22
Diospa malcanpïmi willan
1-2 Chaypïtam juc anjil licaycachimäñä chuya-chuya ishpinüpis chipyayä cawsay yacu mayucta. Diospawan Uwishcäpa täcunanpïta yalamulmari chay malcap jatun cällin ćhawpinpa liñä. Chay mayup wic-lädu cay-lädu patanćhümi cawsachicü jaćhaca wiñayan. Chay jaćha quilla-quillalla wayulmi, watäćhu'a ćhunca ishcayniyu cuticta wayun. Chay jaćhap lapincunañatacmi nasyuncunaca jampiculcänanpä cayan. Chayćhu manañamari imapis nï mayanpis mana allinpa licaycuśha can'añachu. Chayćhu Dioswan Uwishca mandaptinmi sirbïnincunañatac alawapäcun'a. Quiquin cärantapis licaycapäcun'am, ulcuncunaćhüñatacmi śhutinta apapäcun'a. Ñatac chayćhu imaypis manam tutapay can'añachu; quiquin Tayta Dios paycunacta wiñay simpripä acchiptinmi chayćhu yaćhäcunaca michïrucunactapis nï intïtapis nisitapäcun'añachu. Wiñay simpripäñatacmi mandapäcun'apis.
Jesusmi śhamun
Chaypïtam anjilca nimäñä: “Cay limaśhäcunaca rasuncäwan chalapacunamari. Willacünincunacta tantiaycachï quiquin Diosmari caćhämun anjilninta cay śhamü muyuncunäćhu imapis pasanancunacta chalapacünincunaman tantiaycachinanpä.
“Canallanñam śhayämú. Maynu cushishalä can'a cay librućhu Diospa limaśhanmannüpis cäsucücunaca” nil.
Ya'a Juanmi caycunacta lluy uyalilá, licalá. Chaypïtam anjilpa ñawpäninman alawanäpä pilataypanu un'ulacuyculá. Jinaptïmi nimäñä: “Ama jinaychu. Amnüpis sirbiwshï-masillayquim cayá, chalapacü-masiquicuna Diospïta willacücunänüpis, chaynütac cay librućhu isquirbishacta cäsucücunänüpis. Aśhwanpa Tayta Diosllacta alaway” nil.
10 Chaypïtapis nimäñämi: “Cay librućhu śhamü timpucunapi willacuynin isquirbishancunacta ama quiquillayquipá ćhulacuychu. Chay pasanan muyuncunaca ji'acaycayämunñamari. 11 Chayurá mayanpis mana allin luläcá jina mana allincäta lulachcächun; millachicuy luläcunäpis chaynülla lulachcächun. Mayanpis allincäta luläcá jinallatac lulachcächun. Chaynütac Diosllapa cawsäcäpis chaynülla cawsachcächun.
12 “Aw, canallanñam śhayämú. Primiuctapis apayämümi lulaśhanman tincüta manyapi lluy unäpä. 13 Ya'ami Alfapis Omegapis cayá; allaycuycäpis camacaycäpis, imaypïtapis imaycamapis cawsäcämi cayá.
14 “Cushisha capäcuchun müdanancunacta chuyanchäcänüpis chuya cawsäcunaca. Paycunamari chay malcaman puncunpa yaycapäcunan; wiñay simpri cawsachicü jaćhap wayuynintapis micapäcunanmi. 15 Ñatac waśhaćhümi capäcun'a: allunüpis anlacta luläcunaca, mansibäducunaca, nuna wañuchïcucunaca, taytachacunacta alawäcunaca, rüjacücunaca, casquicuycunacta cuyäcunapis.
16 “Ya'a Jesusmi am chalapacücunäman caycunacta tantiaycachinacpä anjilnïta caćhämú. Mandacü Davidpa milayninca ya'ami Jaćha Chillquimücänüpis cayá. Ya'atacmi Acchi Lusirupis cayá” nin.
17 Chuya Ispirituwan Uwishcäpa walminmi “Śhamuy” niyäśhunqui. Jinaman uyalicücunapis juccunacta “Śhamuy” nipäcuchun. “Yacunäśhacunaca śhamuchun; munäcá dinbaldilla wiñay simpri cawsachicü yacucta upyachun” niyäśhunquimari.
18 Ya'a Juanmi cay librućhu isquirbïshá willacuycunacta cäsucücunäta anyaycú: Mayanpis cay willacuyman imallactapis yapaycücätá, Diosmi paymanpis yapaycun'a cay librućhu isquirbïsha ñacaycunäwan. 19 Chaynütac cay librućhu isquirbïsha willacuycunacta mayanpis imallactapis julücätá, cay librućhu nishan chay cawsachicü jaćhap wayuynintawan chuya malcaćhu cananpïtapis quiquin Diosmi julülun'a.
20 Lluy caycunacta nïcämi nin: “Canallanñam śhamuśhä” nil. Aw-ari. ¡Chaynu cachun! ¡Śhamuy, munayniyu Jesusllá!
21 Quiquin Jesusninchic llaquipaynin amcunaćhu cachun. ¡Chaynu cachun!