5
Sielucho juc mushoq cuerputa chasquinapaq
Que patsacho quecashqam imeca rämada wayino ushacäreqlla cuerpuntsic quecan. Peru wanurishqaqa Teyta Diosnintsicmi mushoq cuerputana sielucho cawanantsicpaq qoycamäshun. Tse cuerpuntsicqa mana nunca ushacaq wayinomi canqa. Tsemi que patsachoraq quecarnin, llaquicurnin quecantsic, y allapam munantsic tse mushoq cuerputa mena sielucho chasquirita. Y que etsantsic ushacäriptinpis, tse mushoq cuerpuwanqa alli cösa ropashqa cuentanam quecashun. Que ushacäreq cuerpuntsicllawanraq quecarmi, imecatapis sufrir llaquintsic. Peru wanurir que cuerpuntsicta jaqirir, almallana queta manam munantsictsu; sinoqa munantsic mushoq cuerpuyoqna quetam. Y ushacäreqlla cuerpuntsic wiñepa wiñenin caweyoq ticrarinantam. Tseno canantsicpaqmi Teyta Diosnintsic camamashqantsic. Y Santu Espiritunmi musyatsimantsic tseno caweyoq canantsicpaq cashqanta.
Tseno cawanantsicpaq cashqantam marcäcuntsic. Y que ushacäreqlla cuerpuntsicllawanraq quecarmi, Teyta Diosnintsic quecanqan sielupita carullachoraq quecantsic. Tsemi cananqa riqueta puedintsictsu Teyta Diosnintsicta. Unicoqa peman marcäcurninllam quecantsic. Peru marcäcuntsicmi tseno canapaq cashqanta. Tsemi munantsic wanuquicur que ushacaq cuerputa jaqirir, Teytantsic quecanqanman mena chärita. Tserecurmi wanurninpis o cawarninpis, Teyta Dios munashqanno caweta munayä; 10 porqui llapantsicmi Jesucristupa nopanman chäshun jusgamänantsicpaq. Petam que patsacho cawecar allita ruranqantsicta o mana allita ruranqantsicta cuentata qoshun.* Ro 14.10; 2 Ti 4.1
Alli pasaquicho cawacunapaq willaquicuna
11 Tsemi Teyta Jesucristullata respetana cashqanta musyarnin, nunacunata imecanopapis willapëta tïrayä. Teyta Diosmi musyan imano cayanqäta. Y marcäcuyä qamcunapis imano cayanqäta musyayänequitam. 12 Tseno niriyapteq, capas pensayanqui quiquïcunapaq yapena alabacur carëcayanqäta. ¡Manam tsenotsu! Antis munayä noqacunapita cushicur, tse mana alli yachatsicoqcunata contistayänequitam. Porqui tse nunacunaqa alli tucurcurmi shayämun, shonquncunachoqa mana alli penseyoq quecarnin. 13 Sitsun tseno yachatsicuyaptï “Locum” niyäman, Diospaqrecurmi “Locu” nishqapis cayä; peru claru parlaquichoqa sanum quecayä qamcunata yachatsir yanapayänaqpaq. 14 Teyta Jesucristu cuyamanqantsicrecurmi peta shonqucurcur munashqanno cawantsic. Jesucristum llapantsicpaq wanorqan. Tseta musyarmi, llapantsic wanushqa cuentano ticrarerqontsic. 15 Rasonpam Cristoqa wanorqan llapantsicpaq. Tsemi wanushqa cuenta quecarnin, quiquintsicpa munenintsictaqa manana rurashwannatsu; sinoqa pe munashqanllatanam rurashwan. Porqui tsepaqmi wanurir cawarimushqa.
16 Tsemi mana creyicoq nunacunanoqa pipaqpis llutaqa pensayätsu. Unemi si, noqacunapis mana creyicoq nunacunano Jesucristupaq llutata pensayarqä. Peru cananqa mananam tsenonatsu pepaq pensayä. 17 Tsemi pipis Jesucristuwan juc shonqunolla carqa, yuricurishqa wamra cuenta ticrarin. Mananam unenonatsu canqa; sinoqa juclaya nunanam canqa.* Jn 3.3-7; Gl 6.15; 1 P 1.3, 23 18 Tseno juclaya quemanqa Teyta Diosmi ticraratsimantsic. Pemi Jesucristurecur chasquimarqontsic pewan jucnolla canantsicpaq, y tsenollam mandamantsic pewan jucnolla cayänanpaq llapan nunacunatapis willapäcunantsicpaq. 19 Teyta Jesucristum wanininwan llapan nunacunapa jutsanta mana caqpaq churarïcur Teyta Diosnintsictawan amishtatsimarqontsic. Tsemi noqacunata encargayämashqa tse willaquita pitapis metapis willapäyänäpaq. 20 Noqacunam Teyta Jesucristupa cachancuna cayä, y quiquin Teyta Diosmi permitin willapäyänaqpaq. Tsemi Teyta Jesucristupa jutincho roguecuyaq, Dioswan amishtayänequipaq. 21 Jesucristoqa manam jutsayoqtsu carqan, sinoqa jutsantsicrecurmi Teyta Diosnintsic ricarqan jutsayoqtano, tsenopa noqantsicta Jesucristurecur pepa nopancho allipa ricamänantsicpaq.

*5:10 Ro 14.10; 2 Ti 4.1

*5:17 Jn 3.3-7; Gl 6.15; 1 P 1.3, 23