20
Jesusmi śhalcamun
Ñatac simänap allaycuyninćhu aspi-aspilla Magdala malcayu Maria Jesus pampaläśhancäman linanpämi jatun lumi wićhaśhanca aśhüchisha cayäñä. Chaymi Jesuspa cuyaśhan yaćhapacüninwan Simon Pedro caśhancäman wayra-wayra pasacamun.
Ćhayculmi: “¡Taytanchic Jesusta pampaläśhancäpïtam juläläliñä! ¡Mayman apälälishantapis manam yaćhapäcüchu!” nicuyan.
Niptinmi Pedrowan chay juc yaćhapacü-masin mana-mana cürrilla chutaläśhancäman pasaculcan. Chaymi Pedropïta chay juc yaćhapacü-masin llallilcul puntacta ćhaycula. Chayćhu ancuycul chay pitwishan säbanaśhcunällacta licayalpis manam yayculachu. 6-7 Chay ipanta Simon Pedro ćhayculñatacmi yaycuycul chay säbanaśhcunällacta paypis licälun chaynütac Jesuspa umanta wataśhan llapsha lataśhtapis tuqui pataläśha juc-lädućhu ćhulalayäta. Chaynu Pedro maćhayman yaycüluptinlämi juccäpis yaycula. Chayćhu tuquicta licaycul-lämi quirila masqui isquirbishancunapïta Jesus śhalcamunanta manalä tantialpulpis. 10 Chaypïtam capäcunancäman cuticalcämula.
Jesusmi Magdala malcayu Mariaman licalin
Mc 16.9-11
11 Mariañatacmi pampaläśhancäpa puncunćhu wa'ayäla. Chaynu wa'ayalmi lulicta ancuycula. 12 Licalpuśhanćhümi ishcay yulä-cama müdanayu anjilcuna aya ćhulaläśhancäpa saytanćhu umanćhu täcuyalcäta licälun. 13 Chay anjilcunämi: “Mamay, ¿imapïtan wa'ayanqui?” nin.
Niptinmi Maria: “Taytäta chincalächishanpïtamari. Manam yaćhallächu mayman apälälishantapis” nin.
14 Nilpuyal muyulcuśhanćhümi Jesusta śhäcuyäta licälun. Jinalpis Jesus caśhanta manam lisilachu. 15 Chayćhu Jesusñatacmi: “Mamay, ¿imapïtan wa'ayanqui? ¿Mayantam ashiyanqui?” nin.
Niptinmi Mariañatac “Wirta täpäcäćhá tapuyäman” nil “Am aśhuchil'a niycallämay, taytay, mayman aśhuchishayquitapis apacunäpä” nin.
16 Niptinmi Jesus: “Maria” nin.
Śhutinta limalïluptinmi muyulcul “¡Yaćhachicü taytalláy!” nin. (Israel limayninćhu'a “Rabuni” nilam.)
17 Jesusñatacmi: “Caćhaycamaylä; Taytäman manalämi cutïchu. Aśhwanpa irmänücunaman cutilcul: ‘Cutiyäñam amcunapapis ya'apapis Taytanchicman, amcunapapis ya'apapis Diosninchicman’ nil willaycamuy” nin.
18 Nïluptinmi Magdalapi Maria pasacun Jesuspa yaćhapacünincunaman, quiquin licaśhancätawan, pay nishancunäta willaycü.
Jesusmi yaćhapacünincunaman licalin
Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Lc 24.36-49
19 Chay simänap allaycuynin muyuncälläćhütacmi aspilpuyña yaćhapacünincuna juntunacälälisha cayalcäla wasictapis sumä wićhacälälisha Israelcunäta manchacuypi. Chaynu cayaptinmi paycunap ćhawpinćhu Jesus licalilcul “¿Allinllachun? Jawcalla capäcuy” nin.
20 Nilculmi maquintawan wätanta licachila. Yaćhapacünincunañatacmi Jesusta licälälil sumä-sumäta cushicälälin.
21 Chayćhu Jesusñatacmi yapa: “Jawcalla capäcuy. Maynümi Taytá ya'acta caćhamäla, chaynümi amcunactapis caćhapäcuc” nin. 22 Nilculmi paycunaman jäcaycula: “Chuya Ispirituctam ćhasquipäcunqui. 23 Ñatac mayantapis pampachaycuśhayquicá pampachaycuśhañam can'a; mana pampachaycuśhayquiñatacmi ichá mana pampachaycuśhachu can'a” nil.
Tomasmi Jesusta lican
24 Ñatac Jesus ćhämunanpä chay ćhunca ishcayniyu yaćhapacü-masincunapïta “Awachap”* awacha: Waquincunaćhu'a ‘awashcha’ nipäcunmi. lisipäcuśhan Tomas'a, manam calachu. 25 Chaymi yaćhapacü-masincuna: “Jesusninchicta licälälïmi” nipäcuptin Tomas: “Maquinćhu läbu ućhcuśhancätawan, wätanćhu ućhcuśhanta ñawïwan licaycul dïdüta maquïta śhatiyculmi ichá quirïman” nin.
26 Chay pusä muyunpïtañatacmi yaćhapacünincuna yapa juntunacälälisha chay wasićhu cayalcäla. Chayćhümi ichá Tomaspis cayäla. Chaynu puncu sumä wićhalayaptinpis Jesus'a paycunap ćhawpinćhu licalilculmi: “¿Allinllachun? Jawcalla capäcuy” nin. 27 Nilculmi Tomasta: “Śhamuy cay maquïta licaycuy-ari; cay wätämanpis maquiquita śhatiycuy. ¡Amaña ishcayyaychu! ¡Chalapacuy-ari!” nin.
28 Niptinmi Tomas: “¡Aw Taytallämi Diosnillämi rasunpa callanqui!” nïlun.
29 Niptinmi Jesus: “Canan licämalmi chalapacamanqui. Ñatac maynu sumä cushicuymi mana licallalpis chalapacücunäpá” nin.
Cay libru imapä isquirbisha caśhanpis
30 Ñatac Jesus yaćhapacünincunap ñawquin achca milagrucunactam lulala. Chaycuna cay librućhu manam isquirbishachu. 31 Caycunactam ichá isquirbilá Diospa Caćhamuśhan Salbacüca, Caćhamuśhan Chulinca Jesusninchic caśhanta tantianayquipä, jinal ćhasquicücunaca wiñay cawsayniyu capäcunayquipä.

*20:24 awacha: Waquincunaćhu'a ‘awashcha’ nipäcunmi.