2 TIMOTEU
Pablupa ishque caq cartan Timoteupaq
Apostol Pablum Roma carselcho quecar que ishque caq cartata escriberqan Timoteuman apatsinanpaq. Timoteoqa Efeso marcachomi tse witsan Jesucristupa alli willaquininta yachatsiquicarqan creyicoqcunata. Pablutaqa Jesucristupa willaquininta willacur purenqanpitam autoridacuna wanutsiyänanpaqna quecayarqan. Manaraq wanutsiyaptinmi, Timoteuman cartacorqan imepis Teyta Dios munanqanno cawacur siguinanpaq. Jina nerqanmi jiparninpis, creyicoqcunata shumaq ricananpaq, y alli willaquita willacur siguinanpaq.
1
Pablu Timoteuta saludanqan
1-2 Tsurï cuenta, cuyë Timoteu, noqa apostol Pablum, qamman que cartata cartacamü. Jesucristuman creyicurlla, wiñe caweta tarinantsicpaq änicoq Teyta Diosmi acramashqa willacunäpaq. Dios Yayatam y Teyta Jesucristutam mañaquicä alli queninta musyatsir, y ancupäshurniqui, shumaq pasaquicho canequipaq yanapecushunequipaq.
Jesucristupaq mana mantsacushpa willacushun
Teyta Diostam alli consensiawan sirwicä une awilücuna sirwiyanqannolla; y petam paqasta junaqta cada mañacur, qamta yarparniqui agradesicü. Yarpämi imano weqiquita ramanqequita. Tsemi yape cutiramita munecä toparishqa cushicurinäpaq. Yarparëcämi Diosman qam rasonpa marcäqonqequita. Nopatam awilequi Loida y mamequi Eunice tseno allapa marcäcuyarqan. Qampis pecunanollam marcäcoq quecanqui.
Ama alli willaquirecur penqacushuntsu
Yarpë mañacur maquïta qamman churamonqa öra, Diospa Espiritunpita yacheta chasquinqequita. Tsemi jicute tse yacheta inishita. Manam pitapis mantsacunantsicpaqtsu Teyta Diosnintsicqa Santu Espiritunta qomashqantsic; sinoqa mana mantsacushpa alli willaquininta pitapis willapänantsicpaqmi, pi metapis cuyanantsicpaqmi, y alli pensecur imatapis ruranantsicpaqmi. Tsemi tseno Santu Espirituyoq quecarnenqa, ama mantsaquïtsu Teytantsic Jesucristupaq willaquita, ni pepaqrecur noqa presu quecanqäta willaquitapis. Antis Diosnintsic callpata qoshonqequiwan listu quequë alli willaquipaqrecorqa, noqano sufrinequipaq captinpis. Diosmi salbamarnintsic, acramashqantsic pellapaqna cawanantsicpaq, manam imatapis allita ruranqantsicrecurtsu sinoqa Jesucristurecurmi. Tseno salbamänantsicpaqmi alli queninrecur manaraq que patsatapis camarnin, Teyta Diosnintsic dispunerqan. 10 Y canan que patsaman Salbadornintsic Jesucristu shamushqa captinmi, musyarerqontsic tse ancupäquininta. Pemi wanita benserqan, y alli willaquininmi musyatsimantsic wiñe caweyoq canqantsicta.
11 Teyta Diosmi acramashqa apostolnin yachatsicoq car, ˻mana israel˼ nunacunata alli willaquininta willapänäpaq. 12 Tsemi tse willaquininta willapäconqäpita carselcho quecä, peru tseno sufrirpis, manam penqacütsu. Musyämi piman marcäconqäta, y pemi puedeq queninwan imecapitapis cuidamanqa asta Teyta Jesucristu que patsaman cutimonqanyaq.
13 Timoteu, alli yachatsiquicunata yachatsenqaqta yarparanqui, paqtam qonqecunquiman. Y Teyta Jesusman alli marcäcur, pe cuyamanqantsicnolla nuna mayintsiccunatapis cuyanqui. 14 Santu Espiritoqa imepis noqantsicwanmi quecan. Pemi yanapashunqui mandashunqequita imepis shumaq cumplinequipaq.
15 Capas musyarerqonquina Asia marcapeq llapan qatimaq nunacuna jaqirayämashqanta, jina Figelupis y Hermogenispis jaqirayämashqam. 16 Peru Teyta Diosnintsic ancupëcutsun Onesiforopa familianta, porqui pellam atsca cuti callpata qomashqa, y manam penqacorqantsu presu quecanqaman watucametapis. 17 Roma marcaman chëcamur öram tapuquicuryan Onesiforo ashimashqa mana utirishpa asta tariramanqanyaq. 18 Noqapitapis masmi qam musyanqui Efeso marcacho tse Onesiforo allapa yanapamanqantsicta. Tse ruranqanpita Teyta Dios yanapecutsun y ancupëcutsun juisiu junaqcho.