15
Anćhish anjilcunam plägacunacta apapämun
Chaypïtam janay pachäćhu jatun sumä siñalta licälú. Chayćhümi anćhish anjilcuna cayalcäñä anćhish camacalpü plägacunawan ñacachipäcunanpä. Chaycunawanmi Diospa piñacuynin camacalpunanpä cañä.
Chaypïtam licälú lamartanuy, ishpiwan nina tacüśhanuy chipyayäta. Chayćhümi śhäcuyalcäña chucarüta, liträtunta llallïcunaca, chay chucarüpa numirunwanpis mana unanchachicücunaca. Chaycuna Diospa uśhan arpantin-camam cayalcäñä. Paycuna taquipäcuñä Diosta sirbï Moisespa taquintawan, Uwishcäpa taquintam cay nil:
“¡Sumä munayniyu Tayta Diosllá;
Lluy lulaśhayquicuna maynu-maynu jatunwan allinmi!
Llapa nasyuncunacta Sumä Mandacüní,
Rasun chuyamari caminuyquicuna.
Taytay ¿mayantá mana manchacuśhunquimanchu?
¿Mayantá śhutiquita altuman mana juluycuśhunquimanchu?
Amllamari mana juchayu sumä chuya cayanqui.
Llapa nasyuncuna śhaycamul manchacuywan amllacta altuman julaycälishunqui llapa lulayniquicuna tincüninman caśhanta camalaycachishayquipïtamari” nil.
Chaypïtam janay pachäćhu Diospa wasinćhu Sumä Chuya Chuya Sityuca* Sumä Chuya Chuya Sityuca: Griego isquirbishanćhu'a “Willacuśhan Carpa” niyanmi. quićhacacüśhanta licälú. Chay wasipïtam chay anćhish anjilcunaca yalämun anćhish plägacunacta apacälälisha. Paycunam lïnu nishan chipyayä chuya müdanayü-cama, ürupi waćhacuwan pïchun-chaypa shillwicälälisha-cama capäcuñä. Chay tawan cawsäcunämi jucnin uycülun chay anćhish anjilcunäta anćhish ürupi ćhanćhacta, wiña-wiñay simpri cawsä Diospa piñacuynin juntayü-camacta. Ñatac Tayta Diospa sumä cayninpïta munayninpïta yalamü untaycäwanmi chay chuya wasica lluy juntäñä. Manatacmi mayantapis yaycachiñächu chay anćhish anjilcunäpa plägancuna camacalpunancamá.

*15:5 Sumä Chuya Chuya Sityuca: Griego isquirbishanćhu'a “Willacuśhan Carpa” niyanmi.