18
Jesustam chalachin
Mt 26.47-56; Mc 14.43-50; Lc 22.47-53
Lluy caycunacta Jesus niyculmi yaćhapacünincunawan Cedron śhutiyu wayup wic-lädu chimpanman lipäcula. Chayćhu juc wirta caśhancämanmi yaycapäcula. Chay wirtaćhu achca cuti Jesus yaćhapacünincunawan juntunaculcaptinmi ipanchä Judaspis lisila. Chaymanmi Judas ćhälun fariseocunaca puydï sasirdüticunaca caćhaśhan chuya wasip waquin täpänincunactawan achca cachacucunacta sumä armädu-cama michïrayüta lintirnayüta puśhapacüśha. Ñatac Jesus caycuna pasananta yaćhalñam yalulcul “¿Mayantatan ashiyalcanqui?” nin.
Niptinmi: “Nazaret-lädu Jesustam” nipäcun.
Niptinmi: “Ya'am cayá” nin. Paycunawanmi ipanchä Judaspis cayäla.
Chaynu Jesus “Ya'am cayá” nïluptinmi ipaman cutityalcälishanćhu cućhpatityälälin.
Jesusñatacmi yapa: “¿Mayantamari ashiyalcanqui?” nin.
Niptinmi: “Nazaret-lädu Jesustam” nipäcun.
Niptinmi: “Ya'am cayá niyalcacñari. Ya'acta ashiyalcämaptiqui'a paycuná jina liculcächun” nin. Caynüpam lulacacula quiquin Jesus: “Taytay umäśhayquicunapïta jucllantapis manam jitaycüchu” nishanca.
10 Simon Pedroñatacmi ispäda uywaśhanta jululcul sumä puydï sasirdütip uywaynin Malcup allï linlinta juclla pasächin. 11 Jinaptinmi Jesusñatac Pedrocta nin: “Chay ispädayquita ćhulalänanman cutiycachiy. ¿Manachun Taytá caćhamuśhan sumä ñacaycäta ñacäman, imatá?” nil.
Jesustam puydï sasirdütiman ćhächin
Mt 26.57-58; Mc 14.53-54; Lc 22.54
12 Niyällaptinmi Diospa chuya wasinpa täpänincuna, cachacucunaca jinaman puydïnincäpis Jesusman lluy shipucälälil ćhänälälin. 13 Jinalculmi chay watapä ćhuläśha sumä puydï sasirdüti Caifaspa suyrun Anasman puśhälälin. 14 Cay Caifasmi Israelcunäta “Malcantin wañunanchicpïtá allinmi canman juc nunalla lluypi wañuptin'a” nïca cala.
Pedrom Sasirdüti Anaspa wasinman ćhaycun
Mt 26.69-70; Mc 14.66-68; Lc 22.55-57
15 Ñatac Simon Pedrowan jucnin yaćhapacüninmi Jesusta atipäcula. Chay jucninmi sumä puydï sasirdütip lisisha cayal Jesuswan cusca luli patyuman yaycula. 16 Pedroñatacmi patyup puncullanćhu quïdälun. Jinaptin chay puydï sasirdütiwan lisinacuśhan yaćhapacücämi puncu quićhänin walmicta limapaycuptin Pedrocta pasaycachila. 17 Chayćhümi chay walmica Pedrocta: “Cay nunap yaćhapacünin-ari ampis cayanqui ¿aw?” nin.
Niptinmi Pedro: “¡Manam, manam!” nicuyan.
18 Ñatac sumä alaläcayämuptinmi chay täpänincunawan uyway nunacunaca ninacta walacaycachil muyülïninćhu śhaycacaycälil unupacuyalcäla. Paycunawan cuscamari Pedropis unupacuyäla.
Anasmi Jesusta tapun
Mt 26.59-66; Mc 14.55-64; Lc 22.66-71
19 Jinaśhancamañatacmi chay puydï sasirdütica Jesusta tapula yaćhachishanpïtawan, yaćhapacünincunapïta.
20 Chaymi Jesus: “Ya'a llapa nunap ñawquinmi yaćhachilá. Juntunacuna wasicunaćhüpis, Diospa chuya wasinćhüpis, mayćhüpis mayanćhüpis manam pacallap imactapis yaćhachilächu. 21 ¿Chayurá imapälätá ya'acta tapumanqui? Chay uyalïcunätari tapumuy. Paycunam tuquicta yaćhapäcun imapi yaćhachishätapis” nin.
