21
Qanchis disipuluncunata Jesus yuripun
Quenomi disipuluncunata Jesus yape yuriporqan Tiberias nishqan Lamar cuchuncho. Tsechomi disipuluncuna Simon Pedru, mellïshu niyanqan Tomas, Canä de Galilea marcapeq Natanael, Zebedeupa ishcan tsurincuna y ishcaq mas disipulu mayincuna quecayarqan. Simon Pedrunam nerqan:
—Noqaqa pescaqmi eucü —nir.
Waquincunanam niyarqan:
—Acu, noqacunawanpis ewashun.
Eucurninnam, lanchaman lloqarcur, jeqariyarqan. Tse paqas manam ni jucllellatapis tsariyarqantsu. Patsa warärëcaptinnam, Jesus lamarpa cuchuncho shëcarqan. Jesus canqanta pecuna manam reqiyarqantsu. Jesusnam queno qayacorqan:
—Wamralläcuna, ¿pescaduta tsariyarqonquicu? —nir.
Pecunanam “Manam” niyarqan.
Tsenam Jesus nerqan:
—Lanchapa derechu caq ladunpa atarayata jitayë. Tsechomi tsariyanqui —nir.
Nenqannonam atarayata yacuman jitarcur, atsca pescaduyoq captin, jorqetapis puediyarqantsu. Jesuspa cuyë disipulunnam Pedruta nerqan:
—¡Taqeqa Teyta Jesustaq! —nir.
Teyta Jesus canqanta musyecurnam, Pedroqa qotuconqan ratashninta yacacurcur, yacuman pinticorqan Jesus canqanman apuradu chärinanpaq. Waquin disipulucunanam lanchachoraq ewayarqan atarayata pescaduntin qarachacushqa. Lamar cuchunman chäriyänanpaqqa manam allapa carunatsu carqan. Juc pachac (100) metrunollam pisherqan. Lamar cuchunman chärirnam, taririyarqan tantata y nina shancacho pescadu cancacar churarëcaqta. 10 Jesusnam nerqan:
—Tsariyämonqequi pescaducunapita juc ishqueta apayämï —nir.
11 Tsenam Simon Pedru lanchaman lloqarcur, jorqorqan atarayata patsaman. Pachaq pitsqa chunca quima (153) jatusaq pescadiyoqmi carqan, y tselaya quecaptinpis, ataraya manam racherqantsu. 12 Tsenam Jesus nerqan:
—¡Shayämï micunapaq! —nir.
Y manam ni meqan disipuluncunallapis balorayarqantsu “¿Pitaq canqui?” nir, tapiquita, porqui reqiyarqanmi Teyta Jesus canqanta. 13 Jesusnam pecunaman witicur, tantata tsarircur pescadullantin qararqan. 14 Que topayanqanwanqa quima cutinam cawarimushqanpita Jesus yuriporqan disipuluncunata.
Jesus parlan Simon Pedruwan
15 Micur ushariyaptinnam, Simon Pedruta Jesus nerqan:
—Jonaspa tsurin Simon, ¿quecuna cuyayämanqanpeq mascu qam cuyamanqui? —nir.
Pedrunam nerqan:
—Aumi, Teyta. ¡Musyanquitaq noqa cuyanqaqta! —nir.
Jesusnam nerqan:
—Tsepenqa achcasnïcunata cuidanqui —nir
16 Jina yapenam Jesus nerqan:
—Jonaspa tsurin Simon, ¿cuyamanquicu? —nir.
Pedrunam nerqan:
—Aumi, Teyta. ¡Qam musyanquim cuyashqaqta! —nir.
Jesusnam nerqan:
—Tsepenqa üshäcunata cuidanqui —nir.
17 Yapenam Jesus nerqan:
—Jonaspa tsurin Simon, ¿rasonpacu cuyamanqui? —nir.
Quima cutina tseno “Cuyamanquicu” nirnin, Jesus tapuptinnam, Pedru llaquicur nerqan:
—Teyta, qamqa llapantam musyanqui. ¡Tsemi allapa cuyashqaqtapis musyanqui! —nir.
Tsenam Jesus nerqan:
—Tsepenqa üshäcunata cuidanqui. 18 Rasonpam neq: Mosuraq carnenqa, quiquiquim ropequicunata yacacurnin, munanqequiman ewarqequi. Peru auquin queniquichonam ricrequita mashtanqui; y jucnam ropequitapis yacatsishunqui; y mana munashqequimanmi apayäshunqui —nir. 19 Tseno nirninmi, Jesus cäyitserqan Pedru imano wanunanpaq canqanta, y tseno wanurnin, Diospa puedeq queninta nunacunata musyaratsinanpaq caqta.
Tsepitanam nerqan:
—Ruranqäcunata ruranqui —nir.
Jesuspa cuyë disipulun Juan
20 Tumecurnam, Pedru ricarerqan Jesuspa cuyë disipulun qepancunata ewarëcaqta. Tse disipuloqa senecayaptin Jesuspa laduncho quinquishecur, “Teyta, ¿pitaq qamta ranticushunqui?” nir, tapoq caqmi carqan. 21 Tseno ricarirnam, Jesusta Pedru nerqan:
—Teyta, taqewanqa ¿imataq pasaconqa? —nir.
22 Jesusnam nerqan:
—Que patsaman cutimonqäyaq pe cawananta munaptïpis ¿imata qocushunqui! ¡Qamqa, ruranqäcunata ruranqui! —nir.
23 Tseta musyarirnam, Jesusman creyeqcuna queno niyarqan: “Pëqa manash wanonqatsu” nir. Peru Jesusqa manam tse ninantatsu nerqan, sinoqa quenomi nerqan: “Que patsaman noqa cutimonqäyaq pe cawananta munaptïpis, ¿qam imananquitaq!” nerqanmi.
24 Quecuna escribeq disipuloqa llapanta ricashqa carmi, caqllata willacun. Tsenopam musyantsic tse willaconqan rasonpa canqanta.
25 Mas atscaran can Jesus rurashqancuna. Tsecunata llapanta jucllellapayan escribiyaptenqa, que patsa manam tincunmantsu tse librucunata churayänanpaqpis.