^
Tito
Pablo shuc camachic runa Tito nishcama quillcashcamanda
Creta nishca islai Tito camachiunmi
Llullasha rimaccunamanda
Ali yachachinata uyasha causanamanda
Ñáucanchi yachanamanda
Quiriccuna causanamanda
Puchucai shimimanda