22 Nïluptinmi chayćhu jucnin täpäca cäraćhu lapyälun “¿Caynüpachun puydï sasirdütïtalä ninquimanpis?” nil.
23 Jinaptinmi: “Mana allinta limälupti'a, má, nimay-ari. Ñatac rasuncällacta niyapti'a ¿imapïtan lapyacamanquiman?” nin. 24 Jinaptinmi Anas ćhänacüśhacta sasirdüticunap sumä puydïnin Caifasman puśhachila.
Pedrom yapa ipanchan
25 Ñatac Pedro chay nina walaśhancäćhu jinalla unupacuyaptinmi “Cay nunap yaćhapacüninchućh ampis canqui, ¿aw?” nipäcun.
Niptinmi: “Chayta manamari ya'a lisïpischu” nin.
26 Chaypïtam puydï sasirdüticunap uywaynin chay Pedro linlinta cuchuśhan nunap ayllunpis: “¡Amta, ya'a licalac chay wirtaćhu Jesuswan cusca cayätachućh jinam!” nin.
27 Niptinmi Pedro: “¡Manam lisïchu!” niyällaptin wallpa wa'amun.
Jesusmi Pilatop maquinćhu
Mt 27.1-2,11-31; Mc 15.1-20; Lc 23.1-5,13-25
28 Chay Israelcunämi aspi-aspiy Jesusta puśhapäcula Caifaspa wasinpïta Roma nasyuncäpa cuartilninman. Chayman manam yaycapäculachu “Anlacüluchwanmi Libracuśhanchic Fistaćhu canapä” nil. 29 Chayćhümi Pilato yalalcamul: “Má, ¿imapïtam puśhayalcämunqui?” nin.
30 Niptinmi: “Cay nuna ancha anchapña mana lulaptin'a, manaćh anmanlächu puśhayalcämüman cala” nipäcun.
31 Pilatoñatacmi: “Amcunapïtañamá. Quiquiquip camachicuyniquimannuy imactapis lulapämuy” nin.
Niptinmi: “Ya'acuna manam pictapis chacataywan wañuchipäcümanchu” nipäcun. 32 Caynu Jesus nila imanuypa wañuchisha cananpä nishanca lluy lulacacunanpämi.
33 Chaypïta Pilato cuartilman caśhan cutiycul Jesusta ayalculmi: “¿Chayurá amlächun Israelcunäpa sumä mandänincälä cacuyanquimanpis?” nin.
34 Niptinmi: “¿Caynu niyämanqui quiquillayquipïtachun ichá juccunapi uyalishayquitachun?” nin.
35 Pilatoñatacmi: “¿Israel caśhtachun cayá, imatá? Malca-masiquicunari, puydï sasirdütiquicunäwan maquïman ćhulaycayämuśhunqui. Am ¿imactamá lulalanqui?” nin.
36 Niptinmi Jesus: “Ya'apa gubirnú manam cay pachäćhüchu. Caypa capti'a nunäcunaćh Israelcunäpa maquinman mana ćhulaycuśha canäpä tincupäcunman cala. Gubirnu'a manam caypïchu” nin.
37 Niptinmi: “Chayurá ¿mandänincälächun cacuyanqui?” nin.
Niptinmi: “Am nishayquinümá. Chaymi cay pachäman näsil śhamulá rasun allincäta yaćhaycachinäpä. Cay allincäta lisiyta munäcunäñatacmi cäsupäman” nin.
38 Niptinmi Pilato: “¿Rasuncá imatá?” nin. Nilculmi chay puśhamü Israelcunäman yapa yalulcul: “Cay nunäćhu ya'a manam imactapis juchachaycunäpä talïchu. 39 Ñatac cay Libraculcäśhayqui Fistaćhu custumriquimannuy watan-watanmi carsilćhu wićhaläcunäpi jucninta caćhaycunanchic. Chayurá ¿Israelcunap Mandäniquitachun caćhaycuśhä?” nin.
40 Niptinmi Israelcunaca ayaycaćhaypa: “¡Chaytá wañuchipäcuy! ¡Barrabasta caćhaycuy!” nicuyalcan. Cay Barrabasmi fïnunnin suwa cacula.