9
Chaynütacmi nila: “Rasunpa waquinniquicuná manalä wañupäculmi Diospa gubirnun munayninwan ćhämüta licaycälinqui” nil.
Jesusmi altu ulućhu chipipicyayämüman muyun
Mt 17.1-13; Lc 9.28-36
Chay süta muyunpïtañatacmi Pedrocta, Jacobocta, Juantawan puśhaculcul Jesus chunyä ulup puntanman lipäcula. Chayćhümi Jesus jucnüman lluy muyülun. Müdananpis sumä-sumä chipipicyayä laśhtanu yulämanmi licalïlun. Cay jinantin pachächu manam mayanpis chaynu yulätá licalichinmanchu. Chayćhümi Diospa unay willacünin Eliaswan Moiseswan limaśhtin licalïlun.
Paycunactawan licälälilmi Pedro nicuyan: “Yaćhachicü taytáy, allinpämá śhapämuñá. Canan-ari quimsayquipä jucnincä-cama chucllacta lulälälipuśhayqui, ampä, Moisespä, Eliaspä” nil. Cay niyllamanmi shimin paćhyala manchalicüśha lluy cacuyalcaptin.
Jinamanmi pucutay ji'alpalcamul ñiticalpula. Chaypa śhun'unpïtam ayalpämun: “Paymi cuyay chulí. Payllactari uyaliculcay” nil. Chay niptin licalcälinanpämi Jesusllaña chayćhu cayäñä.
Ñatac chay ulupi cutiyalcämuptinmi Jesus nila: “Cay licapäcuśhayquipïta amam pictapis willapäcunquichu Rasun Nunap Chulincäta wañuchipämaptin caśhan śhalcamunäcama” nil. 10 Chaynu niptinmi quiquin-pulacuna cay “cawsamuśhämi” nishancäpi tapunacuśhtin śhun'ullanćhu uywapäcula.
11 Ñatac chayćhümi Jesusta tapupäcula: “¿Imapïtam Moisespa camachicuyninta yaćhachicücunaca nipäcun: ‘Diospa unay willacünin Eliaslämi puntacta śhamun'a Diospa Salbacücäpïtá’ niyalcan?” nil.
12 Niptinmi Jesus nila: “Aw, rasunpam Elias puntacta śhamun'a lluyta tincüninmancama allichaycachinanpä. Ñatac Diospa shiminćhüpis niyantacmi: ‘Rasun Nunap Chulincätá lluy ćhïnilmi ñacachipäcun'a’ nil. 13 Rasunpa Elias śhamulañam. Jinaptinmari lluy nunapis munapäcuśhanmannuy pasachipäcula Diospa shiminćhu nishan-yupaypis” nil.
Jesusmi achatup maquinpi juc walaśhta caćhaycachin
Mt 17.14-21; Lc 9.37-43
14 Chay parti yaćhapacünincuna caśhancäman ćhälälimunanpämi achca-achca nunacunawan cayalcäñä, camachicuyta yaćhachïcücunäwan tapunacuśhtin. 15 Chayćhu nunacunaca Jesusta licälälilmi “¡Pay śhamüñämá!” nil limaycälï aśhuycälila.
16 Jesusñatacmi nila: “¿Imactam paycunawan tapunaculcälanqui?” nil.
17 Nilcuyaptinmi jucnin nuna limalïmun: “Taytáy, chulillätam puśhamulá achatu lluy upaman muyüchiptin. 18 Paytam mayćhüpis lluy pampaman cućhpächin-cućhpächin pushumayta ätumunancama. Jinalcuptinmi quilunta lawćhićhicyalcachil pasatyalpul isacacun* isacacun: Waquincunaćhu'a “istiracun” nipäcunmi.. Yaćhapacüniquicunacta sänachipamänanpä mincacuptïmi mana atipapäcunchu” nil.
19 Niptinmi Jesus nila: “¡Ay, mana chalapacuyniyu nunacuna! ¿Imaycamatan amcunacta awantaśhtin cayäśhä? Má, cayman-ari puśhamuy” nil.
20 Chayćhu puśhaycuyaptinmi Jesusta licalcul achatuca walaśhcäta tapsicuyaptin pampäman cućhpälul anćhaycaćhacuyan shiminpïpis pushumayta ätuśhtin. 21 Jinaptinmi Jesus tapula walaśhcäpa taytanta: “¿Imaypïtam caynu cayan?” nil.
Niptinmi: “Uchuyllanpïtam. 22 Caycamá ayca cutiñaćhá jitaycülun jitaycülun ninamanpis yacumanpis wañuy ñacachinanpä. Chaynu caśhanta yaćhayalñá llaquipaycuy-ari. Ichaćh am'a sänachipallämanquimanpis” nila.
23 Niptinmi nila: “¿Imanimänayquitam cay ‘ichaćh’ nimäśhayquiwan nimanqui? Pipis chalapacücäpá lluymi imapis lulaśha can'a” nil.
24 Niptinmi chay walaśhcäpa taytan apalcaćhaypanuy nila: “Ya'a rasunpa chalapacümi; aśhwanpa yanapaycallämay masta chalapacunäpä” nil. 25 Ñatac achca nunacuna juntunacacayämuptinmi Jesus: “Anla achatu, canallan caćhaycul licuy. Yan'al-lätac cananpi cutiycayämunquiman” nil alapacüla. 26 Jinaptinmi sumä-sumä yapa tapsilcul wañüśhactanuy caćhaycul apalcaćhaśhtin licula. Chaynu pasatyalpüluptinmi chayćhu cäcunaca: “Wañucun-ari” nipäcula. 27 Ñatac Jesus'a maquipi śhalcalcächiptinmi sänuña śhalcüla.
