SAN LUCAS
Jesucristupaq escribenqan
Lucasqa Jesucristuman creyicoq nunam carqan. Pemi escriberqan Jesucristu rurashqancunata y yachatsicushqancunata musyanantsicpaq. Pëqa jampicoq doctormi carqan. Apostol Pablu Jesuspa alli willaquininta willacur puriptinmi, Lucaspis pewan purerqan. Tsemi Jesucristuta mana ricashqa carpis, cösa musyapacorqan y tapupäcorqan que libruta escribinanpaq.
Lucasqa manam israel nunatsu carqan, sinoqa juc castam carqan. Amigun Teofiluman escribishqa captinpis, manam pellapaqtsu escriberqan, sinoqa llapan nunacuna Jesuspaq yachacuyänanpaqmi escriberqan.
Lucasqa escriberqan “San Lucas” nishqan libruta y “Hechos” nishqan librutapis juc librunolla cayänanpaqmi. Lucaspita masta musyanequipaq leyinqui Hechos libruta 16.10-17; 20.5-15; 21.1-18; 27.1–28.16; Colosenses 4.14; Filemon 24; 2 Timoteu 4.11.
1
San Lucas escribin Teyta Jesuspaq willacur
1-3 Cuyë reqishqa Teofilo, Diosnintsic que tiempucho imapis rurashqancunatam atscaq nunacuna escribiyashqana cayänaq. Tse escribiyashqanqa Jesuspa disipuluncuna yachatsimashqantsicnollam. Pecunam Jesuswan qallanqanpita purir, wiyashqa y ricashqa car, rasonpa testigoqa cayan. Tsenollam noqapis yachatsicuyanqanta wiyarir y escribiyashqancunata leyirir, qallananpita llapanta alleq musyarir, qamman escribimü. Tsemi qampis queta leyirirnin, musyanqui yachaconqequi rasonpa canqanta.
Zacariasta juc anjel yuripun
Judea marcacho Herodis nishqan rey quecaptinmi, carqan juc saserdoti Zacarias jutiyoq; y warminnam carqan Isabel. Ishcanpis cayänaq Dios sirweq saserdoticunapa castan: Zacarias Abiaspa, Isabelnam Aaronpa. Ishcanpis Diospaq alli ruraqllam cayarqan, Dios mandacushqancunata imachopis cäsucurnin. Manam wamrancuna carqantsu, Isabel qolloq car; mana wawata reqiptin, y tsatsayäcushqanam cayarqan.
Juc cutinam Zacariasta saserdoti mayincunatawan tocayarqan Jerusalen templucho Diosta sirwiyänan. Costumbrincunamannomi saserdoticuna sortiyayarqan, y Zacariastam tocarerqan altarcho insiensiuta qoyätsinanpaq. Tsenam templu ruri sagradu cuartuman yecurerqan. 10 Insiensiuta qoyätsenqanyaqnam waqtacho atscaq nunacuna Diosman mañaquicayarqan. 11 Tseno quecaptinnam, insiensiuta qoyätsiyänan altarpa derechu laduncho Dios cachamushqan anjel yuripïcorqan. 12 Anjelta riquecurninnam, Zacarias allapa mantsacar, imano quetapis puederqantsu. 13 Anjelnam queno nerqan:
—Zacarias, ama mantsaquëtsu. Dios wiyashqam mañaconqequicunata; warmiqui Isabelchomi ollqu tsuriqui yurenqa. Pepa jutinmi churanqui “Juanta”. 14 Pe yuririptinmi, allapa cushicunqui; y waquincunapis allapam cushicuyanqa. 15 Diospa nopanchopis baleq nunam canqa. Manam imepis binuta ni washcucunata uponqatsu, manaraq yuricushqanpita Santu Espirituwan carnin. 16 Perecurmi Diosta atscaq israel nunacuna yape cäsucuyanqa. 17 Teytallantsic shamunanpaqmi Santu Espiritupa poderninwan Eliasno yachatsiconqa. Tseno yachatsicuptinmi, papänincuna tsurincunawan amishtayanqa. Y puntata Diosta mana cäsucoqcunam cäsucuyanqa. Tsenam nunacuna listuna cayanqa Teytallantsicta chasquiyänanpaq.
18 Zacariasnam anjelta queno taporqan:
—¿Imanotaq nimanqequeqa canqa? Noqaqa allapa auquinnam cä, y warmïpis tsatsanam.
