26
Pablom Agripap puntanćhu limaliyta allaycun
Chaymi chayćhu Pablocta Agripa nila: “Canan limaliy juchachapäcuśhuśhayquipïta” nil.
Niptinmi Pablo maquinta chacchalcul limayta allaycula: “Tayta Agripa, ya'a cushisham cayá ampa ñawpäniquićhu, cay Israel-masïcuna juchachapämäśhanpïta difindicunäpä. Am rasunpa cay Israel custumrïcunacta, lluy cay cüsacunapïta sumätam yaćhanqui. Chaymi Taytay mana piñacullal uyaliycamänayquipä mañacullac.
Juchachänincunanümi Pablopis chalapacun
“Llapan Israel-masïcunam tuquicta yaćhapäcun näsishá malcaćhu müsu caśhäpïta aśhta Jerusalenman ćhaycul paycunawan cusca yaćhanäcama imanuy cawsaśhätapis. Cay malcanchicćhu lluy chalapacuycunapïta mas sasannin cäcätam, chay fariseo custumrictamá tucuy śhun'üwan atilá. Paycuna munal'a rasunpa caśhanta niycälishunqui. Paycunanu wañücuna śhalcamunanpä awquillunchiccunaman Dios limalicuśhanman chalapacuptïchun juchachayalcämanman. Ñatac jinantin malcäpa ćhunca ishcayniyu milaynincunapis cayta ćhasquipäcunanpämi tutay-walächi Diosninchicta alawapäcul alcayalcan. Canan, Tayta Agripa, paycunanu chalapacuśhäpïmi cayman quijäläliman. Icha ¿‘Diosninchic ¡¿imanuypatá wañücunacta śhalcachimunman?!’ niyalcanquichun imatá?
Pablom willapan chalapacücunäta aticaćhaśhanta
“Cananmá willaśhayqui. Unay cawsaynïćhu Diosninchicta masta sirbiynïwanmi Nazaret Jesusman chalapacücunäta imaymanap chincachiyta ya'apis pinsalá. 10 Rasunpa chaynütam lulalá. Puydï sasirdüticuna awniycamaptinmari Jerusalenćhu wićhalá. Jinaman ‘Wañuchishä’ nipäcuptinpis cushisham ya'apis awnilá. 11 Jinamanñatacmi juntunaculcänan wasicunamanpis yaycuycul supayninta apachilá Diosta jalutaculcänanpä. Ya'apa śhun'üpis timpuyaptinmi aśhta juc-lädu calu malcacunaćhüpis aticaćhalá.
Pablom chalapacuyninpi Agripacta willan
12 “Chay intinsiunwanmi puydï sasirdüticunäpa pudirnin Damasco malcäta lilá. 13 Chayćhu liyaptïmari, Tayta Agripa, chay ćhawpi muyunnu altu sïlupi intïpïtapis mas-maslä muyülïnïman liwshimänïcunamanpis acchilpämun. 14 Jinaptin lluy cućhpäläliptïmi Israel limayćhu: ‘Saulo, Saulo, ¿imapïtan wañuchiyta llallächacul aticaćhamanqui? Cay lulayniqui cunca cuchuyniquipämi garuchap puntanta saytäcä-yupaypis’ nilpämun.
15 “Chayćhümi: ‘¿Pim cayanqui taytay?’ nilá.
“Niptïmi: ‘Quiquin aticaćhaśhayqui Jesusmi ya'a cayá. 16 Canan śhalcuy-ari. Anwan lisichiculá nuná canayquipämi, canan licaśhayquita śhamü muyuncunäćhu licachinaccätapis willacunayquipämi. 17-18 Ñatac quiquïmi licaycuśhayqui malca-masiqui Israelpïwan mana-Israelcunapïpis. Chay mana-Israelcunamanmi canan caćhac mana tantiayniyücunäta tantiaycachinayquipä, tutapä cawsayninpi acchïman julaycamunayquipä, chaynütac Satanaśhpa maquinpïpis Diosman julaycamunayquipäpis. Ya'aman chalapacamäcätá Diosmi juchancunacta pampachaycul jucllachan'a chuya chalapacücunäwan cuscacta wiñay cawsayta ćhasquipäcunanpä’ niman.
Pablom yan'alpi wañuchiyta munaśhanpi willan
19-20 “Chaynu nimaptinmi, Tayta Agripa, chay caćhamäśhanta, mana upatucullal willacuyta allayculá Damascoćhu, Jerusalenćhüpis intiru Judeap malcancunaćhüpis. Malca-masí, mana malca-masí captinpis, llapantapis ćhuncay-ćhuncay anyanaculá: ‘Juchayquipi wanaculcul Diosman filtacalcämul cawsayniquićhu wanacuśhayquita camalachipäcuy’ nil. 21 Chaymi juntunacunan chuya wasićhu Israel-masïcuna chalalcälimal wañuchiyta munapämäla. 22 Jinapämaptinpis Tayta Diospa yanapayninwanmi canancama masïsu chalapacul sumä mana sumä nunamanpis jinalla willacuyá. Paycunactanümari amcunactapis willaycälic Moiseswan Diospa willacünincuna willacuśhallanta: 23 ‘Caćhamuśhan Salbacücätam ñacalcachil wañuchipäcun'a. Jinapäcuptinpis paymi puntacta śhalcamun'a wañücunäpi Israel mana-Israelcunactapis wiñay cawsayta unanpä’ Is 42.6; 49.6 nil” nila.
Pablom Agripacta chalapacüman ñaćha awnïchin
24 Chaynu Pablo limayaptinmi tayta Festo juclla nïlun: “Pablo, alli-alli yaćhayniqui ¡¿lücuchishunquichun imam?!” nil.
25 Niptinmi: “Tayta Festo, manam lücüśhachu cayällá. Cay nishäca tincüninman rasuncällamari. 26 Tayta Agripa lluy caycunapi tuquicta yaćhayaptinmi paypa puntanćhu mana manchalillal limayá. Sigürupis caycunapi tuquictam yaćhan. Manamá pacallap lulaśhactachu limayá. 27 Tayta Agripa, ¿Diospa willacünincunap isquirbishanman am chalapacunquichun? Aw-ari, chalapacuyanquimá” nin.
28 Chayćhu Agripañatac: “¿‘Rätullam caytá awnichishä chalapacüman’ nilchun imam niyämanqui?” nin.
29 Niptinmi: “Ñacayta ütac rätulla captinpis, mana cadinayülla ya'anu canayquipä Dios munachun, mana amllactachu, sinu'a lluy cayćhu uyalimäcunätapis” nila.
30-31 Nïluptinmi chayćhu tayta Agripa, Festo, Berenice ñatac lluy puydïcunäpis śhalcutityalcul liculcan juc-lädućhu limanacamü. Chayćhümi quiquin-pula ninaculcan: “Cay umri manam ima juchacta lulaśhanpis camalanchu wañuchisha cananpä nï wićhalänallanpäpis” nil.
32 Chayćhu tayta Agripañatac Festocta nin: “Cay umri caćhaycuśham canman cala quiquillan Cesarca Romaćhu arrinlananpä mana mañacuptin'a” nil.

26:23 Is 42.6; 49.6