28 Chaypïta juc wasiman Jesus yaycüluptinmi yaćhapacünincuna tapupäcula japallanta: “¿Imapïtan ya'acuna caćhaycachiyta mana atipapäcüchu?” nil.
29 Niptinmi Jesus nila: “Caynücunätá caćhaycachinchic ˻ayunal˼ Tayta Diosta mañacuyllanchicwanmá” nil.
Jesusmi yapañatac wañunanpi willan
Mt 17.22-23; Lc 9.43-45
30 Chaypi lipäcuśhanćhu yaćhapacünincunacta yaćhachinan-laycum nunacunaca mana musyapäcunanpä Galileanpa pasapäcula. 31 Chayćhümi nila: “Ya'a Rasun Nunap Chulincäta puydï nunacunap maquinman ćhulaycamaptinmi wañuchipäman'a. Jinapämaptinpis quimsa muyunpïtam caśhan śhalcamuśhä” nil. 32 Niptinmi mana tantiapäculachu imaninantapis, manchäśha cayalcaltac nï tapuycälïlachu.
¿Mayanćha mas allinninca can'a?
Mt 18.1-5; Lc 9.46-48
33 Capernaum malcaman ćhaycul, juc wasićhu cayalcaptinmi Jesus yaćhapacünincunacta tapula: “¿Śhamuśhanchicćhu imapïtan pilyap-pilyapäculanqui?” nil.
34 Niptinmi chay caminućhu “¿Mayanninchicćha mas puydïnin caśhun?” nil ninaculcäśhanpi mana limalil uyaläcuyalcan. 35 Chaymi Jesus lädunman yaćhapacünincunacta lluy juntuycul nila: “Mayanpis puydï cayta munäcá, mana cäpa licaśhanninmi canan; jinaman llapantapis sirbiycuchun” nil. 36 Nilcuśhanpïmi juc walaśhchacta ñawpäninman puśhaycachila. Chayta malaculculmi: 37 “Mayanpis caynu walaśhchäta ćhasquïcá ya'apa caśhan-laycum ya'acta ćhasquiyäman. Jinaman manam ya'allactachu, sinu'a caćhamänïtapis ćhasquiyantacmi” nila.
¿Mayancunam Jesusman śhalcapäcun?
Mt 10.42; Lc 9.49-50
38 Chaypïtam Juan nila: “Yaćhachicü taytáy, juc nunactam licälälí ampa pudirniquiwan Satanaśhpa gänaśhacunacta sänayächishanta. Chaymi ya'anchic caśhtapi mana captin lluy mićhacälälilá” nil.
39-40 Niptinmi Jesus nila: “¿Imapämi mićhaculcanqui? Mayanpis pudirnïwan milagructa lulayal'a chaypïta manamá mana allinta ya'api limanmanchu. Mayanpis ya'anchicpa cuntranchic mana cäcá ya'anchicmanmi śhalcapäcun. 41 Rasu-rasunpa, mayanpis atïnï-laycu caśhayquipi masqui täsa yacullacta uycücätapis Tayta Dios allincätalämi uycun'a.
Yan'al-lätac mana allinman palpuyächinquiman
Mt 18.6-9; Lc 17.1-2
42 “Yan'al-lätac cay uchuchäcunanülla cä chalapacamänïta mayanpis juchaman palpuyächinman. Mas allinćha canman cuncanman wanca lumicta watacuycul lamarcäman ji'acalpuptinpis. 43-44 Sïchuśh maquiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiqui'a cuchulcul wicapäluy. Allinläćhá cutu maqui cayal Dioswan cawsaptiquipis canman ishcaynin maquiquiwan mana imaypis camacä nina waläcäćhu ñacanayquipïtá. 45-46 Chaynütac ćhaquiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiqui'a cuchulcul wicapäluy. Allinläćhá canman cutu ćhaqui Diosman yaycuptiquipis, sänu cayal nina lupäcäman jitaycachicunayquipïtá. 47-48 Chaynütac ñawiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiquipis altäluy. Diospa gubirnunman churchüśha yaycuptiquipis allinläćhá canman, sänu cayal mana imaypis wañucälï ninaćhu nï ismuypis imaypis camacäcäćhu canayquipïtá. 49 Lluymari ninawan camacäśha capäcun'a. Lluymari…capäcun'a: Griegoćhu'a “Ninawanmi lluy caćhichaycuśha can'a” niyanmi. Chay timpućhu caćhiwan jillpuycuy cala camacaycunapämi.
50 “Chayurá chuyanchacunanchic allinmi. chuyanchacunanchic allinmi: Griego isquirbishaćhu'a “caćhica allinmi” niyanmi. Ñatac chay chincäluptin'a ¿imanuypatá cutichimunquiman? Amcuna chuya capäculari lluywanpis jawcalla cawsapäcuy” nila.

*9:18 isacacun: Waquincunaćhu'a “istiracun” nipäcunmi.

9:49 Lluymari…capäcun'a: Griegoćhu'a “Ninawanmi lluy caćhichaycuśha can'a” niyanmi. Chay timpućhu caćhiwan jillpuycuy cala camacaycunapämi.

9:50 chuyanchacunanchic allinmi: Griego isquirbishaćhu'a “caćhica allinmi” niyanmi.