24
Pablom Felixpa puntanćhu limalicun
Chaypi picha muyuntam Cesareaman ćhälälimun puydï sasirdüti Ananias, Israelpa waquinnin prinsipal yaśhacunawan juc tintirillu Tertulo śhutiyüta puśhapacälälisha. Paycunam puydï Felixpa dispächunman yaycapäcula Pablocta acusaycälinanpä. Chayćhu Pablocta ćhächimuptinmi Tertulo paypa cuntran limayta allacuycun:
“Sulpá cachun amta Tayta Felix. Cay jinantin malcäćhu sumä yaćhayniquiwan allinta lulaycuśhayquipam jawca cawsayta uycälimanqui. Rasunpa, Sumä Puydïní Taytay, imaypis intirućhüpis lluypis ćhasquiycälí sumä anradisicuywanmi. Canan'a Taytay, mana ancha piñachinacpä, rätullam limalculläśhä. Uyaliycallämay.
“Cay umrica sumä ishyaynümi cacullan. Chay mana allinman iwichï Nazaret Jesuspa atïnincunap puydïninmi. Chaymi Israelcunäta ishcay śhun'ulcachil ćhïninacachiyta jinantin pachäćhüpis puliyämun. Jinaman'a juntunacuna chuya wasictapis jalutacunan cayaptinmi ya'acuna chalälälilá. ˻Jinalcul malcap limanacuśhanchicmannuy mućhuchisha niyalcaptïmi cachacucunap puydïnin Lisias ćhaycamul waycäläliman. Jinalculmi: ‘Mayanpis cäraycuyta munäcunacá tayta Felixman lichun’ nipäman.˼ Canan am quiquiqui Pablocta tapuyculćha tuquicta yaćhanqui nishacnüpis ima juchan caśhantapis” nil.
Ñatac Israelcunäpis: “¡Aw, rasunpa chaynümi!” nilmi intucalpuyalcan.
10 Chayćhümi gubirnä Felix siñaśhchälun Pablocta limananpä. Chaymi Pabloñatac: “Tayta Felix, am una-unaypïña cay Israel malcäćhu juchacunacta tuquicta arrinlaycuśhayquïtam yaćhá. Chaymi anman chalapacul cay juchachaycamäśhancunapïta limalcuśhä.
11 “Ya'a Jerusalenman alawaycunäpä chayllalämi ćhunca ishcayniyu muyun ćhämuśha cayälá. Cay sumä tantiapaśhllamari cayan. 12 Chay Diospa chuya wasinćhu manam piñanacuyätachu nï pilyachinacuyätachu ya'acta talipämäla, nïtac chayćhu, nï juc juntunaculcänan wasicunaćhüpis, nïtac maycunaćhüpis. 13 Ñatac cay juchachaycamä nunacunäpa manamá licänin canchu.
14 “Ñatac chay awquillücunap Diosninman chalapacul cay ‘Muśhü Caminuman’ ya'a atishäta manamá nïgacüchu. Masqui iwichicücuna caśhtapa licapämaptinpis, rasunpa lluy Moisespa camachicuyninmanpis Diospa willacünincuna lluy isquirbishanmanpis chalapacümi. 15 Jinaman paycuna chalapacuśhan Diosmanmi ya'apis chalapacú juc-pun juchayu mana juchayüpis wañücunapis śhalcamunancäman. 16 Chaymi imaypis Diospa puntanćhu chaynütac nunacunäpa puntanćhüpis mana juchayu canäpä callpanchacú.
17 “Ñatac intiru malcacunäćhu achca wata pulimuśhäpïmi cutilá Jerusalenman malca-masïcunacta yanapaycunäpäwan custumrinchicmannuy Diosninchicta uycunäpä. 18 Chayćhümi Diospa puydï wasinćhu chuya cayäta ishcay quimsa nunallaćhu ruyducunacta ashiyätachu mana talipämäla. 19 Chay waquin Asia-lädupi Israelcuna ‘licalämi’ nïcunam cayćhu capäcunman cäraycälimänanpä. 20 Chaynu mana captin'a cay nunacuna-ari niycuśhunqui chay Cunsïjup puydïnincunaćhu cayaptí ima juchayüta talipämäśhantapis. 21 Icha chayćhu cayal callpawan ‘Wañücuna śhalcamunanmanmi chalapacú’ nishäpïchun cäraycayalcäman” nila.
22 Niptin Felix cay Muśhü Caminupi tuquicta yaćhalñatacmi juc muyunpäña caćhaycülun: “Puydï Lisias ćhämuptinmi cayta arrinlalpuśhä” nil. 23 Nilculmi jucnin cachacucta: “Cutiycachil tuquipmi licaycunqui. Ñatac watucünincuna śhamuptin pasaycachinqui licaycapäcunanpä” nila.
24 Chaypïta ishcay quimsa muyuncunapïtanümi Felix walmintin Israel caśhta Drusilawan ćhaycamul ayächin Pablocta chalapacuśhanpïta uyalinanpä. 25 Chayćhu Pabloñatac sumä allin cawsaypi, quiquinchicta sujitacuypi, śhamuna muyuncäćhu Dios cäraycamänanchicpïtapis willaycula. Chayta uyalilculmi Felix manchalcul: “Canan jinalla cachun. Juc-pun timpú captinña ayachishayqui” nin. 26 Ñatac Felixmi “Illayta umanman caćhaycunäpä” nil ayapayächillal ishcay watacuycula. 27 Jinayällal Felix malcap puydïnin cayta camacäluptinmi pudirnin yaycula Porcio Festo nishan. Chayćhu Felixmi Israelcunäwan allinpa licachicuyninwan Pablocta wićhalayäta caćhaycüla.