19 Tsenam anjel queno nerqan:
—Noqaqa Gabrielmi cä, Diospa sirweqnin. Pemi cachamashqa que alli notisiata willanaqpaq. 20 Willashqaqnollam pasaconqa, y mana creyimanqequirecurmi, pe yuriconqanyaq mudu ticrarinqui.
21 Anjel parlapanqanyaqnam, waqtacho nunacuna Zacariasta shuyaräyarqan, queno nishpa:
—¿Imanirraq templupita yarqamuntsu?
22 Zacarias yarqurirnam, parleta puederqantsu.
Nunacunanam ninacuyarqan:
—¡Ruri templuchochi Dios imatapis ricatsishqa!
Zacariasnam muduyashqa carnin, señasllawan parlarqan.
23 Templucho sirwir ushapäcurirnam, wayinman cuticorqan. 24 Tsepitanam warmin Isabel qeshyaq tucurerqan. Pitsqa quillam wayinllacho cacorqan. 25 Tsemi queno nerqan:
—Dios yanapamaptinmi, queno quecä. Cananqa mananam nunacuna penqapäyämanqanatsu, “mana wachacoq warmi” nirnin.
Anjel yuripun Mariata
26 Isabel joqta quillayoqna qeshyaq quecaptinnam, anjel Gabrielta Dios cacharqan Galileacho Nazaret marcaman 27 Maria nishqan donsellaman. Tse warmeqa casacuyänanpaq parlashqanam cayarqan une rey Davidpa castan Jose jutiyoq nunawan. 28 Anjelnam Maria quecanqanman yurircur, nerqan:
—¡Cushiquï, Maria! Dios acrashqanmi canqui. Pemi qamwan quecan. ˻Waquin warmicunapitam qamtaqa Dios acrashorqonqui.˼
29 Anjel tseno niptinnam, Maria mantsacar shonquncho, queno nerqan:
—¡Imanirraq anjel tseno niman!
30 Anjelnam nerqan:
—Maria, ama mantsaquëtsu. Diosmi qamta acrashorqonqui. 31 Tsemi qeshyaq tucunqui. Y ollqum wamrequi canqa. Yuricuriptinmi, jutin churanqui “Jesusta”. 32 Pemi allapa puedeq canqa, y sielucho Diospa tsurin nishqam canqa. Pepa une awilitun Davidta mandacoq cananpaq churashqannollam, Jesusta Dios churanqa mandacunanpaq. 33 Israel nunacunapa mandacoqninmi canqa imecamayaqpis; y pepa mandaquinenqa manam ushacanqatsu.
34 Tsenam anjelta Maria taporqan:
—¿Imanotaq tse nimanqequi canqa? Noqaqa donsellam cacü.
35 Anjelnam nerqan:
—Santu Espiritu qamman shamurninmi, camanqa juc wamrata, sielucho quecaq Diospa poderninwan qeshyaq tucurinequipaq. Santu wawequinam Diospa tsurin canqa. 36 Musyë, primequi Isabelpis tsatsa queninchomi “mana wachacoq” nicayaptinpis joqta quillayoqna qeshyaq quecan. 37 Porqui Diospaqqa manam imapis sasatsu.
38 Tsenam Maria nerqan:
—Noqaqa Diospa sirweqninmi cä. Qam nimanqequino callätsun.
Tsenam anjel eucorqan.
Maria ewan Isabelta watucaq
39 Tsepeqnam Maria ajalla alistacurir, Judea marcapa jallqanman Isabel caqta eucorqan. 40 Zacariaspa wayinman yecurirnam, Isabelta taririr, saludarerqan. 41 Maria tseno saludariptinnam, Isabelpa pachancho wamra cushicurnin cuyorqan. Isabelnam Santu Espiritupa poderninwan 42 fuertipa queno nerqan:
—Waquin warmicunapitapis qamtam Dios bendisishorqonqui, y wawequipis benditum. 43 ¿Pitaq noqallä cä, Dioslläpa mamänin watuquecamänequipaq! 44 Saludamanqequita wiyariptïmi, pachächo wamra cushicurnin cuyushqa. 45 Dios nishonqequi cumplicänanpaq caqta creyinqequirecurmi, bendisishqa canqui, nir.
Maria Teyta Diosta alaban
46 Tsenam Maria queno nerqan:
“Diostam noqa allapa alabecü.
47 Salbamaqnï Diospaqmi shonqullä allapa cushicun.
48 Qollmi shonqu sirweqnin canqätam, pe ricamashqa.
Cananpita witsepanam llapan nunacuna willanacuyanqa Dios bendisimashqanta.
