6
Chaynu Tayta Diospa lulawshï-masin cayalcalmi anyapaycälic, Taytanchicpa llaquipayninta yan'alpä mana ćhasquiyalcänayquipä. Paypa shiminćhu niyanmari:
“Chay llaquipaycunac üra ćhämuptinmi uyaliyculac;
Salbaycunac muyun ćhämuptinmi yanapayculac” Is 49.8 nil.
Chayurá ¡jay! ¡Cananmá llaquipaycuśhunayqui üraca! ¡Cananmá salbaycuśhunayqui muyunca!
Ima-aycaćhüpis Diospa nunannümi Pablo tacyaycun
Ya'acunap cay lulaynïcuna mana jamuyäśha cananpä cawsaynïcunawan pimanpis manam sasachacuycunacta ćhulapäcüchu. Aśhwanpam lluy imaćhüpis camalachipäcú Diospa nunan capäcuśhäta: ima ñacaycunaćhüpis, pishipacuycunaćhüpis, sasachacuycunaćhüpis, chaynütac asutipämaptinpis, carsilcunaman wićhäśha cayalcalpis, nunacunap tumpäśha cayalcalpis, sasa lulaycunaćhüpis, mana micuśha nï puñuśha cayalcalpis. Chaynütacmi Diospa nunan capäcuśhäta tantiaycälichí chuya śhun'uyülla, allincällacta yaćhaycälishäpa, imactapis awantaycälishäpa, llaquipayniyu caycälishäpäpis; chaynütac Chuya Ispiritu ya'acunaćhu caśhanpapis, sumäpa rasun cuyaycälishäpapis; chaynütac rasun allincällacta willaculcäśhäpapis, Tayta Diospa munaynin ya'acunawan caśhanpapis, arma-yupay allincällawan difindiycuśhtin, ćhächishtinmari. Chaynütac alawäśha ćhïnisha cayalcalpis, allinpa, mana allinpa licaycuśha cayalcalpis; rasuncällacta willaycäliptí casquishpä licaśhapis; masqui tuquicta lisiyalcämalpis mana lisishactanuy licaśhapis, Diospa nunanmari capäcú. Chaynütac wañuypa patanćhu cayalcalpis cawsayalcälämi. Sumä lawćhaycuśha cayalpis, manam wañuchishachu capäcú. 10 Llaquishanuy cayalpis imaypis cushishamá cayalcá. Mana imayu cayalpis achca nunactam alli cäniyüman muyuycälichí. Mana imayu cayalpis lluy imactapis uywaycälïmi.
11 Corinto malcayücuna, mana imallactapis pacayculmari imaypis nipäculac; śhun'üćhu cäcunäta lluytamá camalaycälichilac. 12 Ya'acuna manamá imaypis cuyaycälishacta pacaycälilächu; amcunañatacmi ichá cuyaycälimänayquita pacacaycälinqui. 13 Chaymi chulïcuna-yupaytapis niycälic: má cambiaycuśhun: cuyaycälishänu-ari amcunapis cuyaycälimay.
Mana chalapacücunäwan juc-jucmi capäcunqui
14 Ñatac lulapäcuśhayquićhu mana chalapacücunawan'a yundanuy juc-yupaylla ama capäcuychu. ¿Imallaćhu apanacuntan allincäwan mana allinca? ¿Ütac acchïpis cusca canmanchun tutapäcäwan? 15 ¿Jesuswan supayca tuquipchun apanacunman, imatá? ¿Chalapacücäpa mana chalapacücäpa lulayninćhu imallaćhu'a chaynü-camalla caycunmantan? 16 ¿Jucllaćhu caycälinmanchun Diospa wasinwan taytachacunäpis, imatá? Ya'anchic cawsayä Diospa wasinmari cayanchic quiquin Diosninchic nishannüpis:
“Paycunawanmi cawsaśhä,
paycunaćhütacmi pulishäpis.
Paycunap Diosninmi caśhä,
paycunañatacmi malcá can'a” Lv 26.12; Jer 32.38; Ez 37.27 nil.
17 Chaynütacmi Taytanchic niyan:
“Paycunap ćhawpinpi japächaculcay.
Mana allincäta juc-läduman chapiycuptiquim ya'a ćhasquiycuśhayqui.” Is 52.11
18 “ ‘Chayćha ya'a Taytayqui caśhä;
Amcunañatacmi chulïcuna capäcunqui’
niyan jatun munayniyu Tayta Diosninchic” Licaycuy 2S 7.14; Is 43.6 nil.

6:2 Is 49.8

6:16 Lv 26.12; Jer 32.38; Ez 37.27

6:17 Is 52.11

6:18 Licaycuy 2S 7.14; Is 43.6