21
Jesus Jerusalenman yecurin
(Marcos 11.1-11; Lucas 19.28-40; Juan 12.12-19)
Jerusalenman yequicarnam, Olibus nishqan jircacho quecaq Betfage marcaman chäriyarqan. Tsepitam Jesus ishcaq disipuluncunata cacharqan queno nishpa:
—Ewayë taqe ricaquecamoq marcaman. Tseman chärirmi, tariyanqui wawayoq ashnu watarëcaqta. Tse ashnucunata pascarir apayämunqui. Sitsun pipis ‘¿Imapaqtaq ashnuta pascayanqui?’ niyäshunqui, ‘Teytam nesitan. Rasllam cutiratsiyämushaq’ niyanqui.
Tsecunata ruraptinmi, profeta queno nishpa escribishqan cumplirerqan:
“Jerusalen marcacho täraqcunata willayë:
‘Ricayätsun reyniquicuna pollinu ashnun montacushqa
lluta nunanolla pecunaman yequicaqta’ ”* Zac 9.9 nishpa.
Disipuluncunanam ewar rurayarqan Jesus nenqannolla. Ashnuta pascarirnam, wawantin apayarqan. Chäratsirnam, pollinu caq ashnuta aqshunancunawan carunayarqan Jesus montananpaq. Tseno montacushqa Jesus ewaptinam, tsecho atscaq nunacuna aqshunancunata qoturïcur näniman mashtayarqan; y waquincaqcunanam monticunapa rämanta paquirir qopiyarqan. Y llapan nunacunam Jesuspa puntanta y qepanta ewaqcunaqa, cushicur qaparir qayarir queno niyarqan:
—¡Alabashun rey Davidpa mirenin salbacoqnintsicta!
¡Alabashun Diospa shutincho shamoqta!
¡Alabecuyaqmi sielucho quecaq Dios!* Sal 118.25-26 —nishpa.
10 Jerusalenman Jesus chäriptinnam, tsecho llapan nunacunaqa mantsacäcur espantacuyarqan, y jucnin jucnin queno tapunacuyarqan:
—¿Imana caq nunataq queqa! —nir.
11 Tseno niyaptinnam, waquin caq nunacunaqa queno niyarqan:
—Pëqa Jesusmi y profetam. Galilea probinsiapa Nazaret caseriunpitam shamushqa —nir.
Templucho qatucoqcunata Jesus qarqaramun
(Marcos 11.15-19; Lucas 19.45-48; Juan 2.13-22)
12 Tsepitanam Jesusqa templuman yequicur, patiucho qatucoqcunata y rantipäcoqcunata qarqacacharcamorqan. Tsenollam qelle trocaqcunapa mesancunatapis y paluma ranticoqcunapa täcuyänancunatapis jitacacharcamorqan. 13 Y quenomi nerqan:
—Diospa palabranchomi queno escribirëcan: ‘Wayïqa mañacuna wayim’ nir. Tseno quecaptin, ¿imanirtaq suwacunapa machenintano ticratsiyarqonqui!* Is 56.7 —nir.
14 Tsepitanam templucho quecaptin wiscucuna y cojucuna Jesusman witiyarqan, y llapantam cachacätserqan. 15 Templuchonam wamracuna queno qapariyarqan qayariyarqan:
—¡Alabecushun rey Davidpa castanta! —nir.
Peru tseta wiyecurnam, y espantepaqcunata Jesus ruraqta riquecurnam, saserdoticunapa mandacoqnincuna y ley yachatsicoqcuna piñacurcuyarqan. 16 Tsemi Jesusta queno niyarqan:
—¡Wiyë wamracuna tseno alabayäshonqequita! —nir.
Jesusnam nerqan:
—Wiyecamï, ¿qamcuna manacu leyishqa cayanqui Diospa palabrancho:
‘Llullu wamracunam y chichicaq wamracunam musyatsicuyan
Diosta imano alabanan canqantapis’* Sal 8.2 nenqanta!
17 Tseno nïcurmi, pecunata tsecho jaqirir Betania marcaman eucorqan. Tsechomi tse paqas quedacorqan.
Iguspa yuran tsaquirin Jesus piñapëcuptin