49 Diosmi puedeq queninwan, noqapaq allicunata rurashqa.
Pëqa santu carmi, allapa alli.
50 Mandacushqancunata wiyacoqcunatam Dios ancupan;
castancunatapis ancupanqam.
51 Puedeq queninwanmi ima sasa caqcunatapis ruran.
Alli tucoqcunatam mana baleqpaq churan.
52 Mandacoqcunatam mandacuyanqanpita qarqurerqa,
qollmi shonquyoqcunatanam mandacuyänanpaq churarerqan.
53 Wactsacunatanam imecanpis qoycorqan.
Ricucunapataqa llapannintam ushacäratserqan.
54 Sirweqnin israel nunacunatam ancuparnin,
55 une awiluntsic Abrahamta castancunatawan änerqan,
imecamayaqpis ancupänanpaq” nir.
56 Tsecho Maria Isabelwan quima quilla täcurirnam, wayinman cuticorqan.
Bautisacoq Juanpa yuriquinin
57 Isabelpa quillan tincuriptinnam, qeshpicurerqan juc ollqu wamrata. 58 Tseta besinuncuna castancunawan musyarirninnam, Isabelman ewar allapa cushicuyarqan, “Diosmi ancuparnin, wawan qoycushqa” nirnin. 59 Wamra semanayoq quecaptinnam, shayämorqan señalatseq. Tsechonam papänin Zacariaspa jutinta chureta munayarqan. 60 Peru mamäninnam queno nerqan:
—¡Ama! ¡Jutenqa Juanmi canqa! —nir.
61 Nunacunanam niyarqan:
—¿Imanir? ¡Castequicunacho manataq pipis cantsu Juan jutiyoq!
62 Tseno nirninnam, Zacariasta señasllapa tapuyarqan:
—Tsuriquipa jutin ¿imatataq churanqui? —nishpa.
63 Tsenam ichic tablata mañacurir, escribirerqan queno: “Jutenqa Juanmi canqa” nishpa. Tseta leyirirnam, nunacuna mantsacashqa quedariyarqan. 64 Tsellanam Zacarias parlar qallecorqan, Diosta alabarnin. 65 Jinantin Judea jirca marcacunachomi nunacuna mantsacashqa willacuyarqan tse llapan pasacushqanta. 66 Tseta wiyarirnam, yarpacacharnin queno ninacuyarqan:
—Tse wamraqa ¿imano caqraq canqa, Diospa muneninwan quecarnin? —nir.
Zacarias willacun salbador shamunanta
67 Papänin Zacariasnam Santu Espiritupa poderninwan queno nerqan:
68 “Israel marca mayicuna, llapantsic grasiasta qor, ¡alabashun Diosnintsicta!
Pemi noqantsicta rescatamarnintsic, salbamäshun.
69 Salbamänantsicpaqmi Diospa sirweqnin une rey Davidpa castancho,
juc puedeq salbador yuricunanpaq quecan.
70 Que salbador yuricunanpaqmi Diosnintsic änicurnin,
une profetancunatawan willacatsimorqan, queno nishpa:
71 ‘Chiquiyäshoqniquicunapitam noqa jorquyashqequi y salbayashqequi’ nir.
72 Une castantsiccunata ancuparninmi,
tse änenqanta Dios canan cumplenqa.
73 Une awiluntsic Abrahamtam Dios änerqan
74 chiquimaqnintsiccunapita salbamänantsicpaq,
y pellatana mana mantsacushpa sirwinantsicpaq.
75 Tsemi pellapaqna car allicunata rurarnin,
cawenintsiccho sirwishun.
76 Y qam llullu wamra, sielucho quecaq Diospa profetanmi canqui.
Diospa tsurin shamunanpaqmi puntata ewar, nunacunata willapanqui,
77 queno nishpa: ‘Israel nunacuna jutsa rurayashqequicunapitam,
Dios perdonayäshurniqui, salbayäshunqui’ nir.
78 Diosmi allapa ancupämarnintsic,
imeca inti qoyapa yarqamoqtano cachamonqa actsimänantsicpaq.
79 Tsemi paqascho cawaquicaqcunapaq,
y wanita mantsaquicaqcunapaq actsin canqa.
¡Tsenam shumaq cawacushun Diospa cushiqui nänincho!”
Quecunatam Zacarias willacorqan salbadorpaq.
80 Tsepitanam jentiyarnin, Juan allita ruraq carqan. Tsunyaqcunachomi täcorqan, manaraq israel nunacunata willapar.