosman juc ishcay yupachicug-mayinchicuna razoncag willapa ningannuy cawayangaypita willaparärimaptin. Nogaga aliscam cushicü razoncag willapa ningannuy wamräcuna cawapäcunganpita mayacur. Chaynuyga manam imas cushicachimanchu.
Cuyashä Gayo, alitam rurayanqui Jesusman yupachicug-mayinchicunata ima-aygachrüsi chaynuyla yanapar. Mas alitaran rurayanquis carupita shamugcunata yanaparniquiga. Chaynuy alisca cuyacug cangaypita, cay goturarcayangäman chrarärimurmi willaparäriman. Paycunataga yanapayuy ima-aygachrüsi Diosta servircayaptinga, aywananta aywapäcunanpag. Paycuna maytas chaytas purircayan Jesucristopita willapacurcayarmi. Paycunataga Diosta mana chrasquicushacuna manam yanapapäcunchu. Chaymi noganchiga paycunata yanapachwan ima-aygawansi. Chaynuy rurarga noganchis Jesuspita willapacugcunapa yanapacugninmi canchi.
Diotrefesga manam alichu cawan
Nogaga jucpulanmi isquirbimurä juc cartata Jesusman yupachicug chaychru gotucagcunapag. Jinarcurshi Diotrefesga mana munanchu nogacuna nipäcungänuy cawayta. 10 Chaymi aywaramurga niyushag nogacunapita chay lutan manacagta rimayanganpita. Manam chaylatapischu ruransi, jinaman Diosman yupachicug-mayinchicunatas paycagman chrapäcuptin manash chrasquiyta munanchu. Nätan waquin chrasquï munagcagtaga amachayantagshi, jinacayta chrasquiräriptinga paycunawan mana masta gotucapäcunanpagshi gargoyan.
11 Cuyashä Gayo, ama imatas yachrapaychu chay lutan ruraynincunata, antis rurayga alicagta. Pi maysi Diospa runancagga alitam ruran. Nätan Diospa mana runancagga lutantam ruran.
Demetrioga alim cawayan
12 Lapan runacunam Demetrio ali canganpita rimapäcun, nätan chaynuy cawayan razoncag willapa ningannuymi. Nogas alim cawayan nïmi paypitaga, nätan gamga shumagmi musyayanqui mana casqui rimag cangäta.
Cay carta rurayta ushanäpag caylata niyushay
13 Alisca chraninran cayan gamta ninä, nätan manam cay cartachru isquirbimuyta munächu. 14 Antis cananpita manas alä unaytam aywamuyta munayä ricagniqui, chaychrümi rimashun lapanta.
15 Chauraga Dios yanapäshunqui ali cawayta. Caychru cag reguenacuyninchicunam aparcayächimushunqui salüduta. Chaynuytag nogapitas saludayulay lapan reguenacuyninchicunata. Chaylam.