11
Ulicurcur yachatsicoq apostolcuna
¡Locucunano parlaptï o allicunata parlaptï ojala awantarayanquiman! Peru manaraq locucunano parlar mä quecunataraq niriyashqequi. Noqam y Teyta Diosmi munayä Jesucristullata cuyayänequita. Tsemi willapäyarcoq Teyta Jesucristuwan juc shonqunolla cayänequipaq; y munä imeca donsella shipash nobiunllapaq cashqanno qamcunapis Teyta Jesucristullapaq cayänequitam. Imallatam llaquirïqa, tse Eva* Gn 3.1-13; 1 Ti 2.14 engañaq culebra yupe mana alli yachatsicoqcuna engañecuyäshunequillatam. Tseno quecuptenqa, Teyta Jesucristullata llapan shonqiquicunawan sirwiyänequipaq änishqa quecarchi, juclayata pensacurcur pepita tumacäcuriyanquiman. Qamcunaqa Jesucristuman creyicushqana quecarpis, mana allicunata yachatsiyäshuptiquipis, rastaq cushicur creyiriyanqui. Tsemi juclayapa willapäyäshuptiquipis, “¡Achallau!” nir, chasquiriyanqui. ¡Y Santu Espirituta chasquïcushqana quecarpis, ima supëtaraqchi munayanqui! ¡Y rasonpa caq alli willaquita wiyashqana quecarpis, imamanraqchi creyicurcuyanqui! Claru parlaquichoqa tse musyaq tucoq apostolcunapitaqa, noqam rasonpa apostolqa cä. Aunqui parleta mana yachaptïpis, yachenïqa manam pishintsu. Tsetaqa ricatsiyashqaq llapanchopis alli rurenïcunawanmi.
Qamcuna allicho yarquyänequipaq, umillaquicuryan debaldilla Diospa alli willaquininta yachatsiyarniqui, ¿jutsallaquicorqötsuraq! ¡Manam! Antis juc marcacunacho creyicoq mayintsiccunatam qellenincunata chasquiparqö qamcunata debaldilla sirwiyänaqpaq. Qamcunacho quecaptï imä pishiptinpis, manam “tsellä wacllä” nir, peqequicunata nanatsimorqötsu, porqui Macedonia marcapita chämoq wauqintsiccunam nesidälläta qoyämarqan. Tsemi qamcunataqa mana imatapis mañacuyarqaqtsu, y imepis manam mañayashqequitsu.* 2 Co 1.16; Fil 4.15-18 10 Quetaqa niriyaq rason caqllatam; y Jesucristum musyan mana uliconqäta. Noqaqa allapam cushicü yachatsicur mana cobraconqäpita. Y mecho tsechopis Acaya probinsiacho “Tsepitatsun cushicunqueqa” nicayämaptinpis, cushicushaqmi. 11 ¿Imanirtaq quecunata parlä! ¿Tseno parlä, qamcunata mana cuyayarniquitsuraq! ¡Manam tsenotsu, wauqicuna panicuna! Diosmi musyan qamcunata allapa cuyayanqaqta.
12 Peru ima captinpis, tseno debaldilla willapäyarniqui siguishaqmi, manam gustuncunachoqa dejayäshaqtsu pecunata noqatano cäsuyänequita, ni alabayänequita. 13 Porqui tse apostol tucoqcunaqa ulicurcurmi, “Jesucristupa apostolninmi cä” nirnin, engañacur puriyan. 14 Tseno cayanqanqa manam espantaquipaqtsu, asta quiquin diablupis shumaq anjelmanmi ticrarin. 15 Tsemi diablupa sirweqnincunapis, mana alli ruraq quecar, alli tucur puriyan. ¡Peru juc junaqmi rurenincunamanno castigashqa cayanqa!
Pablu imapis pasashqancunata willacun
