9
Chay picha anjilca curnitillanta tucäluptinñatacmi licälú janay pachäpïta juc uyllurnuy allpäman palpuyäta. Caytamari mana camacaycü luli-luli wayup quićhacunta uycüñä. Chaymi chay wayucta quićhäluptin jatu-jatun urnupïtanuy untay yalämuñä. Chay untaymi intïtawan waywäta lluy tutapächiñä. Chay untaycäpïtam allpäman yalälälimuñä chuclluśh-nilä “langusta” nishancuna. Chaycunactam ćhupa-apaläcu waćhishannüpis nana-nanaywan ñacachinanpä pudirta uycüñä. Ñatac imaymana jaćhacunäta, munticunäta, imaymana birdi ulacunäta mana däñaycunanpämi niñä. Aśhwanpa Diospa sïllunwan ulcunćhu mana unanchaśhacunällacta ñacachinanpämi niñä. Manam nunacunäta wañuchinanpächu, sinu'a picha quilla ñacaylla ñacachinanpämi. Chaypa nanacuynin ćhupa-apaläcu waćhishanümari cacuñä. Chay muyuncuna nunacunaca wañuyta ashipäcuptinpis, imanaculcaptinpis wañuyta manañam talipäcun'achu. Maynu-maynu wañuyta munapäcuptinpis wañuyca chincacun'am. Chay langustacuna gïrrapä alistäśha cawallucuna-yupaymi caculcälläñä. Umanćhüpis ürupïta luläśha curunacunanümi; cärancunapis nunap cäran-yupaymi. Ächancunapis walmip ächannümi. Quilunpis liyunpa quilunnümi. Pïchunpis jïrrupïta chalicu ćhulacüśha-yupaymi. Laplancunap suynayninñatacmi achca cawallucuna carritacunacta gïrraman pinquilla aysaptin lüyayäcänuy cacuñä. 10 Ćhupancunañatacmi ćhupa-apaläcupnüpis waćhicuyu cañä. Chaywanmi picha quilla intiru nunacunäta ñacachinanpä pudirnin cañä. 11 Cay langustacunäpa puydïnin cañä mana camacaycü wayup quićhacunta uywä anjilcämi. Śhutinñatacmi Israel limayćhu'a “Abado” niyan; griegoćhüñatacmi “Apolion”* Abado...Apolion: Cay śhutin limayninchicćhu'a “Pampäta Camacaycüca” ninanmi. niyan.
12 Pasayta pasälunñam punta sumä ñacaycá. Ñatac ishcay ñacaycunalämi śhamunan cacuyan.
13 Chay süta anjilca curnitillanta tucalpüluptinñatacmi, uyalïlú Diospa ñawpäninćhu ürupïta luläśha uycunan patacpa tawan lädunpi limay yalayämüta. 14 Chaymi curnitilla tucamü süta anjilcäta nin: “Eufrates jatun mayup manyanćhu chay tawan anjilcuna wataläcäta caćhaycamuy” nil. 15 Paycunam chay ürapa, chay muyunpa, chay quillapa, chay watapa unanchäśha capäcuñä. Chaymari chay tawan anjilcunäta caćhaycüñä, jinantin nunacunapïta quimsa cä partinta wañuchinanpä. 16 Chaypïtam uyalïlú: “Cawallucunäćhu sillädacunaca cayan ishcay paćhac walanganpi walangam (200,000,000)” niyäta. 17 Licaśhäcäćhümi chay cawallucunätawan sillädacunäta licälú ninanüpis puca jïrrupi chalicu-yupaywan ćhulacüśha-camacta, asufri nishannüpis yana asulwan alwaśhta. Cawallucunäpa umancunam liyunpanuy caculläñä; shimincunapïtam ninapis, untaypis, asufripis asufri: Cay asufri alwaśh pulbu sumä millanaśh aśhnämi. yalamuñä. 18 Cay pachäćhu nunacunäpa quimsa cä partillanlämi wañüläliñä chay cawallucunap shiminpïta yalamü quimsa mućhuchicuywan: ninawan, untaycäwan, asufriwan. 19 Cay cawallucunäpa wañuchinanpä munaynin shiminćhümi ćhupanćhümi cacuñä. Culibraypa umannuy cä ćhupancunawanmi ñacachipäcuñä.
20 Ñatac chay wañuypi iscapä nunacunaca quiquinpa lulaculcäśhanta manam alawayta caćhaycapäcuñächu: chay ürupïta illaypïta, brunsipïta, lumipïta, caśhpipïta luläśha mana licä, mana uyalï, mana pulï taytachacunacta, nï supaycunäta alawaytapis wanaculcäñächu. 21 Manatacmi wañuchiycunapïpis, rüjacuycunapïpis, mansibacuycunapïpis, nïtac suwacuycunapïpis wanaculcäñätacchu.

*9:11 Abado...Apolion: Cay śhutin limayninchicćhu'a “Pampäta Camacaycüca” ninanmi.

9:17 asufri: Cay asufri alwaśh pulbu sumä millanaśh aśhnämi.