SAN MATEO
Jesucristupaq escribenqan
Que libruta Mateo escriberqan israel mayincuna Jesucristupaq musyayänanpaqmi. Israel nunacunaqa atscaqmi manam creyiyarqantsu Diospita shamushqanta ni Dios cashqanta Jesucristupaq. Tsemi Mateo que libruta escriberqan israel nunacuna Jesucristupaq salbacoq cashqanta musyayänanpaq.
Mateoqa carqan Jesucristupa disipulunmi. Jucnin caq jutinmi carqan Levi. Manaraq Jesucristuwan purerqa, Roma nasionpaq impuestuta cobraqmi carqan, y israel mayincunapeq chiquishqam carqan. Tseno quecarmi, Jesus “Acu eucushun” niptin, Jesusta qatircur eucorqan. Tsemi musyarqan Jesucristu pi cashqanta y ricarqan llapan rurashqancunata.
Mateo qallarin que libruta Jesucristupa une castancunapaq willacur. Tsepitanam nimantsic yuriquininta y llullu quecaptin ima pasashqanta. Tsepitanam willamantsic Jesucristu yachatsicushqancunata y rurashqancunata. Y por ultimum willamantsic Jesucristu wanurir cawarimushqanta; y disipuluncunata alli willaquita willacur jinantin nasioncunapa ewayänanpaq mandashqanta.
1
Quecunam cayarqan Jesucristupa awiluncuna
(Lucas 3.23-38)
Tëta Abrahampa y rey Davidpa mirenincunapitam Jesucristoqa yuricorqan. Y quecunam Jesucristupa awiluncuna cayan:
Abrahampa tsurinmi carqan Isaac; Isaacpa tsurinnam Jacob; Jacobpa tsurinnam carqan Juda y wauqincuna; Judaqa carqan Tamarpa qowanmi; wamrancunanam carqan Zera y Fares; Farespa tsurinnam carqan Esrom; Esrompa tsurinnam Aram; Arampa tsurinnam Aminadab; Aminadabpa tsurinnam Nason; Nasonpa tsurinnam Salmon; Salmonqa carqan Rabpa qowanmi; wamrancunanam carqan Boos; Boosqa carqan Rutpa qowanmi, y tsurinnam carqan Obed; Obedpa tsurinmi carqan Isai; Isaipa tsurinnam carqan rey David.
Rey Davidpa tsurinnam Salomon; Salomonpa mamannam carqan Uriaspa biudan; Salomonpa tsurinnam carqan Roboam; Roboampa tsurinnam Abias; Abiaspa tsurinnam Asa; Asapa tsurinnam Josafat; Josafatpa tsurinnam Joram; Jorampa tsurinnam Ozias; Oziaspa tsurinnam Jotam; Jotampa tsurinnam Acas; Acaspa tsurinnam Ezequias; 10 Ezequiaspa tsurinnam carqan Manases; Manasespa tsurinnam Amon; Amonpa tsurinnam Josias; 11 Josiaspa tsurinnam carqan Jeconias y wauqincunapis; Jeconias rey quecanqan watachomi israel nunacunata Babilonia nunacuna presurcur apacuyarqan marcancunaman.
12 Tse tiempuchonam Jeconiaspa tsurin Salatiel yuricorqan; Salatielpa tsurinnam carqan Zorobabel; 13 Zorobabelpa tsurinnam Abiud; Abiudpa tsurinnam Eliaquim; Eliaquimpa tsurinnam Asor; 14 Asorpa tsurinnam Sadoc; Sadocpa tsurinnam Aquim; Aquimpa tsurinnam Eliud; 15 Eliudpa tsurinnam Eleasar; Eleasarpa tsurinnam Matan; Matanpa tsurinnam Jacob; 16 Jacobpa tsurinnam carqan Jose; Josenam Mariapa qowan carqan; y Mariapa wawannam carqan Dios Acrashqan Jesucristu.
17 Tëta Abrahampita asta rey Davidyaq chunca chuscu (14) awilucunam cayarqan. Rey Davidpita asta Babiloniaman israel nunacunata presu apayanqanyaqpis jina chunca chuscu (14) awilucunam cayarqan. Tsenollam jina Babilonia marcacho israel nunacuna presu cayanqanpita asta Dios Acrashqan yuriconqanyaqpis chunca chuscu (14) awilucuna cayarqan.
Jesucristupa yuriquinin
(Lucas 2.1-7)
18 Quenomi carqan Jesucristupa yuriquinin: Jesucristupa maman Mariam, casacuyänanpaq Josewan parlayashqana cayarqan. Peru Josewan manaraq juntacarmi, Mariaqa Santu Espiritupa poderninwan qeshyaqyärerqan 19 Joseqa alli nuna carmi, tse nobian Maria qeshyaqyäquicuptin, mana desonrananrecur paquellapa jaqirita munarqan. 20 Tseno jaqiriquita pensarishqa quecaptinmi, Diospa anjelnin Joseta sueñinincho, queno nerqan:
—Davidpa castan Jose, ama mantsaquïtsu Mariawan casaquita. Porqui Santu Espiritupa poderninwanmi pëqa qeshyaq tucushqa. 21 Tsemi wamran yuririptin, jutin churanqui Jesusta. Porqui pemi peman marcäcoqcunataqa jutsancunapita salbanqa —nir.
22 Quecuna pasacushqa Diospa une profetan willaconqan cumplicänanpaqmi. Tse profetam queno nishqa carqan:
23 “Juc shipashmi donsellallaraq quecar
qeshyaq tuconqa y juc ollqu wamratam qeshpiconqa.
Pepa jutinmi churayanqa ‘Emanuel’ ”* Is 7.14 nishpa.
(Emanuel ninanqa “Noqantsicwanmi Dios quecan” ninanmi.)
24 Josenam tsecunata sueñuquicur punonqanpita riyaramur, anjel nenqanta cäsucurnin, Mariata ellucurcorqan warminpaq. 25 Peru Joseqa Mariawan manaran juntu punuyarqanraqtsu, manaraq wamaqshu wamranta qeshpicuptin. Wamra yuricuriptinnam, jutin churarqan Jesusta.

*1:23 Is 7.14