1 PEDRU
Apostol Pedrupa punta caq cartan
Romacho quecarmi, apostol Pedru que cartata cartacorqan Jesusman creyicur marcäcoqcunaman. Pecunaqa me tse marcacunachopis quecayarqan, Jesusman creyicuyanqanrecur tuquilaya sufrimientucunata pasarmi. Tsemi apostol Pedru tsecunata musyarir allapa llaquirnin, pecunata callpata qornin queno nishpa cartacorqan: “Qamcunataqa Teyta Dios allapam cuyayäshunqui. Tserecur ama llaquiyëtsu “¿Imanirraq queno sufrï?” nir. Pocu tiempullanam jipariyanqui. Tsepitaqa Jesucristuta Dios shoqashqannomi qamcunapis shoqashqa cayanqui. Tsemi cawacuyë Jesucristu munashqanno peta cäsucurnin, y cuyanacurnin” nir.
Pedrupaq masta musyayänequipaq leyiyanqui: Jn 1.40-44; Lc 5.1-11; Mc 8.27-33; 9.2-8; Mt 14.22-33; Mc 14.66-72; Jn 21.15-19; Hch 2-5; 8.14-25; 10.1–11.18; 12.1-19; 1Co 9.5; Ga 2.6-16.
1
Pedrupa saludaquinin
Cuyë wauqicuna y panicuna, noqa Pedrum, Jesucristupa apostolnin car, que cartata qamcunaman escribimü: Pontu, Galacia, Capadocia, Asia, y Bitinia marcacunacho forasteruno ramacashqa quecayanqequiman. Unepita dispunishqannomi Dios Yaya qamcunata acrayäshorqequi, Santu Espiritupa poderninwan pellapaqna car, Jesucristu mandacushqancunata cäsucuyänequipaq; y pepa yawarninwan chipyepa jutsequicuna paqashqa cananpaq. Diospa allapa alli queninwan shumaq pasaquicho cawacuyë.
Diosnintsicman marcäcurmi, cushishqa cawacuntsic
¡Alabashun Teyta Jesucristupa Papänin Dios Yayata! Pemi ancupämarnintsic, mushoq caweyoqta ticraratsimarqontsic, peman llapan shonquntsicwan marcäcur cushishqa cawacunantsicpaq. Tsepaqmi Teyta Jesucristuta wanushqanpita Diosnintsic cawaritsimushqa. Y sieluchomi wiñe cawe erensiantsic quecatsin noqantsic chasquinantsicpaq. Tseqa manam cosascunanotsu ushacanqa, ni mapayar ismonqa. Teyta Diosman marcäcushqam poderninwan pe wardecamäshun que patsapa ushenin junaq salbasionta qomanqantsicyaq.
Tseno captinmi, qamcuna cushishqa quecayanqui. Capasmi que bidacho imapis nacaquicunata pasayanqui, peru tsecunaqa rasllam pasarenqa. Porqui marcäquinintsicrecur sufrenqantsiccunaqa quenomi: orutam caldiyatsir tsullutsiyan oru finu cashqanta musyayänanpaq. Tse cuentam sufrimientucunata noqantsicpis pasarnin, Diosman mas firmi marcäcunantsic. Oroqa que patsacho ushacaqllam. Peru orupitapis masmi qamcunapa marcäquiniquicuna balin. Tseno marcäcuyanqequipitam Dios allapa cushicurnin, alabayäshunqui Teyta Jesucristu que patsaman cutimuptin.
Jesucristuta qamcuna cuyecayanquim, mana ricashqa quecarpis. Cananpis peta mana riquecar marcäcurmi, allapa cushicuyanqui. Tseno cushicuyanqequipitaqa manam ni imanopa Diosta agradesiquita puediyanquitsu. Que cushiqueqa: Diosnintsicman marcäcur almantsicpa salbasionnin tarishqantsicpitam.