(Marcos 11.12-14, 20-26)
18 Waräninnam qoya, qoyalla Jerusalenman Jesus cuticaptin pachan waqacurcorqan. 19 Tsenam näni cuchuncho igus montita riquecur micurita munar ewarqan frutan asheq; peru manam ni jucllellatapis tarerqantsu. Raprantällam caquicarqan. Tsenam tse igus montita Jesus queno nïcorqan:
—¡Amana mas frutequi catsuntsu! —nir.
Y jina öram tse igus monti tsaquirerqan. 20 Tseta riquecurnam, disipuluncunaqa espantacur Jesusta queno niyarqan:
—Tëte, ¿Imanepataq juclla igus monti tsaquirishqa? —nir.
21 Tseno niyaptinnam, Jesus queno nerqan:
—Rasontam niyaq: Sitsun llapan shonqiquicunawan rasonpa marcäcuyanqui, que igusta tsaquiratsenqäpitapis mas espantepaqcunatam rurayanqui; asta que jircata ‘¡Quepita yarqur lamarman jeqacurquï!’ niyaptiquipis, ewar jeqacurconqam. 22 Llapan shonqiquicunawan marcäcur imatapis mañacorqa, chasquiyanquim.
Autoridacuna tapupäyaptin Jesus upalläratsin
(Marcos 11.27-33; Lucas 20.1-8)
23 Tseno yachatsicurirnam, templuman Jesus yecurerqan. Tsecho yachatsiquicaptinnam, saserdoticunapa mandacoqnincuna y autoridacuna Jesusman witïcur queno niyarqan:
—¿Ima puedeq queniquiwantaq quecunata rurarqonqui! ¿Tseno ruranequipaq pitaq mandashorqonqui! —nir.
24 Tseno niyaptinnam, Jesus nerqan:
—Noqapis qamcunata jucta tapuyäshqequi: Tapuyanqaqta yasquiyämaptiqueqa, noqapis willayäshqequim pipa poderninwan quecunata ruranqäta 25 ¿Pitaq cachamorqan bautisacoq Juanta nunacunata bautisananpaq, Dioscu o nunacunallacu?
Tseno tapïcuptinnam, quiquincuna pura queno ninacuyarqan:
—¿Imataq nishun? ‘Diosmi cachamushqa’ nishqaqa, tsepenqa ‘¿Imanirtaq peta creyiyarqequitsu!’ nimäshunmi. 26 Sitsun nishun ‘Nunacunam’ nir, nunacunam piñacurcuyanqa. Porqui Juanpaqqa profeta canqantam creyiyan —nir.
27 Tsenam Jesusta queno niyarqan:
—Manam musyayätsu —nir.
Tseno niyaptinnam, Jesuspis nerqan:
—Tsepenqa noqapis manam willayaqtsu quecunata ruranäpaq pi mandamanqanta —nir.
Ishcaq wauqitawan iwalatsicur Jesus yachatsicun
28 Tsepitanam Jesusqa pecunata queno nerqan:
—Juc nunapam caporqan ishcaq tsurincuna. Tse nunam juc caq tsurinta queno nerqan: ‘Iju, canan junaq ubas chacrantsicman uryaq ewarillë’ nir. 29 Tse tsurinnam queno yasquerqan: ‘¡Manam eucütsu!’ nir. Peru alli pensacurcurnam, uryaq jeqarerqan. 30 Tsepitanam nunaqa jina jucnin caq tsurintapis queno nerqan: ‘Iju, qampis ewarillë uryaq’ nir. Tsenam tse caq tsurenqa ‘Ewarishaqmi’ nir, änirerqan; peru tseno nicarpis, manam ewarqantsu. 31 Canan qamcunata tapuyashqequi, ¿Meqan caq tsurintaq Tëtan mandashqanta rurarqan?
Pecunanam —Punta mandanqan caqmi —niyarqan.
Jesusnam queno nerqan:
—Que niyanqaqta shumaq cäyicuyë: Roma nasionpaq impuestuta cobraq malafecunam y ollqun ollqun lluta pulicoq warmicunam qamcunapita mas puntata Diospa mandaquininman yecuyanqa. 32 Bautisacoq Juanmi shamorqan alli cawacuyänequipaq yachatsiyäshoqniqui, y manam peta creyiyarqonquitsu. Peru impuestu cobracoq malafecunam y ollqun ollqun puricoq warmicunam si creyicuyarqon. Tseta riquecarpis, manam qamcunaqa mana alli rureniquicunata jaqiyarqonquitsu, ni creyicuyarqonquipistsu.
