14
Iconio nunacunam Pablop Bernabëpa cuntran śhalcälälin
Iconio malcäman ćhälulmi Pablowan Bernabé yaćhacäśha cayninwan malca-masincunap juntunaculcänan wasiman yaćhachï yaycapäcula. Chayćhu tumshumanpis yaycüta yaćhachiptinmi Israel mana-Israelcunäpis achca-achca chalapaculcäla. Mana chalapacü Israelcunäñatacmi paycunap cuntran limapapäcula mana-Israelcunaca ćhïnipäcunancama. Chaynu jinaptinpis Pablowan Bernabë'a mana imactapis manchalil unaylämi chay malcäćhu Jesuspi willacuśhtin capaycula. Diosñatacmi llaquipaynin sumä rasun caśhanta tantiaycachinanpä pudirta uycula milagrucunacta lulaycunanpä.
Nunacunacá ishcayman laquinacüśhatacmi capäcula: parti'a Pablop Bernabëpa śhalcünin, partiñatac chay mana chalapacü Israelcunäman śhalcapäcula. Chay Israelcunaca mana-Israelcunäwan jucllachanacuycul limanacälälin mandänincunawan Pablocta Bernabëta lluy tamshaypa camacapäcunanpä. Chayta Pablowan Bernabé yaćhälälilmi Licaoniaćhu Listra, Derbe malcacunäman ayiculcäla muyülïninćhu malcacunämanpis. Chayćhüpis allin willacuypi jinallam willaculcäla.
Listraćhu nunacunämi Pablocta lluy tamshaywan camacaycülun
Cay Listraćhümi nasïdunpi mana imaypis pulilï wishtu nuna cañä. 9-10 Pay yaćhachishanta täcuyal uyaliyaptinmi pulilinanpä chalapacuynin caśhanta tantiaycul callpawan Pablo nila: “¡Juclla śhalcuy!” nil. Niptinmi paćhcalcünuy juclla śhalcüluptin ćhaquin pulilïlun.
11 Chaynu Pablo lulaśhanta llapa nunacunaca licälulmi ayaycaćhacuyalcan Licaonia limayninćhu: “¡Dioscuna nunaman muyuculculmi ćhämumanchic!” nil. 12 Nilculmi Bernabëta śhutichälälin diosnin Zeuspa śhutinwan, Pabloctañatacmi yaćhachicü captin diosnin Hermespa śhutinwan.* Zeus...Hermes: Zeusmi puydï diosnin cala. Hermesñatacmi willacü diosnin. 13 Jinaptinmi Zeus diosninpa atindïnin sasirdütipis ćhäcayalcämun chay malcap yaycunanćhu capillap waytan apacüśha, türun aticüśha taytachanpänuy ćhipiycapul llapa nunacunäwan Pabloctawan Bernabëta alawaycälinanpä.
14 Chaynu alawapäcunanta tantiacälälilmi Pablowan Bernabé “¡¿Ima?!” nil müdanantapis laćhyacücuyan. Jinaśhtinmi llapa nunap ćhawpinman uśhtucaycälila, cay nishtin: 15 “Taytacuna ¡¿imactatá lulayalcämanqui?! Ya'acuna manam dioschu capäcú; amcunanuy wañü nunallamá. Cay yan'al diosniquicunacta caćhaycul quiquin cawsä Diosman licaćhaculcänayquipämi willaycüniqui śhapämulá. Paymi sïlüta, allpäta, lamarcäta lluy imapis cänintinta lulacüca. 16 Aw, unay timpu'a cunsintilam uman chalaśhanta nunaca imactapis lulananpä. 17 Ñatac masqui jinalpis manamá imaypis pacaculachu. Aśhwanpam cay allin lulayninwan mayan caśhantapis licachicun. Paymari amcunaman tamyacta caćhalpamüca, micuypi mana capäcunayquipä, allin cusichacta uycuśhüniquipis, cushichishüniquipis” nila.
18 Chaynu niptinpis chay-chica nunacta türun ćhipiycul paycunacta alawananpi mićhacuy sasa-sasam cacula.
19 Chaypïtam Antioquiapi, Iconiopi juc Israelcuna ćhälälimun. Jinalculmi llapa nunap pinsamintunta juc-läduman iwilcul, chay nunacunäwan Pablocta tamshachicuyan. Pampäman wañüśhanuy ćhaćhäluptinñatacmi “Wañüchinchic-ari” nil malcap yaycamunan waśhaman aysälälila. 20 Chayćhu chalapacücunäñatacmi muyülïninćhu cunćhalayalcaptin Pablo śhalculcul chay malcäman caśhan cutiycula. Chay wälañatacmi Derbe malcäta Bernabëwan pulan pasaculcäla.
21 Chayćhüpis Jesuspi willapäcuptin achca chalapaculcaptinmi Listraman, Iconioman, Antioquiaman cutipämula. 22 Chay malcacunäćhu chalapacücunäta watucuśhtin cutimulmi lluytapis callpanchäla: “Amamá Jesusta imaypis ipanchapäcunquichu. Paypa gubirnunman ćhänanchicpá caynu llaquicuycunactam pasananchic” nil. 23 Chay malcaćhü-cama juc puydï nunacta caminaycunanpä ćhulayculmi ayunal paycunapä Diosta mañacula. Jinalculmi chalapacuśhan quiquin Diosninchicpa maquinman ćhulaycul chaypi liculcäla.
Pablowan Bernabëmi Antioquiaman cutipämun
24 Chaypi Pisidia malcacunap chimpämulmi Panfilia malcacunäman ćhämula. 25 Chay Perga malcäćhu Diospi willacaycälishanpïmi Atalia malcäman pasacalcämula. 26 Lulayninta camacalculñatacmi barcuwan cuticulcäla allaycälinanpä Diospa maquinman ćhulaycälishan Antioquia malcaman. 27 Chayman ćhaycul-pachañatacmi llapa chalapacü-masincunacta lluy juntuycachimul willala imacta Diosninchic paycunawan lulaśhanta, jinaman'a mana-Israelcunactapis quiquin Diosninchic payman licaćhacunanpä cunsintiycuśhantapis. 28 Chayćhümi chalapacücunäwan Pablowan Bernabé unaylä yaćhapaycula.

*14:12 Zeus...Hermes: Zeusmi puydï diosnin cala. Hermesñatacmi willacü diosnin.