5
Michïcuna, uwishcunäta sumäta licaycäliy
Jesusta ñacayninćhu ñacawshïca, ñatac śhamü sumä caycäćhu amcunawan caycüca, jinaman yaśha caminaycü-masiqui caycücämi canan anyapaycälic:
Maquiquiman ćhulaycuśhan Tayta Diospa uwishnincunactari paypa munaśhanmannuy täpaycälil sumä buluntäwan michiycäliy; ama-ari niycuśhullaptiquichu nïtac illaypa läga-cayllayquiwanchu, sinu'a maynu sumä munacuśhayquiwan-ari. Maquiquiman ćhulaycamuśhancunäta ama-ari amllaña mandä michiyaychu, sinu'a allin licachipa paycunaćhu caycäliy. Chayćhá quiquin Puydï Michicüca licalimuptin mana camacä sumä-sumä primiucta ćhasquipäcunqui.
Chaynütac am müsu lasaccunäpis yaśhacunäman sujitaculcay. Lluywan yanapänaculcänayquipä lluyćhüpis mana nunatucüśhalla capäcuy. Isquirbishaćhümi niyan:
“Nunatucücunätá Tayta Diosmi śhaycachin; mana nunatucücunätam ichá llaquipayninwan yanapaycun” Pr 3.34 nil.
Chayurá Tayta Diospa sumä munayniyu maquinman uyshuycäliy timpullanćhu altuman juluycuśhunayquipä. Ima llaquiculcäśhayquitapis Tayta Diospa maquinman-ari ćhulaycäliy; paymari ñawillanćhu cayalcächishunqui.
Ñatac musyat-musyat sumä tantiaywan capäcuy; cuntrapartiqui Satanaśhmari chapatänanpä wañupacuyä liyun-yupay muyupayan mayantapis micunanpä. Chalapacuyniquićhu sumä tacyaycäliy, jinantin pachäćhu chalapacü-masiquicunapis chaynülla ñacaśhanta yaćhayalcal'a. 10 Ñatac caynu ash timpulla ñacaycäliptiquim quiquin Tayta Dios muyuchipäcuśhunqui sumä cabalmanña, masïsumanña, callpayümanña, sumä tacyaycümanñapis. Paymari sumä llaquipaycamäninchic, wiñay simpri sumä-sumä tücäninchicta Jesuspa ćhasquinanchicpä ayaycamäninchic. 11 Pay sumä munayniyücäri imaypis altuman juluycuśha cachun. Chaynu cachun.
Camacalpunanpä limaycun
12 Chalapacüpa licaśha Silvanowanmi cay ashllay limapaycuyta anyaycälimunacpä isquirbichimulá. Yapam callpanchaycälimuc. Jinaman Diospa llaquipaynin rasun caśhanta niycälic; chayman-ari sumä masïsu chalapaculcay.
13 Ñatac amcunanüpis Tayta Diospa ayaśhan Babiloniaćhu cäcämi limaycälimuśhunqui. Chaynütacmi chulí Marcospis limaycälimuśhunqui. 14 Amcunapis sumä cuyacuywan limaycanaculcay.* sumä cuyacuywan limaycanaculcay: Griego limayćhu ‘chuya muchaywan limaycanaculcay’ niyanmi.
Chalapacü-masïcuna Jesusninchicpi jawca cawsay amcunaćhu caycuchun.

5:5 Pr 3.34

*5:14 sumä cuyacuywan limaycanaculcay: Griego limayćhu ‘chuya muchaywan limaycanaculcay’ niyanmi.