Llutan ruraq uryaqcunawan iwalatsicur Jesus yachatsicun
(Marcos 12.1-12; Lucas 20.9-19)
33 “Canan wiyariyë juc iwalatsiquiwan yachatsiquita: Juc nunam ubasta plantarqan chacranman, y jinantin cuchunpa perqatserqan. Nïcurmi, juc jatun posuta ruratserqan ubaspeq binuta jorquyänanpaq. Tsepitanam chacranta täpayänanpaqna juc jatun torita ruratserqan. Tsepitanam tse chacranta pullan pura muruyänanpaq nunacunata qoquicur, caru marcapa eucorqan. 34 Tsepitanam cosecha tiempu chäriptinna, chacrayoqqa sirweqnincunata cacharqan pullan pura muroqnincunaman pepa partinta raquiyänanpaq. 35 Peru tse pullan pura muroqcunanam patronpa sirweqnincuna chäriyaptin, tsarïcur maqaquicuyarqan, waquintanam tsampiquicuyarqan, waqincunatanam wanuratsiyarqan. 36 Tsenam tse asendadu mas atscaqtana cacharqan; peru chacra tsaraq nunacunanam pecunatapis punta ewaqcunatanolla ruraquicuyarqan.
37 “Por ultimunam tse asendadu quiquinpa tsurintana cachecorqan queno pensarnin: ‘Tsurïtaqa respetayanqam’ nir. 38 Peru chacrayoqpa tsurin yecurëcaqta riquecurnam, chacra tsaraq nunacuna quiquincuna pura queno yachatsinacuriyarqan: ‘Queqa chacrayoqpa tsurinmi y erederum canqa; mejor wanicatsishun chacranwan quedacunantsicpaq’ nir. 39 Tseno yachatsinacurirmi, asendadupa tsurinta tsarïcur, chacranpita jaqman jorqurir wanuratsiyarqan.”
40 Tseno nirirnam, Jesusqa queno tapucorqan:
—Canan qamcuna niyämë: Tse ubas chacrayoq asendadu tse chacran tsaraqcunaman ewecur, ¿Imatataq ruranqa?
41 Nunacunanam niyarqan:
—Mana ancupashpachi tse mana alli ruraq nunacunata wanutsenqa. Y juccunatanachi chacranta qoyconqa, cosecha tiempu chäriptin tocanqan caqta örancho entregayänapaq.
42 Tsenam Jesus queno nerqan:
—¿Manacu Diospa palabranta queno escribirëcaqta leyishqa cayanqui?
‘Wayi perqaqcuna:
“Que rumeqa manam allitsu” nir, jitariyanqanmi,
cananqa mayestra rumi ticrarishqa.
Diosmi dispunerqan tseno cananpaq.
Tseqa noqantsiccunapaq allapa espantaquipaqmi’* Sal 118.22-23
43 Tseno Teyta Diospa palabran niptinmi niyaq: Mana cäsucuyanqequirecurmi, Diospa mandaquininman yecuyanquitsu; peru caru marca nunacunam siqa, cäsucuyänqanrecur tse mandadunman yecuyanqa. 44 Pipis tse rumiman ishqueq caqqa, allpa mancanomi ushacärenqa. Y tse rumi pimanpis jeqarqa, allpamanmi ticraratsenqa.
45 Saserdoticunapa mandacoqnincunawan fariseucunanam cuentata qoquicuyarqan Jesus tseno willapäcur pecunata wiyapätsenqanta. 46 Tsenam Jesusta presu tsaritsita munayarqan, peru mantsacuyarqanmi; porqui llapan nunacunam creyiyarqan Jesusqa profeta canqanta.

*21:5 Zac 9.9

*21:9 Sal 118.25-26

*21:13 Is 56.7

*21:16 Sal 8.2

*21:42 Sal 118.22-23