12
Jesusmi Lazarop wasinman ćhan
Mt 26.6-13; Mc 14.3-9
Ñatac süta muyunlä Libraculcäśhan Fistapä faltayaptinmi, Jesus ćhäla Lazarocta śhalcachimuśhan Betania malcaman. Chayćhümi Jesus-laycu cumbiducta lulaycapäcula. Martañatacmi ćhacacamula. Lazaroñatacmi Jesuswan cusca micapäcunanpä täcuyalcäla. Chayćhu Mariañatacmi butïllaćhu* Griego limayćhu'a “ćhawpi kïlu-yupayllam” niyanmi. sumä-sumä ćhaniyu nardo śhutiyu pirfümiwan Jesuspa ćhaquinman jillpuycul ächanwan pichaycula. Chayćhümi chay pirfümip mishqui aśhnaynin wasinman lluy juntäla. Ñatac Jesusta ipanchananpä cä Simonpa chulin Judas Iscarioti yaćhapacüninmi: “¡¿Imanuypatan quimsa paćhac (300) muyun trabajup ćhaniyüta pampaman muyuyächinman?! Aśhwanpaćh lanticulcul wacchacunäta yanapaycunman cal'a” nicuyan. Cayta nila manam rasunpa wacchacunäta llaquipayninwanchu, sinu'a suwacunan-laycum. Paypa maquinćhu illay captinmi munalishanmannuy chalala.
Chaymi Jesus: “Jina lulachun. Caycunactá ćhulalächila wañuptí pampacunäpä alistaycamayninwanmi. Wacchacunacá imaypis amcunawanläćha capäcun'a. Ya'am ichá pasaypipächu cayćhu mana caśhä” nin.
Ñatac achca-achca Israelcunam yaćhälälila Jesus chayćhu caśhanta. Chaymi payta chaynütac Lazaro wañuśhanpïta śhalcamuśhantawan licä pasaculcäla. 10-11 Chaymi puydï sasirdüticunaca Lazaroctapis wañuchipäcunanpä limanacälälila: “Cay Lazarop jananmi achca-achca Jesusman chalapacalcälil ya'anchicpïta japächacücuyalcan” nil.
Jesusmi Jerusalenman yaycun
Mt 21.1-11; Mc 11.1-11; Lc 19.28-40
12 Ñatac chay walantin muyun chay fistaman ćhämü nunacunämi yaćhälälin Jerusalenman Jesus ćhämunanta. 13 Chaymi talipapäcula palmïra jaćhap lapinta lapi: Waquincunaćhu'a “lapla” nipäcunmi. apticälälisha-cama bïbaśhtin:
“¡Cawsachun Diosninchicpa pudirninca! ¡Cawsachun Israelcunap Mandäninca!” nil.
14 Jesusñatacmi malta aśhnucta talilcul sillacuśha Jerusalenman yaycula Diospa shiminćhu nishanmannuy.
15 Chayćhümi: “Ama manchacuychu, Jerusalenćhu chulilläcuna. Griego limayćhu'a “Sionpa walmi chulin” niyanmi.
Juc malta aśhnuman sillacüśham Mandacüniqui śhayämun” Is 40.9; Sof 3.16 niyan.
16 Caycuna pasayaptinmi cay nishanca lulacäśhanta yaćhapacünincuna mana tantiapäculachu. Janay pachäta Jesus cuticuptinlämi paypi cay isquirbishancunaca lulacäśhanta tantiapäcula.
17 Lazarocta śhalcachimuśhanta licä nunacunäñatacmi chay pasaśhanta jinalla lluy willapacuyalcäla. 18 Chaymi chaynu milagructa lulaśhanta uyalil achca nunacuna Jesusta ćhasquipäcü yalatityapämula. 19 Chayta licalmi fariseocunäñatac:
“¡Licay-ari! Jinantin nunacunäña aticuyalcan. Imactapis manam julucunchicchu” nipäcula.
Jesuspa üran ji'acaycayämunñam
20 Chay fistaćhu Diosta alawaycälinanpä lïcunaćhümi mana-Israelcunäpis capäcuñä. 21 Paycunam Galileap Betsaida malcayu Felipiman aśhuycälil: “Taytay, Jesuswanmi tincuycuyta munapäcú” nipäcun. 22 Niptinmi Felipe Andresman lilcul willaycula. Chaypïtam pulanña Jesusman niycü lipäcula.
23 Chaynu mana-Israelcuna ashiyalcaptinmi Jesus nila: “Canan ürá ćhämunñam ya'a Nunap Chulinca rasunpa maynu sumä caśhätapis tantiapäcunanpä. 24 Sumäta uyalipämay: juc trïgu muju allpäman ćhal mana wañuptin'a, jina jucllay mujullam. Wañülulmi ichá achcaman milälunlä canpis. 25 Chaymi cawsayninta ama-pacha nïcá cawsayninta apacun'a. Cay pachäćhu cawsaynintapis imapis mana ucücäñatacmi ichá wiñay simpripä ćhulan'a. 26 Mayanpis sirbïmänïcunacá atimänanmi cayan; chay sirbïnïcunawanmi ya'a caśhäcäćhu cusca capäcuśhä. Jinaman'a Taytäpis altumanmi ćhulaycun'a” nil.
