28
Wanonqanpita Jesus cawarimun
(Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12; Juan 20.1-10)
Jamaqui junaq pasariptinnam, dominguman waraqna qoya qoyalla Maria Magdalena y juc caq Maria ewayarqan Jesus pamparanqanman. Tsecho quecayaptinnam, allapa feyupa patsa cuyucurerqan. Tsenoqa cuyucurerqan, Dios cachamonqan anjel sielupita urämuptinmi. Anjelnam sepultura tsaparaq qaqata wititsir tse qaqa jananman täcurerqan. Tse anjelqa imeca relampagupa actsinnoran tillapyäcorqan. Ropannäqa imeca rajunoran yulaqäcorqan. Tseta riquecurnam, soldaducunaqa mantsaquewan limpu carcaryäriyarqan, y wanushqano jitacäriyarqan. Anjelnam warmicunata queno nerqan:
—Ama mantsacäyëtsu. Noqa musyämi cruscho wanutsiyanqan Jesusta ashicayanqequita. Pëqa mananam quechonatsu. Quiquin nenqannollam cawarimushqa. Masqui shayämï, ricayë pamparanqantapis. Jinallacho ewayë disipuluncunaman y queno niyë: ‘Jesusqa cawarimushqanash. Qamcunapitapis mas puntatash ewan Galilea marcata. Tsechoshi ricayanqui’ —nir.
Tseno nirirnam, tse anjel queno nerqa:
—Tsellatam willariyaq —nir.
Jesus yuripun warmicunata
Tsenam warmicunaqa mantsaquecuyarqan. Peru imano captinpis, allapa cushishqam sepulturapita corillapa ewacuyarqan disipuluncunaman tse notisiata willacoq. Tseno ewarëcayaptinnam, Jesusqa pecunaman juclla yurircur, “Cushicuyë” nishpa, saludacurerqan. Warmicunanam Jesusman witïcur adorar chaquipita waqucurcuyarqan. 10 Jesusnam queno nerqan:
—Ama mantsacäyëtsu. Canan ewar wauqicunata, willayë Galilea marcaman ewayänanpaq; tsechomi ricayämanqa —nir.
Soldaducunata qelleta yacapuriyan
11 Tse warmicuna willacoq ewayanqanyaqnam, täpacoq waquin soldaducuna ewayarqan Jerusalen marcaman saserdoticunapa mandacoqnincunata, llapan pasacushqancunata willayänanpaq. 12 Tsenam tse mandacoqcunaqa ewayarqan tse marcacho autoridacunawan parlaq, y acuerdutam rurayarqan imano cayänanpaqpis. Cösa parlarirnam, soldaducunata queno nishpa atsca qelleta yacapuriyarqan:
13 —Pitapis metapis willayanqui paqaspa punucäriyanqäyaqmi disipuluncuna shamicur Jesuspa ayanta suwapicayämashqa —nishpa. 14 —Tseno ulicuyashqequita musyecur imatapis Pilatu rurayäshiniquita munaptenqa, ama imapis qocuyäshunquitsu, porqui noqacunam pewan parlayäshaq, qamcunata mana imanayäshunequipaq.
15 Tseno niyaptinnam, soldaducunaqa tse qelleta cösa chasquïcurcushqa carnin, yachatsiyanqannolla rurayarqan. Tseno cashqantam canancamayaqpis jinantincho israel nunacunaqa willanacuyan.
Jesus disipuluncunata cachan jinantinpa ewar yachatsicuyänanpaq
(Marcos 16.14-18; Lucas 24.36-49; Juan 20.19-23)
16 Jesuspa chunca juc (11) disipuluncunaqa Galilea marcamanmi eucuyarqan Jesus nishqanno tse jircacho tincuyänanpaq. 17 Tsechonam Jesusta riquecurnin, adorecuyarqan; peru waquincaqcunaqa “¿Jesustsuraq canman?” niyarqanmi. 18 Tsenam quecayanqanman witïcur, queno nerqan:
—Diosmi churamashqa, sieluchopis y que patsachopis mandacunäpaq. 19 Tsemi qamcunata cachayaq jinantin nasioncunapa ewar, noqaman creyicuyänanpaq nunacunata willapäyänequipaq, y creyicoq caqtana bautisayanqui Dios Yayapa, Tsurin Jesucristupa y Santu Espiritupa jutincho. 20 Y qamcunata llapan yachatsiyashqaqcunata yachatsiyanqui pecunapis alli cäsucoq cayänanpaq. Noqaqa qamcunawanmi quecashaq imecamayaqpis, asta que patsapa usheninyaq.
Tseno catsun.