10 Diospa une profetancunam allapa aberwar musyapäcuyarqan Teyta Dios imanopa salbamänantsicpaq caqta. Tseno musyapäcurirmi, willacuyarqan alli queninrecurlla Dios salbamänantsicpaq caqta. 11 Tseno musyeta munar “¿Piraq canqa? ¿Imeraq canqa?” nishpa, caquicayaptinmi, Jesucristupa Espiritun pecunata musyatserqan Dios Acrashqan sufrinanpaq cashqanta, y wanushqanpita cawarircamur, puedeq queninwan espantepaqcuna pasacunanpaq caqta. 12 Diosmi tse willacoqcunata musyatserqan que alli willaquicunaqa quiquincunapaq mana cashqanta, sinoqa noqantsiccunapaq cashqanta. Que alli willaquitam canan willacoqcunapis musyatsimantsic sielupita cachamushqan Santu Espiritupa poderninwan. Que willaquipaqmi asta anjelcunapis shumaq cäyita munecayan.
Diosnintsicmi qayamantsic jutsannaq canantsicpaq
13 Tseno quecaptenqa, cabal nunana cashun; imatapis alli tantiyecuryan rurashun. Noqantsicqa llapan shonquntsicwanmi Diosnintsicpa boluntaninta shuyacunantsic. Pemi Teyta Jesucristu que patsaman cutimuptin, allapa alli queninta ricatsimäshun. 14 Nopatam Diosnintsicta mana reqir, mana allicunata rurarqantsic; cananqa obedienti wamracunanona allicunata rurashun. 15 Acramaqnintsic Diosqa jutsannaqmi. Tsenollam noqantsicpis jutsannaq canantsic, allicunata rurarnin; 16 porqui Diospa palabranmi queno escribirëcan, “Jutsannaq cayë, noqa jutsannaq cashqäno”,* Lv 11.45; 19.2 nir.
17 Llapan nunacunatam imatapis rurayashqanmanno mana pimanpis qaqärishpa Diosnintsicqa jusganqa. Tsemi peta “Teytallä” nicarqa, que patsacho forasterunolla cawashqantsicyaq peta mantsacurnin cawacushun. 18 Une awiluntsiccunapa mana baleq costumbrincunata salbaquita munar ruraquicashqam Diosnintsic libramarqantsic. Tseno cawacushqantsicpitaqa manam qellewantsu ni oruwantsu rantimarqantsic. 19 Sinoqa Jesucristupa yawarninwanmi rantimarqantsic, imeca watayoqllaraq sanu carnishta nunacuna jutsancunapita perdonashqa cayänanpaq wanutsiyashqanno. 20 Tsepaqmi Jesucristuta Diosnintsic acrarqan, que munduta manaraq camar; peru que tiempuchoran shamushqa noqantsicpa biennintsicpaq. 21 Diosmi Teyta Jesusta wanushqanpita cawaritsimorqan sielucho allapa puedeq cananpaq. Tsemi Diosnintsicman marcäcur, peta shuyaquicantsic.
22 Rasonpa caq alli willaquininta cäsucurninmi, limpiu shonquyoq quecantsic. Tsemi Diosman marcäcoq mayintsiccunata cuyanantsic. Y llapan shonquntsicwan y callpantsicwanmi jucnintsic jucnintsic cuyanacunantsic. 23 Porqui alli cawacorqa, yape yuricushqanonam quecantsic. Tseqa manam mamänintsiccunapita yuricushqantsicnotsu, sinoqa Diosnintsicpa willaquininta chasquïcushqantsicpitam. Tse willaqueqa manam imepis ushacanqatsu. 24 Porqui Diospa palabranmi queno escribirëcan:
“Llapan nunacunapis qoranollam quecayan,
y shumaq quenincunapis wetanollam.
Qora tsaquiriptenqa, wetancunapis shushurinmi;
25 peru Diosnintsicpa willaquinenqa imepis manam ushacanqatsu”,* Is 40.6-8 nishpa.
Que alli willaquitam noqantsicman willacayämorqan.

*1:16 Lv 11.45; 19.2

*1:25 Is 40.6-8