2
Salbasionpaq willapäqueqa rasonpa caqmi
Tsemi wiyaconqantsic alli willaquita cäyicur cäsucushun, tsenopa mana alliman mana jeqacurcunapaq. Anjelnincunatawan Diosnintsic une tiempu willacatsimonqan mandamientuncunatam allapa mantsacushpa cumpliyaq, y pipis mana cumpleqcunam meresiyanqanmanno feyupa castigashqa cayaq. Tseno quecaptin ¿manatsuraq Diosnintsic castiguecamashwan quiquin Teyta Jesucristuntsic, y peta qatiraq nunacuna willamanqantsic salbasionnintsicta mana cäsucushqa! Tsepis manam tsellatsu, tse salbasionnintsicpaq willaqui rasonpa canqanta musyanapaqqa quiquin Diosmi apostolnincunatawan espantepaq señalcunata y atsca milagrucunata rurar cäyitsimarqantsic. Y quiquin munanqannomi Santu Espirituwan tuquilaya yachenintsic qomashqantsic.
Jesucristoqa wauqintsicmi
Diosqa manam anjelcunatatsu nerqan, “Que patsata mushoqman ticratsiptï qamcunam mandacoq cayanqui” nir. Tsemi Diospa palabranchopis juc nuna queno escriberqan:
“¿Ima presisaqtaq nunacunaqa pepaq allapa yarpacachänequipaq?
Y ¿imanirtaq allapa presisaqpaq churecorqonqui nunacunapa tsurinlla quecaptin?
Ichic ratullataq anjelcunapitapis mas menusman nunacunata churarerqonqui;
peru tsepitaqa respetashqa puedeq cayänanpaqtaq churarerqonqui.
Llapan imecatapis pecunapa muneninmantaq churarerqonqui”* Sal 8.4-6 nir.
Tsemi llapan imecapis pecunapa munenincho quecan, y Diosnintsic manam imatapis jaqerqantsu pecunapa muneninman mana churashpaqa. Tseno captinpis, manaran cananqa ricantsicraqtsu pecunapa munenincho llapan imecapis quecayanqanta. Peru musyantsicmi Jesusta, anjelcunapitapis mas menusman ichic ratulla churarir, cruscho wanonqanrecur puedeq y presisaq cananpaq Dios churarenqanta. Diosmi alli queninrecur permiterqan noqantsiccunarecur tseno wanunanpaq.
10 Imecapis Diospa muneninchommi quecan, quiquin camashqa captin. Pemi munan llapan wamrancuna gloriaman chäyänanta. Tsemi munarqan llapanta cumplir Jesucristu allapa jipar wanunanta, y tsenopa pecunata salbananpaq. 11 Pellapaqna canantsicpaq ticratsicoq Jesucristoqa, y pellapaqna ticrashqa caqcunaqa juc Teytallanam cayan. Tsemi Diospa tsurin Jesucristupis peman creyicoqcunapita penqacuntsu “Wauqïcunam, panïcunam cayanqui” nita. 12 Tseno nenqanmi Diospa palabranchopis queno escribirëcan:
“Qampaqmi willapäshaq wauqïcunata
y panïcunata y pecunawan juntu quecarmi qotsupäriyashqequi”* Sal 22.22 nir.
13 Jina quenopis nicanmi:
“Noqaqa pellamanmi marcäcü” nir.
Tsepitanam queno yaparin:
“Quecho quecä qomashqan Diospa tsuricunawanmi”* Is 8.17-18 nir.
14 Jesucristoqa noqantsicno nunam que patsacho yuricorqan, y wanuratsiyaptin cawarimurmi, wanutsicoq diablupa poderninta ushacäratserqan. 15 Tsenopam diablupa esclabunno imepis wanita mantsacur caquicashqa, Teyta Jesucristu salbamarqontsic. 16 Pëqa manam shamorqan anjelcunata yanapananpaqtsu, sinoqa Abrahampa mirenincunata yanapananpaqmi. 17-18 Noqantsicno que patsacho yuricushqa captinmi, petapis diablu jutsaman ishquitsita munarqan. Tseno captinpis, shonquncho allapa sufrirmi tentasioncunata benserqan. Tseno jutsata mana rurashpa cawashqa carmi, noqantsictapis yanapecamantsic jutsa rureman mana ishquinantsicpaq. Tsemi cananqa cumplidu ancupäcoq mas mandacoq saserdotintsic quecan. Tseno ancupäcoq carmi, pëqa cruscho wanushqa nunacunata jutsancunapita Dios perdonecunanpaq.

*2:8 Sal 8.4-6

*2:12 Sal 22.22

*2:13 Is 8.17-18