28
Pablom tamya quilläta pasan Malta malcaćhu
Chayćhu lluypis salbacälälishaña cayalcalmi yaćhälälí chay lamar ćhawpićhu malca Malta śhutiyu caśhanta. Chay malcayücunaca lluytapis cuyaywanmi atindiycäliman. Chayćhu sumä ucapäśha tamyaćhu cayalcaptïmi ninacta lataycachil “Unupaculcay” nipäman. Chayćhu Pablo chaqui yamtacta ashilcamul ninäman jitaycuyaptinñatacmi juc culibray ninaca lupänanpïta ayimuśhanćhu Pablop maquinman alwicalcul caćhülun. Chaynu Pablop maquinćhu walcaläcuyaptinmi chay malcayücunaca quiquin-pula: “Cay umri sigürupis nuna wañuchicüćha cayan. Chayćhá cay lamarca millpunanpi salbacüluptinpis diosninchiccuná cawsananta mana munanchu” ninacücuyalcan. Ñatac chayćhu Pablo maquinta tapsïluptinmi culibray ninäman palpüluptin uchuyllapis imanpis imanalapischu. Chay malcayücunañatacmi licapacuyalcan: “Sacsapacülun'aćh ütac imayürapis wañülun'aćh” nil. Chaynu unayña licapayalcaptin mana imapis pasaptinmi: “Cay'a juc diosćha sigürupis” nil ninacücuyalcan.
Ñatac wic-läduscallaćhümi chay malcap puydïnin Publiop ćhaclancuna cañä. Paymi ćhasquiycälimal sumä cuyacuywan quimsa muyun atindiycälimäla. Paypa taytanmi calur ishyaywan ićha ishyaywan cämaćhu jitalayäñä. Chayta yaćhälul Pablo payman watucü lilmi Diosta mañacuycul maquinwan yataycul allinyächila. Chay allinyächishanta yaćhälälilmi juc ishyäcunäpis śhapämul lluypis tuqui sänu quïdapäcula. 10 Ñatac imaymana rigälucunactam uycäläliman. Manam chaycunallactachu sinu'a chaypïta yapa pasapäcuná cayaptinmi uycäliman mana pishipaculcänäpäpis.
Pablom Romacta ćhan
11 Chaynu quimsa quilla masña chayćhu caycälishäpïmi juc barcu tamya quilläćhu jamapacücäwan pasaculcá. Chay Alejandriapi barcu taytachan Casturtawan Poluxta la'apacüśham cacuñä. 12 Chay lamar patanćhu Siracusa malcaman ćhaycälilñatacmi quimsa muyun caycälilá. 13 Chaypïta lamar patancascap yapa pasapäculmi Regio malcäman ćhälälí. Chay walantinñatacmi lipäcuná läduman waywa talcämuptin lipäcul juc muyunlä ćhälälí lamar patanćhu Puteoli malcäman. 14 Chay malcaćhu chalapacücunacta talïläliptïmi “Simänallapis caycuśhunlä” nil ruygapämaptin quïdapäculá.
15 Chaypïmi Romaman ćhaquillawan lipäculá. Chay Romaćhu chalapacücunañatacmi yaćhapäcuñä ćhäpäcunäta. Chaymi Quimsa Jamachicuna nishancama Apiop pläsaman alcapämä śhapämuñä. Chayćhu Pablo paycunacta licälulmi Diosta anradisicuycul masta callpanchacula. 16 Chaynu Romaman ćhäläliptïmi ˻cachacucunap puydïnin prïsucunäta wardiap puydïninpa maquinman ćhulaycula. Pabloctañatacmi ichá˼ cachacup ñawillanćhu juc wasićhu japallan yaćhamunanpä caćhaycula.
Pablom imapi chayćhu caśhanta tantiachin
17 Chaynu Pablo quimsa muyun caycuśhanpïmi Romaćhu puydï Israelcunäta ayachimula. Chayćhu juntunacämuptinmi: “Israel-masïcuna, cayćhu imapi caśhäta willaycälishayqui. Manam uchucllapis malcanchicta nï camachicuyninchictapis jalutaculächu. Jinayaptïpis Jerusalenćhu chalalcälimalmi Romap puydïnincunap maquinman ćhulaycachimäla. 18 Paycuna ima juchallactapis wañuchipämänanpä ya'aćhu mana talipäculmi caćhaycapämayta munapäcula. 19 Chayćhu malca-masinchiccuna mana munätuculcaptinmi ya'a mañaculá quiquin Romap Puydï Cesarca arrinlaycamänanpä. Chay mañacuśha-laycullam cayćhu cayá. Manam malca-masïcunacta imapïpis juchachä śhamüchu. 20 Aśhwanpam cayćhu caynu cadinawan watäśha cayá Diosninchic limalicamäśhanchicman chalapacuśhäpa. Cay-laycum amcunacta ayaycälilac lisiycul, limapaycälinacpä” nila. 21 Niptinmi nipäcula: “Ampïta manam ya'acunaman ćhämulachu ima papilllapis Judea-lädupi nïtac chaypi śhamücunäpis ampa waśhayquita limapäculachu. 22 Chaymi chalapacuśhayquipïpis canan niycälimänayquita ya'acuna munapäcú. Ñatac intirućhümi ‘Yan'almi cay muśhü willacuy’ nil limapäcüta uyalipäcú” nin.
Pablom chayćhu cä Israelcunäta willapan
23 Chayćhu Pablo juc muyunpä jitanacapäcuśhanmanmi alli-alli nunacuna śhapämuñä. Chayćhümi achicyalcuypïta aśhta aspilpunancama Diospa gubirnunpïta limapäla. Chayćhu lluytapis Jesuspi awnichiyta munalmi willapäla Moisespa camachicuyninpïta, Diospa willacünincuna isquirbishancunäpïtawan. 24 Ñatac chayćhu waquinninmi Pablo willaśhanta ćhasquiculcäla. Waquinnincunañatacmi ichá mana ćhasquïtuculcälachu. 25 Chayćhu quiquin-pula iwinacucuyalmi licuyta lluy allacaycälin.
Chaymi Pablo nila: “Amcuna awquilluyquicunanümi cayalcanqui. Allintam limachila Chuya Ispiritu awquilluyquicunacta Diospa willacünin Isaiaswan cay nil:
26 ‘Lil niycamuy cay nunacunäta:
“Maynüpa uyaliyalcalpis manam yaćhapäcunquichu, maynüpa licayalcalpis manam licapäcunquichu” niyäta.
27 Cay nunacunap tantiaynin lumiyäśham cayan, linlipis quillpacüśham, ñawinpis aplacüśham cayan, mana licapäcunanpä nï uyalipäcunanpä, nï ima caśhanta yaćhalpapäcunanpäpis.
Artictam ya'aman mana filtapämunchu ya'a sänachinäpä’ Is 6.9-10 nila.
28 “¡Yaćhapäcuy amcuna! Cananpi puntaman'a Diosninchicpa salbacuynintam willaśha can'a mana-Israelcunäman. Paycunam ichá sumä cushicuywan ćhasquipäcun'a” nila.
29 ˻Cay niyta camacäluptinmi Israelcunaca quiquin-pula iwinacüśha licula.˼
30 Ñatac Pablo chay lïtaśhan wasićhümi ishcay wata intiru quïdacula. Chayćhümi watucünin lïcunätapis ćhasquila. 31 Ñatac chayćhümi Diospa gubirnunpïtawan Salbacü Jesusninchicpïta willacula mana pictapis manchacullal nï mayanpapis imactapis niycuśhalla.

28:27 Is 6.9-10