5
Pablu willapan madrastanwan yachacoqta sitiunman churayänanpaq
Jina willäyämashqa juc wauqintsic madrastanwan tsecho wätanacur caquicanqantam. Tseno jutsa rureqa allapa penqaquipaqmi, porqui Diosta mana cäsucoq nunacunapis manachi yä tseno jutsataqa rurayanmantsu. ¡Y todabiaran tseno quecaptin cushishqa quecayanqui! Mas bienmi llaquicuyanquiman, y tseno ruraqtaqa antis manam juntacäyanqequimanpis consientiyanquimantsu. Qamcunawan juntu mana quecarpis, shonqüchoqa qamcunawan juntu quecaq cuentam quecä. Tsemi imeca juntu quecaqno Teyta Jesuspa jutincho tseno madrastanwan yachaqtaqa condenëcü. 4-5 Tsemi Teytantsic Jesucristupa jutincho juntacayaptiqui, qamcunawan juntu cuenta quecashaq. Willanacuyë consijayanqaqnolla tse nunata ellucayanqequipita qarquriyänequipaq. Tseno qarcuriyaptiquim, diablupa maquincho sufrirnin cuentata qoconqa etsanpa munennincho cawacushqanta wanacunanpaq. Tsenam jutsanta jaqiriptenqa, Teyta Jesucristu que patsaman cutimur salbeconqa.
Manam cäbintsu qamcunacho tse cosascuna pasaquicaptin allapa yachaq cayanqequipita galacuyanqequi. Juc dichum queno nin: “Ichiclla lebaduram atsca masata poquratsin” nir. 7-8 Tsemi tse llapan masata lebadura poquratseqno mana alli rurecunaqa muyar ushecuyäshunqui. Antis qamcunaqa lebadurannaq mushoq masa cuentam cayänequi. Porqui tseno cayänequipaqmi Teyta Jesucristu imeca Pascua fiestacho achcasta pishtarir Diosta qarayanqanno noqantsicrecur wanushqa. Tsepenqa amana llutan rurellaman pensaquicarqa cawayëtsu; antis lebadurannaq tantano limpiu cayë rasonpa caqllata parlacur alli cabal nuna cacuyë.
Juc caq cartächomi willayarqaq jucwan jucwan pununacoq nunacunawan mana juntacuyänequipaq. 10 Peru tseno niyarniqui manam niyaqtsu, mana alli ruraq nunacunawan, jucwan jucwan pununacoqcunawan y imajincunata adoraqcunawan, paqwepa manana parlapänacuyänequipaqtsu. Pecunawan pasepa mana juntaquita munarqa, ¿metaraq que patsapita ewayanquiman! 11 Sinoqa niyaq Teyta Jesucristuman creyiquicarna, jucwan jucwanraq pununacoqcunawan, qellepaq erayaqcunawan, imajincuna adoraqcunawan, wasa rimacunawan, borrachucunawan y suwacunawan mana juntacuyänequipaqmi. Ama pecunawanqa juntupis micuyëtsu. 12-13 Manam noqaqa Jesucristuman mana creyicoq nunacunataqa: “¿Imanirtaq mana allicunata ruranqui?” nir, jusgashaqtsu; pecunataqa Diosmi jusgaconqa. Tseno quecaptinpis Teyta Jesucristuman creyicoq wauqintsiccunataqa mana allicunata ruraptenqa jusgayänequim. Tsemi tse llutan ruraqtaqa qarcuriyänequi.* Dt 13.5; 17.7; 22.21

*5:12-13 Dt 13.5; 17.7; 22.21