Jesusmi wañunanpi liman
27 Nishanpïtam Jesus: “Canan bïdäćhüchu manañam cacuyá. ¿Chaychun ‘Taytay cay śhamücäćhu pasamänancunapïta julaycamay’ nishä? Manamá; cay lulanäpämari śhamulá. 28 Chayurá, Taytay, am altuman julucuycuy” nin.
Niptinmi janay pachäpi ayalpämula: “Ñam ya'a altuman juluycuśhaña cayá; yapañatacmi altuman juluycuśha caśhä” nil.
29 Chayćhu nunacunäñatacmi chay ayalpämuśhanta uyalïlälil: “Räyuchućh paćhyälun” nipäcun.
Waquinnincunañatacmi “Anjilchućh limapälun” nipäcula.
30 Chayćhümi Jesus: “Limamuśhanca manam ya'a-laycuchu, sinu'a amcuna-laycum” nin.
31 Nilculmi: “Cananmi cay pachäćhu jinantin nunacunaca cäraycuśha can'a. Chaynütacmi cay pachäta duyñuchacüśha cä Satanaśhpis alupacüśha can'a. 32 Ñatac śhalcachisha captïmi llapa nuna ya'aman śhapämun'a” nila. 33 Cay nishanwanmi tantiachila curuśhcäćhu imanuypa wañunanpäpis.
34 Chay nunacunäñatacmi: “Camachicuypam yaćhanchic Diospa Caćhamuśhan Salbacüca pasaypipä cawsananta. ¿Chaychun amñatac ‘Rasun Nunap Chulincá wañun'am’ niyanquiman? Chayurá ¿mayanpïtá limayanqui?” nicuyalcan.
35 Niptinmi Jesus: “Amcunawan uchucllactañam caycuśhä acchiycälinacpä. Chaymi acchi caśhancama puliycälinayqui. Tutapäca chaläśhuptiquim ichá mana maypa linayquitapis yaćhapäcunquiñachu. 36 Chaymi caśhäcamá acchïman chalapaculcay, acchïćhu cawsapäcunayquipä” nin.
Caycunacta limayta camacalculmi Israelcunäwan mana licachicullal licula.
Israelpa waquin puydïnincuna manam chalapaculcanchu
37 Chaynu Jesus milagru lulaśhancunacta Israelcunaca may-maytaña licayalcalpis manam chalapaculcälachu. 38 Caynüpam Diospa unay willacünin Isaias nishanca lulacacula. Chayćhümi niyan:
“Tayta Dios ¿mayanllá willacuśhanchicta ćhasquiyculatan?
¿Mayanllá Tayta Diospa munayninta tantiayculatan?” Is 53.1 nil.
39 Caynu mana chalapaculcälachu Isaias isquirbishanćhu caynu niyaptintacmi:
40 “Ñawincunacta aplälun, śhun'untapis lumiyächin.
Chaymi mana licapäcun'achu, uyalipäcun'achu, tantiapäcun'achu,
nïtac cutipämun'achu sänaycachinäpäpis” Is 6.10 nil.
41 Isaias lluy caycunacta willala Jesuspa sumä cayninta licalmi. 42 Masqui achca mana chalapacuyalcaptinpis Jesusman achcatacmi chalapaculcäla aśhta Israelpa puydïnincunapis. Ñatac fariseocunaca juntunacuynincunapi alülälinanpïta manchaculmi lluypa ñawquin'a chalapaculcäśhanta mana camalachipäculachu. 43 Paycuna Dioswan allinpa licachicunantá, nunacunäwan allinpa licachicuyllactam wañupaculcäla.
44 Jesusmi chayćhu callapawan nila: “Ya'aman chalapacücá manam ya'allamanchu, sinu'a caćhamänïmanpis chalapacuyanmi. 45 Ya'acta licamäcá caćhamänïtawanmi licayan. 46 Cay pachäman acchinümi śhamulá chalapacamäcunaca yanawyayä tutapäcäćhu manaña cayänanpä. 47 Ñatac willacuynïta uyaliyal mana cäsucücunätá manam ya'achu cäraycuśhä. Cay pachäman chaypächu manamari śhamulá, sinu'a salbaycunäpämi. 48 Ñatac mayanpis jamuyal willacuynïta mana cäsucücunätá cäraycul mućhuycachinanpä cayanñam. Chay quiquin willacuyllämi unanchaycuśhan muyuncäćhu mućhuycachin'a. 49 Ya'a quiquilläpïtachu manam limayá. Aśhwanpa quiquin caćhamäní Taytämi camachimäla imanuypa yaćhachinäpäpis limanäpäpis. 50 Yaćhämi paypa limaynin wiñay simpripä cawsachishanta. Chaymi Taytá nimäśhantanülla willacuyá” nila.

*12:3 Griego limayćhu'a “ćhawpi kïlu-yupayllam” niyanmi.

12:13 lapi: Waquincunaćhu'a “lapla” nipäcunmi.

12:15 Griego limayćhu'a “Sionpa walmi chulin” niyanmi.

12:15 Is 40.9; Sof 3.16

12:38 Is 53.1

12:40 Is 6.10