16 Yape niriyashqequi, wauqicuna y panicuna: Ama meqequipis pensayëtsu “Queqa locum” nirnin. Sitsun tseno pensayanqui mä wiyaräyämë noqapis locu tucurcur pecunano alabacaramonqäta. 17 Manam Diosnintsictsu munan queno alabacaramunätaqa, sinoqa quiquïllam locu tucurcur alabacaramushaq. 18 Imanollam quiquincunallapita locu cuenta alabacoqcunata wiyapäräyanqui, mä noqatapis wiyaräyämë tseno alabacaramonqäta. 19 Qamcunaqa yachaq quecarpis, cushi cushillam tse locucunano parlaq nunacunata wiyapäräyanqui. 20 Manam imapis qocuyäshunquitsu munenincunacho quecatsiyäshuptiquipis, ulipëcayäshuptiquipis, ni qelleniquicunata sacyaquicayäshuptiquipis, mana baleqpaq churecayäshuptiquipis, ni penqaquipaq allqutsecayäshuptiquipis. 21 ¡Tse mana alli yachatsicoq apotolcunano mana sufritsiyanqaqpitam penqacü! ¡Autaq ari, qamcunapaqqa mana sirweqtaq cayä!
Tse nunacunaqa imatapis rurayanqanpitam allapa alabacuyan. Tsemi noqapis locutucurcur, alabacaramü. 22 Tse nunacunaqa alabacuyan “Hebreu castam cayä” nirmi. Noqapis hebreu castam cä. Jina “Israel castam cayä” niyanmi. Noqapis tse castapitam cä. Jina “Abrahampa mireninmi cayä” nirmi, alabacuyan. Noqapis Abrahampa mireninmi cä. 23 Pecunaqa “Jesucristupa sirweqninmi cä” nirmi, alabacuyan; peru noqaran mucho mejorqa Jesucristuta sirwï. Quetaqa niriyaq locu tucurcurmi. Pecunapitapis masmi uryecä. Pecunapitapis masmi carselcunachopis llawirarqö. Pecunapitapis masmi golpitapis chasquerqö. Atsca cutim wanïpitapis salbacorqö. 24 Jina pitsqa cutim israel nunacunapa autoridanincunapitapis, quima chunca isqon (39) latiguta chasquerqö.* Dt 25.3 25 Quima cutim alli buenu wiluquecayämarqan, y juc cutinam alli buenu tsampiquecayämarqan. Barcupis quima cutim biajecaptï lamarman undicarqan; y chucaru lamarpa chopin olachomi carqö juc paqas y juc junaq. Tsechomi casi bidäta oqrarqä. 26 Atsca cutim caru marcacunapa ewashqa cä Diospaq willapäcur. Mayucunapis pasecaptï cäsim apamashqa. Suwacunapis marca mayïcunapis, y juc marca nunacunapis cäsim wanutsiyämashqa. Tsenollam bidäpis resgucho carqon, pueblucunacho puricaptï, tsunyaqcunacho puricaptï, lamarcunapa biajecaptï y ardella creyicoq tucoqcunawan quecaptï. 27 Tsenollam uryarpis allapa sufrerqö, öra mana punurishpa, öra micushqa, öra mana micushpa, yacunarcuryan, mallaq mallaq alalecunacho ropapita pachapita pishipashqa.
28 Y manam tsepis tsellatsu, que sufrimientucuna jananmanpis Teyta Jesucristuman llapan creyicoqcunapaq llaquiquiran waran waran acusaman. 29 Wauqintsiccunapita o panintsiccunapita meqanpis pishipäcuriptinnäqa, allapam llaquicü; y tsenollam jutsaman ishquiratsiyaptinnäqa tranquilutsu carï. 30 Peru noqa alabacorqa alabacurishaq pishipaq quenïcho imatapis japallaqa mana rureta puedenqällatam. 31 Teyta Jesucristupa Papänin wiñepa wiñenin alabana Diosmi musyan que llapan niyancaq rasonpa cashqanta. 32 Damasco marcacho quecaptïmi, rey Aretaspa gobernadornin täpatserqan wardiacunawan Damasco marcapa puncuncunata; tsepa yarqecamoqta presu tsariyämänanpaq. 33 Peru tse marcapa murallancho bentanapam canastaman winarcayämarnï jaqman cacharcayämarqan. Tsenomi tse nunacunapa maquinpita safarnin eucorqä.

*11:3 Gn 3.1-13; 1 Ti 2.14

*11:9 2 Co 1.16; Fil 4.15-18

*11:24 Dt 25.3